• Ostatnia zmiana 20.04.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Plan zajęć

  Rok akademicki 2021/2022


   

  OSTEOLOGIA
   

  Ćwiczenie 1. (04.10.2021) Ogólna budowa kości. Podział kości ze względu na kształt. Wzrost kości na długość i grubość. Budowa szczegółowa następujących kości: kręgi szyjne, kręgi piersiowe, kręgi lędźwiowe, kość krzyżowa, żebra, mostek. Rentgenogramy kości klatki piersiowej
  i kręgosłupa. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 2. (07.10.2021)  Podstawy syndesmologii i mechaniki połączeń. Ogólna budowa połączeń: połączenia ścisłe i ruchome. Budowa szczegółowa stawów i więzadeł kręgosłupa. Połączenia żeber z mostkiem i kręgosłupem. Krzywizny kręgosłupa i czas ich powstawania. Klatka piersiowa jako całość.

  Ćwiczenie 3. (11.10.2021) Kości kończyny górnej. Budowa szczegółowa obojczyka, łopatki, kości ramiennej, kości łokciowej, kości promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza i palców ręki. Rentgenogramy kości kończyny górnej. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 4. (14.10.2021)  Syndesmologia połączeń kości kończyny górnej z podstawowymi elementami mechaniki połączeń stawowych. Szczegółowa budowa stawów: mostkowo-obojczykowego, barkowo-obojczykowego, ramiennego, łokciowego, promieniowo-łokciowego bliższego i dalszego, promieniowo-nadgarstkowego, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka (powierzchnie stawowe, dodatkowe elementy w jamie stawowej, więzadła wzmacniające torebkę stawową, rodzaj stawu, zakres ruchów w stawie z uwzględnieniem osi i płaszczyzny ruchu). Pozostałe stawy ręki - nazwy i identyfikacja (nie obowiązują więzadła w obrębie tych stawów).

  Ćwiczenie 5. (18.10.2021)  Kości kończyny dolnej. Budowa szczegółowa kości miednicy, kości udowej, kości piszczelowej, strzałki oraz kości skokowej i piętowej. Pozostałe kości stopy – nazwy i identyfikacja. Rentgenogramy kości kończyny dolnej. Punkty kostne wyczuwalne badaniem palpacyjnym.

  Ćwiczenie 6. (21.10.2021) Syndesmologia połączeń kości kończyny dolnej z podstawowymi elementami mechaniki połączeń stawowych. Szczegółowa budowa stawów: krzyżowo-biodrowego, biodrowego, kolanowego, skokowego górnego i dolnego, poprzecznego stępu (powierzchnie stawowe, dodatkowe elementy w jamie stawowej, więzadła wzmacniające torebkę stawową, rodzaj stawu, zakres ruchów w stawie z uwzględnieniem osi i płaszczyzny ruchu). Pozostałe stawy stopy - nazwy i identyfikacja (nie obowiązują więzadła w obrębie tych stawów). Miednica jako całość. Płaszczyzny miednicy.

  Ćwiczenie 7. (25.10.2021) Kości części mózgowej czaszki. Doły mózgoczaszki i ich połączenia. Nerwy czaszkowe (I-XII, nazwa, charakter włókien nerwowych, miejsca przez które wydostają się z czaszki). Szwy i ciemiączka z uwzględnieniem czasu ich zarastania (kostnienia).

  Ćwiczenie 8. (28.10.2021)  Kości części twarzowej czaszki. Doły twarzoczaszki ich ograniczenia i połączenia: oczodół, jama nosowa, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół zażuchwowy, dół skrzydłowo-podniebienny. Budowa i mechanika stawu skroniowo-żuchwowego.

  Ćwiczenie 9. (04.11.2020) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

   

  Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


  Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

  OSTEOLOGIA

  Ćwiczenie 1.Ćwiczenie 2.Ćwiczenie 3.Ćwiczenie 4.

