Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydziałowy Zespół Do Spraw Dobrostanu Zwierząt .
 • Ostatnia zmiana 06.04.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Wydziałowy Zespół Do Spraw Dobrostanu Zwierząt

   

  SKŁAD  WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU  DO SPRAW DOBROSTANU  ZWIERZĄT:

  • prof. dr hab. Barbara Malinowska-przewodniczący Zespołu-UMB-biolog (barbara.malinowska@umb.edu.pl, tel 85 7485699)
  • dr hab. Justyna Hermanowicz-członek Zespołu-UMB-farmakolog (justyna.hermanowicz@umb.edu.pl)
  • dr hab Marta Baranowska-Kuczko-członek Zespołu-UMB-farmaceuta (marta.baranowska-kuczko@umb.edu.pl)
  • lek. wet. Katarzyna Strynkowska-członek Zespołu-UMB-lekarz weterynarii (fil-mi@wp.pl)

   

  1. ZADANIA  WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW DOBROSTANU ZWIERZĄT :
  Wydziałowy Zespół do Spraw Dobrostanu Zwierząt zapewnia w ośrodku realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt polegających na:

  1)   udzielaniu porad:
  a)  w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  b)  dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,a także przekazywania na bieżaco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad,
  c)  w sprawie:
  –  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
  –  prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
  d)  w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
  2)   opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
  3)   monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
  4)   monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lun wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
  5)   zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
  6)   kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzielenie zgody na przeprowadzanie doświdczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonaleń;
  7) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświdczeń przezd ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświdczeń na zwierzętach;
   

   2. DOBROSTAN ZWIERZĄT

  Utrzymanie odpowiedniego dobrostanu zwierząt oparte jest na podstawowych pięciu wolnościach, opracowanych przez zespół specjalistów z Farm Animals Welfare Council i zawartych w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt.

  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm

  1. Zwierzę powinno być wolne od głodu i pragnienia (przez zapewnienie świeżej paszy dostosowanej do potrzeb zdrowotnych zwierzęcia oraz świeżej wody)
  2. Zwierzę powinno być wolne od dyskomfortu ( przez zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych, powierzchniowych oraz możliwość schronienia); minimalne warunki utrzymania zwierząt laboratoryjnych wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

   Link do rozporządzenia:

   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001021/O/D20221021.pdf

  3. Zwierzę powinno być wolne od bólu, urazów i chorób (przez zapewnienie prewencji, profilaktyki, szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia); rozpoznawanie bólu na podstawie Grimace scales: https://www.nc3rs.org.uk/grimacescakes
  4. Zwierzę powinno być wolne od strachu i stresu (przez eliminację czynników stresowych)
  5. Zwierzę powinno być wolne w wyrażaniu normalnego behawioru ( przez odpowiednią przestrzeń życiową  i skład socjalny w grupie)
   

  3. BIOLOGIA SZCZURA (ANATOMIA, FIZJOLOGIA, OPIS STAD/SZCZEPÓW SZCZURÓW WYKORZYSTYWANYCH DO EKSPERYMENTÓW, PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE (DŁUGOŚĆ ŻYCIA, MASA CIAŁA, MORFOLOGIA ITD.), SEKCJA ZWŁOK, PRACA ZE ZWIERZĘTAMI)

  https://norecopa.no/films-and-slide-shows/rat

  http://www.ratbehavior.org/RatBiologyMain.htm

  http://www.biologycorner.com/worksheets/rat_dissection.html

  http://www.procedureswithcare.org.uk/category/rat/

   

  „Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych” P.Popesco, V.Rajtova, J.Horak  Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

   

  4. BIOLOGIA MYSZY (ANATOMIA, FIZJOLOGIA, ROZPOZNAWANIE PŁCI, OCENA STANU ODŻYWIENIA, ZASADY CHWYTANIA, ZNAKOWANIA, ZBIERANIE PRÓBEK KRWI, PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE (DŁUGOŚĆ ŻYCIA, MASA CIAŁA, MORFOLOGIA ITD.)

  http://www.informatics.jax.org/greenbook/frames/frametitle.shtml

  https://www.jax.org/strain/000651

  http://www.informatics.jax.org/cookbook/

  http://www.procedureswithcare.org.uk/category/mouse/

   

  5. ZASADY 3R (ZASTĄPIENIE, OGRANICZENIE, UDOSKONALENIE)

  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm

  https://nc3rs.org.uk/the-3rs

  https://www.understandinganimalresearch.org.uk/animals/three-rs/

   

   I Metody alternatywne:

   a) Od świnki morskiej do myszki komputerowej” - metody alternatywne w edukacji

         (zał. 1)

         (zał. 2)

   b) InterNICHE (zał.3)

   c) „ALTEX” Alternatives to Animal Experimentation

   http://altweb.jhsph.edu/altex/

  https://www.altex.org/index.php/altex

   II Bank tkanek (zał. 4)

   III Humanitarne punkty końcowe (Humane endpoints)

  https://www.humane-endpoints.info/en/types-of-humane-endpoints

   

  6. ETYCZNE ASPEKTY EKSPERYMENTÓW Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT – wykład Prof. Barbary Malinowskiej (Humboldt-Kolleg, Etyka w Nauce i Życiu, Normy i dylematy. Toruń, 10-13 maj, 2015 r.) (zał. 5)

   

  7. PROGRAM PRZYZWYCZAJANIA I TRENINGU ZWIERZĄT  ( zał. 6)

   

  8.Dobre Praktyki

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobre-praktyki