• Ostatnia zmiana 16.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Sylabus

                                               
  SYLABUS

  rok akademicki 2021/2022

   

  Nazwa przedmiotu/modułu

  Anatomia i anatomia zintegrowana

  Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  e-mail jednostki

  anatomia@umb.edu.pl

  Wydział

  Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Nazwa kierunku studiów

  Lekarski

  Poziom kształcenia

  Jednolite magisterskie.

  Forma studiów

  Stacjonarne,  niestacjonarne

  Język przedmiotu

  Polski                                                     

  Rodzaj przedmiotu

  Obowiązkowy                                

  Rok studiów/semestr

  I    

  1 ,  2

  Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

  Zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym

  Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

  Wykłady- 50

  Ćwiczenia- 160

  Założenia i cele przedmiotu

  Zapoznanie studentów z budową narządów i układów , stosunkami topograficznymi, funkcją poszczególnych narządów. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w naukach klinicznych, diagnostyce i leczeniu chorych.

  Metody dydaktyczne

   

  Przekazywanie wiedzy w formie wykładów  i ćwiczeń

  Zajęcia praktyczne preparatami naturalnymi, programy komputerowe, fantomy

  Konsultacje raz w miesiącu/pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 14:15 do 15:00.

  Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

  Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  Dr hab. med. Dorota Lemancewicz

   

  Symbol

  i numer efektu kształcenia

  zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

  Opis kierunkowych efektów kształcenia

  Forma zajęć

  Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

  wiedza

  A.W1.

  zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w języku polskim, łacińskim oraz angielskim;

  Wykłady korespondujące z ćwiczeniami

  Metody podsumowujące:

  - egzamin końcowy pisemny

  (pytania testowe i otwarte),

  i praktyczny- określenie poszczególnych struktur anatomicznych.

  Metody formujące:

  - Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, - zaliczenie (kolokwia) poszczególnych bloków tematycznych

  A.W2.

  zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna);

  A.W3.

  opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami;

   

  umiejętności

  A.U3.

  wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego;

  Wykłady korespondujące z ćwiczeniami

  Metody podsumowujące:

  - egzamin końcowy pisemny

  (pytania testowe i otwarte),

  i praktyczny- określenie poszczególnych struktur anatomicznych.

  Metody formujące:

  - Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, - zaliczenie (kolokwia) poszczególnych bloków tematycznych

  A.U4.

  wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, badanie ultrasonograficzne, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy);

  A.U5.

  posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym.

  kompetencje społeczne

  K1

  przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

  Wykłady korespondujące z ćwiczeniami

  Ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)

   

  K2

  potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

  K3

  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu

  K4

  posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

       

   

  Punkty ECTS

  19

  Obciążenie pracą studenta

  Forma aktywności

  Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

  Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

  50

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

  160

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

   

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

   

  1. Udział w konsultacjach

  10

   

  godziny razem: 220

  Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

  90

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

  90

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

  70

   

  godziny razem: 250

   

   

  Treści programowe przedmiotu:

  Efekty kształcenia

  (symbol i numer)

  tematyka

  1. A.W1.

  2. A.W2.

  3. A.W3.

  4. A.U3.

  5. A.U4.

  6. A.U5.

   

   

   