  1. vertebral column

  2. cervical vertebra

  3. thoracic vertebra

  4. lumbar vertebra

  5. sacrum

  6. rib

  7. sternum

  8. jugular notch

  9. sternal angle

   

   

   

  1. synchondrosis
  2. intervertebral disc
  3. syndesmosis
  4. anterior longitudinal ligament
  5. posterior longitudinal ligament
  6. synovial joint
  7. atlanto-occipital joint
  8. atlanto-axial joint
  9. cruciate ligament
  10. thoracic cage

   

   

  1.  upper limb
  2.  clavicle
  3.  scapula
  4.  glenoid cavity
  5.  humerus
  6.  radius
  7.  ulna
  8.  carpal bones
  9.  metacarpal bones
  10.  phalanx

   

   

  1.  sternoclavicular joint
  2.  articular disc
  3.  acromioclavicular joint
  4.  glenohumeral joint
  5.  glenoid labrum
  6.  elbow joint
  7.  wrist joint

   

   

   


   

  Ćwiczenie 5.Ćwiczenie 6.Ćwiczenie 7.Ćwiczenie 8.

  1.  lower limb
  2.  hip bone
  3.  acetabulum
  4.  lunate surface
  5.  ischial spine
  6.  ischial tuberosity
  7.  obturator foramen
  8.  thigh
  9.  femur
  10. tibia
  11. fibula
  12. talus
  13. calcaneus
  14. tarsal sinus
  15. sustentaculum tali

   

  1. hip joint
  2. acetabular labrum
  3. inguinal ligament
  4. obturator membrane
  5.  knee joint
  6. meniscus
  7.  cruciate ligament
  8. talocrural joint (ankle joint)
  9. talocalcaneonavicular joint
  10.  transverse tarsal joint
  11. tarsometatarsal joint

   

   

   

   

   

   

  1. frontal bone
  2.  parietal bone
  3.  occipital bone
  4.  sphenoid bone
  5. temporal bone
  6. ethmoid bone
  7.  cribriform plate
  8. optic canal
  9.  superior orbital fissure
  10. foramen rotundum
  11. foramen ovale
  12. foramen spinosum
  13. internal acoustic meatus
  14. jugular foramen
  15. hypoglossal canal
  16. carotid canal
  17. stylomastoid foramen                   

  1. mandible
  2. maxilla
  3. zygomatic bone
  4. palatine bone
  5. inferior nasal concha
  6. nasal bone
  7. lacrinal bone
  8. vomer
  9. sphenopalatine foramen
  10. pterygopalatine fossa
  11. inferior orbital fissure
  12. infratemporal fossa
  13. temporal fossa      

   

   

   

                    


  OUN

   

  Ćwiczenie 1. (08.11.2021) Ogólny podział mózgowia. Kresomózgowie: ukształtowanie i podział kory mózgu, płaty, ośrodki korowe. Węchomózgowie. Układ limbiczny.

  Ćwiczenie 2. (15.11.2021)  Istota biała półkul: rodzaje włókien nerwowych, spoidła mózgu, sklepienie. Torebka wewnętrzna. Jądra podstawne. Układ komorowy. Komory boczne mózgu.

  Ćwiczenie 3. (18.11.2021) Międzymózgowie: wzgórze, nadwzgórze, zawzgórze, podwzgórze, niskowzgórze. Jądra i ośrodki międzymózgowia. Komora III.

  Ćwiczenie 4. (22.11.2021) Śródmózgowie: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Tyłomózgowie wtórne i jego podział. Most: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Jadra nerwów czaszkowych.

  Ćwiczenie 5. (25.11.2021)  Rdzeń przedłużony: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Pień mózgu. Układ autonomiczny (ośrodki autonomiczne, część współczulna i przyswpółczulna). Jądra nerwów czaszkowych.

  Ćwiczenie 6. (29.11.2021) Móżdżek: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Połączenia móżdżku i jego rola. Komora IV. Opony mózgowia. Krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego.

