• Ostatnia zmiana 27.09.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka
  obowiązujący studentów kierunku lekarskiego

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.

  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, aktualizowanego w zależności od sytuacji zagrożenia epidemicznego, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki (sylabus, plan zajęć). Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu: www.anatomia.umb.edu.pl co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.

  4. Zajęcia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – bezwzględnie maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.

  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach dydaktycznych uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości.  W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby punktów dopuszczającej do egzaminu (100 pkt) student ma prawo do przystąpienia do jednego kolokwium w ciągu roku pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą (zwolnienie lekarskie) lub wypadkiem losowym (zaświadczenie odpowiednich władz). Dodatkowy termin zaliczenia będzie podany po zakończeniu wszystkich zajęć z anatomii przewidzianych planem. Nie ma możliwości przystąpienia do zaliczenia z kończyny dolnej w dodatkowym terminie.

  6. Każdy blok tematyczny kończy się zaliczeniem. Zaliczenie jest pisemne i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest oceniane w punktach (pkt). Ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z części teoretycznej wynosi 150 pkt. Ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z części praktycznej wynosi 70 pkt. Każda część praktyczna polega na rozpoznaniu 10 struktur anatomicznych (10pkt). Łączna ilość punktów ze wszystkich zaliczeń z obu części (teoretycznej oraz praktycznej) wynosi 220. Uzyskanie 198 pkt (90%) i więcej punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie „zerowym”. Nieobecność na zaliczeniu bloku tematycznego uniemożliwia przystąpienia do egzaminu w terminie „zerowym”. Uzyskanie 100 – 220 pkt - dopuszcza do egzaminu w ustalonym terminie. Uzyskanie 99 pkt i poniżej nie dopuszcza do egzaminu. Liczba punktów uzyskana w czasie trwania roku akademickiego jest ostateczna.

  7.  W przypadku organizowania Ogólnopolskie Konkursu Wiedzy Anatomicznej "Złota Łopatka" Studenci, którzy zdobędą największą ilość punktów uzyskają możliwość reprezentowania Uczelni.

  8. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu pisemnego i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Ostateczny termin i forma egzaminu zostanie określona w zależności od stanu epidemicznego z uwzględnieniem zaleceń organów władzy państwowej i uczelni. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie, jednak przez okres nie dłuższy niż 7 dni od daty podania jej wyniku. Prace egzaminacyjne pozostają w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka przez okres 3 lat, a następnie są niszczone. Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Zakładu z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

  9. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym) dostarczone po upływie 7 dni od daty nieobecności nie będzie uwzględnione. Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

  10. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student. 

  11. Regulamin może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania epidemiczne. Wszystkie informacje będą umieszczone na stronie Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.

  12. W przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń, wykładów lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem kierunku lub kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.