  OSTEOLOGIA

  • Ogólna budowa kości. Podział kości ze względu na kształt. Wzrost kości na długość i grubość. Budowa szczegółowa następujących kości: kręgi szyjne, kręgi piersiowe, kręgi lędźwiowe, kość krzyżowa, żebra, mostek. Rentgenogramy kości klatki piersiowej i kręgosłupa. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.
  • Podstawy syndesmologii i mechaniki połączeń. Ogólna budowa połączeń: połączenia ścisłe i ruchome. Budowa szczegółowa stawów i więzadeł kręgosłupa. Połączenia żeber z mostkiem i kręgosłupem. Krzywizny kręgosłupa i czas ich powstawania. Klatka piersiowa jako całość.
  • Kości kończyny górnej. Budowa szczegółowa obojczyka, łopatki, kości ramiennej, kości łokciowej, kości promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza i palców ręki. Rentgenogramy kości kończyny górnej. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.
  • Syndesmologia połączeń kości kończyny górnej z podstawowymi elementami mechaniki połączeń stawowych. Szczegółowa budowa stawów: mostkowo-obojczykowego, barkowo-obojczykowego, ramiennego, łokciowego, promieniowo-łokciowego bliższego i dalszego, promieniowo-nadgarstkowego, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka (powierzchnie stawowe, dodatkowe elementy w jamie stawowej, więzadła wzmacniające torebkę stawową, rodzaj stawu, zakres ruchów w stawie z uwzględnieniem osi i płaszczyzny ruchu). Pozostałe stawy ręki - nazwy i identyfikacja (nie obowiązują więzadła w obrębie tych stawów).
  • Kości kończyny dolnej. Budowa szczegółowa kości miednicy, kości udowej, kości piszczelowej, strzałki oraz kości skokowej i piętowej. Pozostałe kości stopy – nazwy i identyfikacja. Rentgenogramy kości kończyny dolnej. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.
  • Syndesmologia połączeń kości kończyny dolnej z podstawowymi elementami mechaniki połączeń stawowych. Szczegółowa budowa stawów: krzyżowo-biodrowego, biodrowego, kolanowego, skokowego górnego i dolnego, poprzecznego stępu (powierzchnie stawowe, dodatkowe elementy w jamie stawowej, więzadła wzmacniające torebkę stawową, rodzaj stawu, zakres ruchów w stawie z uwzględnieniem osi i płaszczyzny ruchu). Pozostałe stawy stopy - nazwy i identyfikacja (nie obowiązują więzadła w obrębie tych stawów). Miednica jako całość. Płaszczyzny miednicy.
  • Kości części mózgowej czaszki. Doły mózgoczaszki i ich połączenia. Nerwy czaszkowe (I-XII, nazwa, charakter włókien nerwowych, miejsca przez które wydostają się z czaszki). Szwy i ciemiączka z uwzględnieniem czasu ich zarastania (kostnienia).
  • Kości części twarzowej czaszki. Doły twarzoczaszki ich ograniczenia i połączenia: oczodół, jama nosowa, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy, dół skrzydłowo-podniebienny. Budowa i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego.

  OUN

  • Ogólny podział mózgowia. Kresomózgowie: ukształtowanie i podział kory mózgu, płaty, ośrodki korowe. Węchomózgowie. Układ limbiczny.
  • Istota biała półkul: rodzaje włókien nerwowych, spoidła mózgu, sklepienie.
  • Torebka wewnętrzna. Jądra podstawne. Układ komorowy. Komory boczne mózgu.
  • Międzymózgowie: wzgórze, nadwzgórze, zawzgórze, podwzgórze, niskowzgórze.
  • Jądra i ośrodki międzymózgowia. Komora III.
  •  Śródmózgowie: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Tyłomózgowie wtórne i jego podział. Most: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Jadra nerwów czaszkowych.
  • Rdzeń przedłużony: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Pień mózgu. Układ autonomiczny (ośrodki autonomiczne, część współczulna i przyswpółczulna). Jądra nerwów czaszkowych.
  • Móżdżek: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Połączenia móżdżku i jego rola
  • Komora IV. Opony mózgowia. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
  • Rdzeń kręgowy: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Drogi rzutowe
  • (wstępujące i zstępujące).Układ piramidowy i pozapiramidowy. Opony rdzenia kręgowego.
  •  Unaczynienie tętnicze mózgowia. Tętnica szyjna wewnętrzna (odcinek mózgowy), układ tętniczy kręgowo-podstawny (tętnica kręgowa, tętnica podstawna). Koło tętnicze mózgu. Zakres unaczynienia tętnic mózgowych. Unaczynienie żylne mózgowia (żyła głębokie, powierzchowne, zatoki żylne opony twardej, żyła szyjna wewnętrzna). Unaczynienie tętnicze i żylne rdzenia kręgowego.