  Ćwiczenie 7. (02.12.2021)  Rdzeń kręgowy: budowa zewnętrzna i wewnętrzna. Drogi rzutowe (wstępujące i zstępujące).Układ piramidowy i pozapiramidowy. Opony rdzenia kręgowego.

  Ćwiczenie 8. (06.12.2021)  Unaczynienie tętnicze mózgowia. Tętnica szyjna wewnętrzna (odcinek mózgowy), układ tętniczy kręgowo-podstawny (tętnica kręgowa, tętnica podstawna). Koło tętnicze mózgu. Zakres unaczynienia tętnic mózgowych. Unaczynienie żylne mózgowia (żyła głębokie, powierzchowne, zatoki żylne opony twardej, żyła szyjna wewnętrzna). Unaczynienie tętnicze i żylne rdzenia kręgowego.

  Ćwiczenie 9. (09.12.2021) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

   

  Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


  Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

  OUN    

  Ćwiczenie 1.Ćwiczenie 2.
  1. Central Nervous System (CNS)
  • Encephalon
   • Brain
   • Brainstem
   • Cerebellum
  • Spinal cord

  2. Peripheral Nervous System

  • Cranial nerve(s)
  • Spinal nerve(s)

  3. Somatic Nervous System

  4. Autonomic Nervous System (ANS)
  • Sympathetic nervous system
  • Parasympathetic nervous system

  5. Telencephalon

  • Right (left) cerebral hemisphere
  • Longitudinal cerebral fissure
  • Gray matter of cerebral hemisphere: sulci (grooves) of cerebral cortex
   • Central sulcus (of Roland)
   • Lateral sulcus (of Sylvius)
   • Cingulate sulcus
   • Parietooccipital sulcus
   • Calcarine sulcus
  • Gray matter: lobes and gyri of cerebral cortex
   • Frontal lobe- precentral gyrus, superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus, orbital gyri, straight gyrus, anterior (part of) paracentral lobule
   • Parietal lobe- postcentral gyrus, posterior (part of) paracentral lobule, superior parietal lobule, inferior parietal lobule, angular gyrus, precuneus
   • Temporal lobe- superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus, transverse temporal gyri, fusiform gyrus
   • Occipital lobe- cuneus, lingual gyrus, occipital gyri
   • Insula
   • Olfactory (smell) system- olfactory bulb, olfactory nerves, olfactory tract
   • Limbic lobe and limbic system- cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, uncus, hippocampus

  6. Functional areas of cerebral cortex

  • Primary motor cortex (area) and pyramidal motor system
  • Premotor and supplementary motor cortex and extrapyramidal motor system
  • Frontal eye field
  • Primary somatosensory cortex
  • Somatosensory association cortex
  • Gustatory (taste) cortex
  • Primary visual cortex
  • Visual association cortex
  • Primary auditory cortex
  • Auditory association cortex
  • Motor speech area (Broca’s area)
  • Sensory speech area (Wernicke’s area)
  • Visual speech area
  • Prefrontal cortex

   

   
  1. Gray matter of cerebral hemisphere- Basal ganglia
   • Corpus striatum
    • (Head, body, and tail of) Caudate nucleus
    • Lentiform nucleus- Globus pallidus, Putamen
   • Claustrum
   • Amygdaloid nuclear complex (amygdala, amygdaloid body)
  2. Striatal motor system
  3. Substantia nigra
  4. Nigrostriatal dopaminergic projection
  5. White matter of cerebral hemisphere
   • Arcuate fasciculus
   • (Column, body, commissure, crus of) fornix
   • Papez circuit
   • (Rostrum, genu, body, splenium of) corpus callosum
   • (Anterior limb, genu, posterior limb, sublenticular part, retrolenticular part) of internal capsule
  6. Ventricular system of CNS
   • (Anterior horn, body, posterior horn, inferior horn of ) lateral ventricle
   • Interventricular foramen (of Monro)
   • Third ventricle
   • Cerebral aqueduct (of Sylvius)
   • Fourth ventricle
   • Cerebrospinal fluid (CSF)
   • Choroid plexus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ćwiczenie 3. Ćwiczenie 4.
  1. Thalamus
   • Pulvinar
   • Lateral (medial) geniculate body
   • Ventral posterolateral nucleus VPL
   • Ventral posteromedial nucleus VPM
   • Internal medullary lamina
   • Intralaminar (centromedian) nuclei CM and reticular formation
   • Anterior nucleus of thalamus and Papez circuit
  2. Subthalamus
  3. Pineal gland (body)
  4. Posterior commissure
  5. Hypothalamus
   • Optic nerve
   • Optic chiasm
   • Optic tract
   • Tuber cinereum
   • Infundibulum
   • Hypophysis (pituitary gland)
    • Adenohypophysis (anterior lobe of pituitary gland)
    • Neurohypophysis (posterior lobe of pituitary gland)
   • Mammillary body
   • Lateral hypothalamic area- hunger center
   • Ventomedial nucleus- satiety center
   • Supraoptic and paraventricular nuclei
   • Arcuate (infundibular) nucleus
  6. Third ventricle
  1. Midbrain (mesencephalon)
   • Cerebral peduncle
   • Interpeduncular fossa
   • Tectum (tectal plate)
    • Superior (inferior) colliculus
    • Superior cerebellar peduncle
   • Cerebral aqueduct (of Sylvius)
   • Substantia nigra
   • Cerebral crus (crus cerebri)
   • Tegmentum
    • Red nucleus
  2. Oculomotor nerve CNIII
  3. Trochlear nerve CNIV
  4. Pons
  5. Middle cerebellar peduncle
  6. Cerebellopontine angle
  7. Trigeminal nerve CNV
  8. Abducent nerve CNVI
  9. Facial nerve CNVII
  10. Vestibulocochlear nerve CNVIII
  11. Ascending reticular system
  12. Descending reticular system
  13. Fourth ventricle
   • Rhomboid fossa
   • Median aperture (of Magendie)
   • Lateral aperture(s) (of Lushka)
   Ćwiczenie 5. Ćwiczenie 6.
  1. Medulla oblongata
  2. Pyramid of medulla oblongata
  3. Pyramidal decussation
  4. Corticospinal (pyramidal) tract
  5. Olive of medulla oblongata
  6. Inferior cerebellar peduncle
  7. Glossopharyngeal nerve CNIX
  8. Vagus nerve CNX
  9. Accessory nerve CNXI
  10. Hypoglossal nerve CNXII
  11. Gracile fasciculus
  12. Gracile nucleus
  13. Cuneate fasciculus
  14. Cuneate nucleus
  15. Medial lemniscus
  16. Decussation of medial lemniscorum
  17. Autonomic nervous system
  18. Sympathetic nervous system
  19. Parasympathetic nervous system
  20. Enteric system
  21. Sympathetic trunk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Cerebellum
  2. Right and left cerebellar hemisphere
  3. Vermis of cerebellum
  4. Cerebellar tonsil
  5. Anterior lobe of cerebellum
  6. Posterior lobe of cerebellum
  7. Flocculonodular lobe of cerebellum (flocculus and nodule of cerebellum)
  8. Fastigial nucleus
  9. Interposed nucleus
  10. Globose nucleus
  11. Emboliform nucleus
  12. Dentate nucleus
  13. Fourth ventricle
  14. Rhomboid fossa
  15. Dura mater
  16. (Spinal) epidural space
  17. Middle meningeal artery
  18. Falx cerebri
  19. Tentorium cerebelli
  20. Superior (inferior) sagittal sinus
  21. Straight sinus
  22. Confluence of sinuses
  23. Transverse sinus
  24. Sigmoid sinus
  25. Internal jugular vein
  26. Cavernous sinus
  27. Subdural space
  28. Arachnoid mater
  29. Arachnoid granulations
  30. Subarachnoid space
  31. Cerebrospinal fluid CSF
  32. (Spinal) lumbar cistern
  33. Cerebellospinal cistern
  34. Pia mater

   

   Ćwiczenie 7. Ćwiczenie 8.
   