  GŁOWA I SZYJA

  • Mięśnie wyrazowe twarzy. Nerw twarzowy (VII) - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia. Mięśnie żucia. Nerw żuchwowy (V3)- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (gałęzie ruchowe). Tętnica szyjna zewnętrzna- pochodzenie, przebieg, gałęzie, miejsce podziału i gałęzie końcowe. Tętnice: twarzowa, skroniowa powierzchowna, szczękowa (bez części skrzydłowo- podniebiennej)- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia. Ograniczenia i zawartość dołów: skroniowego i podskroniowego.
  • Jama nosowa - ściany, przestrzenie, okolice błony śluzowej. Zatoki przynosowe-funkcja, topografia, ujścia w jamie nosowej. Unaczynienie i unerwienie jamy nosowej. Nerw oczny (V1) i szczękowy (V2) - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (udział w unerwieniu jamy nosowej!). N.VII (n.skalisty większy). Zwoje: rzęskowy i skrzydłowo- podniebienny- lokalizacja, gałęzie doprowadzające i wychodzące ze zwojów. Tętnica oczna i odcinek skrzydłowo - podniebienny t.szczękowej (udział w unaczynieniu jamy nosowej!). Ograniczenia i zawartość dołu skrzydłowo- podniebiennego.
  • Jama ustna- przedsionek (ograniczenia, budowa wargi i policzka), jama ustna właściwa (ograniczenia, budowa dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego, cieśni gardzieli). Unaczynienie i unerwienie jamy ustnej. Migdałki podniebienne - lokalizacja, unaczynienie i unerwienie. Język- części, błona śluzowa (brodawki języka, migdałek językowy), mięśnie, unerwienie (ruchowe, czuciowe, smakowe). Nerwy: V2 (nn.podniebienne!), V3 (n. językowy, n.policzkowy!), VII (struna bębenkowa!). Nerw językowo- gardłowy (IX)- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (udział w unerwieniu języka!). Nerw podjęzykowy (XII)- przebieg, udział w unerwieniu języka. Tętnica językowa- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia.
  • Zęby -ogólna budowa, rodzaje i ilość zębów mlecznych i stałych, osadzenie w zębodołach, unaczynienie i unerwienie. Ślinianki: przyusznicza, podżuchwowa, podjęzykowa - topografia, ujścia przewodów, unerwienie wydzielnicze, unaczynienie. Dół zażuchwowy - ograniczenia i zawartość. Nerwy: V2 (nn.zębodołowe górne!), V3 (n.zębodołowy dolny!), VII (struna bębenkowa!), IX (n.bębenkowy i n.skalisty mniejszy!). Zwoje: uszny i podżuchwowy- lokalizacja, gałęzie doprowadzające i wychodzące ze zwojów. T.szczękowa (tt.zębodołowe!).
  • Mięśnie szyi - grupy topograficzne, czynność (udział w ruchach oddechowych), unerwienie. Trójkąty szyi- ograniczenia i zawartość. Powięź szyjna - blaszki. Przestrzenie międzypowięziowe szyi- ograniczenia, zawartość, połączenia ze śródpiersiem. Nerwy: V3 (n.żuchwowo- gnykowy!), VII (gałęzie: dwubrzuścowa i brzeżna żuchwy!). Nerw dodatkowy XI- przebieg, zakres unerwienia. Splot szyjny- korzenie, położenie, nerwy czuciowe, pętla szyjna (korzenie, lokalizacja, gałęzie i zakres ich unerwienia), n.przeponowy (przebieg i zakres unerwienia). Tętnice: potyliczna i uszna tylna - przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia).
  • Gardło - rzut na kościec, części, ściany i otwory, budowa błony śluzowej w poszczególnych częściach, błona włóknista, mięśnie (zwieracze i dźwigacze gardła). Topografia gardła. Przestrzeń przygardłowa - lokalizacja i zawartość. Unerwienie (splot gardłowy - pochodzenie włókien), unaczynienie gardła (t. gardłowa wstępująca, tt.podniebienne). Topografia części szyjnej przełyku. Nerw IX. Nerw błędny X- przebieg, gałęzie odcinka głowowego i szyjnego (gałęzie gardłowe, n.krtaniowy górny, n.krtaniowy wsteczny, gałęzie sercowe). Odcinek szyjny pnia współczulnego - położenie i topografia zwojów, pochodzenie włókien przedzwojowych, gałęzie odchodzące od poszczególnych zwojów (gałęzie: łączące szare, naczyniowe, trzewne)
  • Krtań - chrząstki, ich wzajemne połączenia (stawy i więzozrosty), połączenia z sąsiednimi strukturami. Podział jamy krtani. Wejście do krtani, głośnia, szpara głośni, kieszonka krtaniowa. Mięśnie krtani- położenie, grupy czynnościowe, unerwienie. Położenie i topografia krtani. Unerwienie i unaczynienie krtani. Topografia części szyjnej tchawicy. N.X. (nn.krtaniowe). Tętnice: tarczowa górna i dolna- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia
  • Gruczoł tarczowy - ogólna budowa i czynność, położenie i topografia, unaczynienie tętnicze i żylne. Gruczoły przytarczyczne- położenie, czynność, unaczynienie. Odpływ krwi żylnej z głowy i szyi- gałęzie początkowe, przebieg, dopływy, ujście żył: twarzowej, zażuchwowej, szyjnej zewnętrznej, szyjnej przedniej, szyjnej wewnętrznej, kręgowej, szyjnej głębokiej i splotu skrzydłowego. Odpływ chłonki z głowy i szyi- główne naczynia chłonne (przewód piersiowy, przewód chłonny prawy, pień szyjny), główne grupy węzłów chłonnych- położenie, obszar drenowania, dostępność w badaniu palpacyjnym. Unerwienie skóry głowy i szyi.

  NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI

  • Ucho zewnętrzne: małżowina uszna (budowa, unerwienie, unaczynienie), przewód słuchowy zewnętrzny (budowa, unerwienie, unaczynienie)
  • Ucho środkowe: błona bębenkowa (budowa, struktury widoczne w badaniu klinicznym), jama bębenkowa (ściany i ich sąsiedztwo, kosteczki słuchowe, unerwienie i unaczynienie), trąbka słuchowa (budowa i znaczenie), komórki sutkowe (sąsiedztwo)
  •  Ucho wewnętrzne: błędnik kostny (budowa), błędnik błoniasty (budowa, lokalizacja komórek zmysłowych zmysłu słuchu i równowagi), płyny ucha wewnętrznego, przewód słuchowy wewnętrzny (nerw VIII, VII, tętnica błędnikowa)
  • Proces słyszenia i droga słuchowa
  • Struktury mózgowia związane z kontrolą równowagi ciała

  NARZĄD WZROKU

  • Oko:
   1. gałka oczna: topografia, budowa ściany z uwzględnieniem mięśni wewnętrznych gałki ocznej;
   2. aparat akomodacji - budowa i funkcja, ciało szkliste, komory oka - ograniczenia;
   3. cyrkulacja cieczy wodnistej
   4. nerw wzrokowy - droga wzrokowa z uwzględnieniem ośrodków korowych i podkorowych wzroku
  • Narządy dodatkowe:
   1. powieki: budowa, unaczynienie, unerwienie
   2. spojówki: budowa
   3. narząd łzowy: budowa, droga odpływu łez
   4. mięśnie zewnętrzne gałki ocznej: czynność i unerwienie
  • Zwój rzęskowy:
  1.   lokalizacja, budowa, zakres unerwienia