  1. Spinal cord
  2. Spinal nerve
  3. Anterior (ventral) rootlets (roots) of spinal nerve
  4. Posterior (dorsal) rootlets (roots) of spinal nerve
  5. Spinal ganglion
  6. Anterior (ventral) branch (ramus) of spinal nerve
  7. Posterior (dorsal) branch (ramus) of spinal nerve
  8. Meningeal branch (ramus) of spinal nerve
  9. Cauda equina
  10. Anterior (posterior) horn of spinal cord
  11. Lateral horn of spinal cord
  12. Anterior (lateral) funiculus of spinal cord
  13. Posterior funiculus (dorsal column) of spinal cord
  14. Gracile fasciculus
  15. Cuneate fasciculus
  16. Dorsal column- medial lemniscus tract
  17. Lateral (anterior) spinothalamic tract
  18. Lateral (anterior) corticospinal (pyramidal) tract
  19. Upper (central) motor neuron
  20. Lower (peripheral) motor neuron
   
  1. Internal carotid artery
  2. Ophthalmic artery
  3. Central retinal artery
  4. Anterior cerebral artery
  5. Anterior communicating artery
  6. Middle cerebral artery
  7. Anterior choroid artery
  8. Posterior communicating artery
  9. Vertebral artery
  10. Anterior spinal artery
  11. Posterior spinal artery
  12. Posterior inferior cerebellar artery
  13. Basilar artery
  14. Anterior inferior cerebellar artery
  15. Labyrinthine artery
  16. Superior cerebellar artery
  17. Posterior cerebral artery
  18. Arterial circle of Willis
  19. Great anterior medullary artery (artery of Adamkiewicz)
  20. Great cerebral vein (of Galen)

   

   

   


  GŁOWA I SZYJA

   

  Ćwiczenie 1. (13.12.2021)   Mięśnie wyrazowe twarzy. Nerw twarzowy (VII) - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia. Mięśnie żucia. Nerw żuchwowy (V3)- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (gałęzie ruchowe). Tętnica szyjna zewnętrzna- pochodzenie, przebieg, gałęzie, miejsce podziału i gałęzie końcowe. Tętnice: twarzowa, skroniowa powierzchowna, szczękowa (bez części skrzydłowo- podniebiennej)- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia. Ograniczenia i zawartość dołów: skroniowego i podskroniowego.

  Ćwiczenie 2. (16.12.2021)  Jama nosowa - ściany, przestrzenie, okolice błony śluzowej. Zatoki przynosowe-funkcja, topografia, ujścia w jamie nosowej. Unaczynienie i unerwienie jamy nosowej. Nerw oczny (V1) i szczękowy (V2) - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (udział w unerwieniu jamy nosowej!). N.VII (n.skalisty większy). Zwoje: rzęskowy i skrzydłowo- podniebienny- lokalizacja, gałęzie doprowadzające i wychodzące ze zwojów. Tętnica oczna i odcinek skrzydłowo - podniebienny t.szczękowej (udział w unaczynieniu jamy nosowej!). Ograniczenia i zawartość dołu skrzydłowo- podniebiennego.

  Ćwiczenie 3. (20.12.2021)  Jama ustna- przedsionek (ograniczenia, budowa wargi i policzka), jama ustna właściwa (ograniczenia, budowa dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego, cieśni gardzieli). Unaczynienie i unerwienie jamy ustnej. Migdałki podniebienne - lokalizacja, unaczynienie i unerwienie. Język- części, błona śluzowa (brodawki języka, migdałek językowy), mięśnie, unerwienie (ruchowe, czuciowe, smakowe). Nerwy: V2 (nn.podniebienne!), V3 (n. językowy, n.policzkowy!), VII (struna bębenkowa!). Nerw językowo- gardłowy (IX)- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (udział w unerwieniu języka!). Nerw podjęzykowy (XII)- przebieg, udział w unerwieniu języka. Tętnica językowa- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia.