  KLATKA PIERSIOWA

  • Okolice topograficzne, linie, punkty orientacyjne klatki piersiowej. Mięśnie powierzchowne i głębokie klatki piersiowej – przyczepy, położenie i działanie oraz unaczynienie tętnicze i unerwienie. Tętnice: a) piersiowa wewnętrzna – pochodzenie, gałęzie i zakres unaczynienia b) aorta piersiowa – topografia i jej gałęzie ścienne. Nerwy: a) splotu ramiennego: piersiowe przednie, piersiowy długi, podobojczykowy b) międzyżebrowe. Przepona – budowa, otwory i ich zawartość, czynność, unaczynienie i unerwienie. Powięzie klatki piersiowej. Jama klatki piersiowej – ogólne położenie narządów i naczyń.
  • Serce: topografia, budowa zewnętrzna i wewnętrzna (budowa ścian: nasierdzie, śródsierdzie – mięsień sercowy, szkielet serca, układ przewodzący; wsierdzie). Budowa szczegółowa jam serca. Unaczynienie tętnicze i żylne serca. Zastawki serca – budowa i czynność. Rzut serca i zastawek na przednią ścianę klatki piersiowej. Miejsca osłuchiwania zastawek.
  • Osierdzie – budowa, zachyłki, unaczynienie, unerwienie. Aorta piersiowa i jej gałęzie trzewne. Żyła główna górna – początek, przebieg, dopływy. Krążenie duże i małe. Krążenie płodowe i jego pozostałości po urodzeniu. Układ autonomiczny – pień współczulny – odcinek szyjny i piersiowy. Nerw X – przebieg, gałęzie odcinka piersiowego i zakres zaopatrzenia. Unerwienie serca.
  • Układ oddechowy – tchawica i oskrzela główne (budowa i topografia). Płuca – budowa szczegółowa, podział drzewa oskrzelowego, wnęka, korzeń płuca. Unaczynienie odżywcze i czynnościowe oraz unerwienie płuc. Opłucna – budowa, zachyłki, unaczynienie i unerwienie. Rzut dolnego brzegu płuc na ścianę klatki piersiowej.
  • Gruczoł sutkowy – topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Grasica – położenie, czynność, unaczynienie. Ogólna budowa układu chłonnego. Odpływ chłonki z klatki piersiowej – naczynia (przewód piersiowy, przewód limfatyczny prawy, pnie śródpiersiowe), lokalizacja węzłów chłonnych klatki piersiowej, przepony oraz naczynia i węzły chłonne sutka. Odpływ krwi żylnej z klatki piersiowej – żyły ramienno-głowowe i nieparzyste (przebieg, dopływy i ujścia żył). Śródpiersie: ograniczenie, podział i zawartość.

  KOŃCZYNA GÓRNA

  • Mięśnie grzbietu (powierzchowne i głębokie- mięsień prostownik grzbietu). Unerwienie skóry grzbietu. Mięśnie obręczy kończyny górnej. Dół pachowy i jama pachowa (ograniczenia, zawartość i otwory pachowe). Splot ramienny (korzenie, pnie, pęczki, nerwy krótkie i długie). Tętnice: podobojczykowa i pachowa (przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia).
  • Mięśnie i powięzie ramienia. Kanał nerwu promieniowego. Dół łokciowy- ograniczenia i zawartość. Przebieg, zakres unerwienia i objawy porażenia nerwu: mięśniowo-skórnego. Tętnica ramienia. Unerwienie skóry ramienia.
  • Mięśnie i powięzie przedramienia. Przebieg, zakres unerwienia i objawy porażenia nerwów: promieniowego, pośrodkowego i łokciowego. Tętnice promieniowa i łokciowa (przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia). Unerwienie skóry przedramienia.
  • Mięśnie ręki. Kanał nadgarstka i jego zawartość. Troczki i pochewki ścięgien. Tętnice ręki- łuki: dłoniowy powierzchowny i głęboki. Unerwienie ręki. Węzły chłonne i odpływ chłonki z kończyny górnej. Odpływ krwi żylnej z kończyny górnej (żyły powierzchowne i głębokie).

  JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA

  • Linie orientacyjne ściany jamy brzusznej, okolice, budowa warstwowa ściany /powiezie, mięśnie/. Miejsca zmniejszonej oporności ścian/ kanał pachwinowy-położenie, ograniczenie, zawartość/. Tętnice ścian jamy brzusznej/aorta-gałęzie ścienne/. Układ trzew jamy brzusznej po otwarciu w linii środkowej
  • Otrzewna rozwój, przebieg. Jama otrzewnej, krezki, więzadła, zachyłki, krążenie płynu otrzewnowego. Narządy wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowe. Przestrzeń zaotrzewnowa. Przełyk-część brzuszna budowa, topografia, unaczynienie, /żylne/.unerwienie, węzły chłonne. Żołądek budowa, czynność, topografia, stosunek do otrzewnej /więzadła/, unaczynienie, unerwienie /pnie błędne/, węzły chłonne
  •  Jelito cienkie /dwunastnica, czcze, kręte/ oraz jelito grube/jelito ślepe, wyrostek robaczkowy, okrężnica, odbytnica/. Budowa, czynność, topografia, unaczynienie, unerwienie. . Śledziona budowa, czynność, topografia, unaczynienie. Układ chłonny/zbiornik mleczu/, pnie jelitowe przewód piersiowy. Pień trzewny- sploty wtórne /splot trzewny/. Duże naczynia jamy brzusznej: aorta, żyła główna dolna.
  • Wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe wewnątrz- i zewnątrz- wątrobowe /przebieg/. Topografia, stosunek do otrzewnej /więzadła/. Unaczynienie /czynnościowe i odżywcze/ Żyła wrotna wątroby. Krążenie oboczne /połączenia: przełykowe, odbytnicze, okołopępkowe, zaotrzewnowe/. Trzustka budowa, czynność/wewnątrz- i zewnątrzwydzielnicza/, topografia, unaczynienie, unerwienie, węzły chłonne.
  • Układ moczowy. Nerka budowa, czynność, topografia, korzeń nerki unaczynienie /krążenie czynnościowe i odżywcze/ unerwienie, węzły chłonne. Drogi moczowe. Moczowód przebieg, przewężenia, zagięcia, unaczynienie. Pęcherz moczowy budowa /trójkąt pęcherza moczowego/, położenie, unaczynienie, unerwienie/autonomiczne/. Gruczoł nadnerczowy budowa /kora, rdzeń/, topografia, unaczynienie, rola. Aorta- gałęzie trzewne parzyste.
  • Układ płciowy męski. Gonada męska budowa, czynność,/zstępowanie jądra/, powrózek nasienny, nasieniowód-przebieg. Gruczoł krokowy budowa, położenie, unaczynienie. Prącie budowa, unaczynienie, unerwienie/autonomiczne/. Cewka moczowa przebieg, przewężenia, zagięcia. Gruczoły nasienne, gruczoły opuszkowo-jamiste. Układ chłonny. Tętnica biodrowa wewnętrzna. Splot miedniczny.
  • Układ płciowy żeński. Narządy płciowe wewnętrzne/jajniki, macica, jajowody, pochwa/ budowa, czynność, unaczynienie, unerwienie, stosunek do otrzewnej /zawartość więzadeł, przymacicza/, topografia, statyka i fizjologiczne położenie narządu rodnego, węzły chłonne. Narządy płciowe zewnętrzne/przedsionek pochwy, cewka moczowa żeńska/ budowa, unaczynienie, unerwienie, węzły chłonne.
  • Miednica. Układ narządów miednicy. Dno miednicy/przepona miednicy, przepona moczowo-płciowa, mięśnie, powiezie, przestrzenie/kanał sromowy, doły kulszowo-odbytnicze, przestrzenie krocza/, miejsca zmniejszonej oporności ścian. Żyła główna dolna, żyła biodrowa wewnętrzna, sploty żylne miednicy. Układ autonomiczny jamy brzusznej i miednicy/pień współczulny, pnie błędne/.

  KOŃCZYNA DOLNA

  • Mięśnie i powięzie obręczy kończyny dolnej. Rozstęp mięśniowy i naczyniowy. Kanał zasłonowy. Otwory kulszowe. Splot lędźwiowy i jego gałęzie. Splot krzyżowy i jego gałęzie. Nerw kulszowy: odcinek pośladkowy. Unerwienie skóry pośladków.Tętnice: biodrowa wspólna, wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Mięśnie i powięzie uda. Trójkąt udowy. Kanał udowy. Kanał przywodzicieli. Nerw kulszowy. Unerwienie skóry uda. Tętnica udowa. Mięśnie i powięzie goleni. Dół podkolanowy (ograniczenia i zawartość). Kanał kostki przyśrodkowej-ograniczenia i zawartość.
  • Tętnice: piszczelowa przednia i tylna. Nerwy: piszczelowy oraz strzałkowy wspólny, powierzchowny i głęboki. Mięśnie, naczynia i nerwy stopy. Troczki i pochewki ścięgien. Unerwienie skóry goleni i stopy. Żyły powierzchowne i odpływ krwi z kończyny dolnej. Odpływ chłonki z kończyny dolnej.

   

   

  Literatura podstawowa:

  • Anatomia Człowieka Tom I, II, III, IV, V - A.Bochenek, M. Reicher, PZWL Warszawa, 1992.
  • Atlas anatomii człowieka - J.Sobotta, t.I,II , 2006

  Literatura uzupełniająca:

  ,,Prometeusz’’ Atlas Anatomii Człowieka Tom I-III M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher, M. Voll, K. Wesker. Redakcja wydania I polskiego: J.St. Gielecki, A. Żurada - MedPharm Polska2009.

  Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna - O.Narkiewicz, J.Moryś, PZWL Warszawa, 2003

   

  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

  • Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.
  • Każdy blok tematyczny kończy się zaliczeniem. Zaliczenie jest pisemne i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest oceniane w punktach (pkt). Ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z części teoretycznej wynosi 150 pkt. Ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z części praktycznej wynosi 70 pkt. Każda część praktyczna polega na rozpoznaniu 10 struktur anatomicznych (10pkt). Łączna ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z obu części (teoretycznej oraz praktycznej) wynosi 220. Uzyskanie 198 pkt (90%) i więcej punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie „zerowym”. Nieobecność na zaliczeniu bloku tematycznego uniemożliwia przystąpienia do egzaminu w terminie „zerowym”. Uzyskanie 100 – 220 pkt - dopuszcza do egzaminu w ustalonym terminie. Uzyskanie 99 pkt i poniżej nie dopuszcza do egzaminu. Liczba punktów uzyskana w czasie trwania roku akademickiego jest ostateczna.
  • W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby punktów dopuszczającej do egzaminu (100 pkt) student ma prawo do przystąpienia do jednego kolokwium w ciągu roku pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą (zwolnienie lekarskie) lub wypadkiem losowym (zaświadczenie odpowiednich władz). Dodatkowy termin zaliczenia będzie podany po zakończeniu wszystkich zajęć z anatomii przewidzianych planem. Nie ma możliwości przystąpienia do zaliczenia z kończyny dolnej w dodatkowym terminie.
  • Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu pisemnego i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Student ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w terminie ustalonym przez Kierownika Zakładu. Prace egzaminacyjne pozostają w archiwum Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka przez okres 3 lat, a następnie są niszczone.
  • Nieobecność na egzaminie, w przypadku niepowiadomienia o przyczynie nieobecności w terminie 7 dni od daty egzaminu, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, zaliczeń lub egzaminem student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z Kierownikiem Zakładu.