  Ćwiczenie 4. (10.01.2022)  Zęby -ogólna budowa, rodzaje i ilość zębów mlecznych i stałych, osadzenie w zębodołach, unaczynienie i unerwienie. Ślinianki: przyusznicza, podżuchwowa, podjęzykowa - topografia, ujścia przewodów, unerwienie wydzielnicze, unaczynienie. Dół zażuchwowy - ograniczenia i zawartość. Nerwy: V2 (nn.zębodołowe górne!), V3 (n.zębodołowy dolny!), VII (struna bębenkowa!), IX (n.bębenkowy i n.skalisty mniejszy!). Zwoje: uszny i podżuchwowy- lokalizacja, gałęzie doprowadzające i wychodzące ze zwojów. T.szczękowa (tt.zębodołowe!).

  Ćwiczenie 5. (13.01.2022)   Mięśnie szyi - grupy topograficzne, czynność (udział w ruchach oddechowych), unerwienie. Trójkąty szyi- ograniczenia i zawartość. Powięź szyjna - blaszki. Przestrzenie międzypowięziowe szyi- ograniczenia, zawartość, połączenia ze śródpiersiem. Nerwy: V3 (n.żuchwowo- gnykowy!), VII (gałęzie: dwubrzuścowa i brzeżna żuchwy!). Nerw dodatkowy XI- przebieg, zakres unerwienia. Splot szyjny- korzenie, położenie, nerwy czuciowe, pętla szyjna (korzenie, lokalizacja, gałęzie i zakres ich unerwienia), n.przeponowy (przebieg i zakres unerwienia). Tętnice: potyliczna i uszna tylna - przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia).

  Ćwiczenie 6. (17.01.2022)  Gardło - rzut na kościec, części, ściany i otwory, budowa błony śluzowej w poszczególnych częściach, błona włóknista, mięśnie (zwieracze i dźwigacze gardła). Topografia gardła. Przestrzeń przygardłowa - lokalizacja i zawartość. Unerwienie (splot gardłowy - pochodzenie włókien), unaczynienie gardła (t. gardłowa wstępująca, tt.podniebienne). Topografia części szyjnej przełyku. Nerw IX. Nerw błędny X- przebieg, gałęzie odcinka głowowego i szyjnego (gałęzie gardłowe, n.krtaniowy górny, n.krtaniowy wsteczny, gałęzie sercowe). Odcinek szyjny pnia współczulnego - położenie
  i topografia zwojów, pochodzenie włókien przedzwojowych, gałęzie odchodzące od poszczególnych zwojów (gałęzie: łączące szare, naczyniowe, trzewne)

  Ćwiczenie 7. (20.01.2022)  Krtań - chrząstki, ich wzajemne połączenia (stawy i więzozrosty), połączenia z sąsiednimi strukturami. Podział jamy krtani. Wejście do krtani, głośnia, szpara głośni, kieszonka krtaniowa. Mięśnie krtani- położenie, grupy czynnościowe, unerwienie. Położenie i topografia krtani. Unerwienie i unaczynienie krtani. Topografia części szyjnej tchawicy. N.X. (nn.krtaniowe). Tętnice: tarczowa górna i dolna- przebieg, główne gałęzie, zakres unaczynienia

  Ćwiczenie 8. (24.01.2022)   Gruczoł tarczowy - ogólna budowa i czynność, położenie i topografia, unaczynienie tętnicze i żylne. Gruczoły przytarczyczne- położenie, czynność, unaczynienie. Odpływ krwi żylnej z głowy i szyi- gałęzie początkowe, przebieg, dopływy, ujście żył: twarzowej, zażuchwowej, szyjnej zewnętrznej, szyjnej przedniej, szyjnej wewnętrznej, kręgowej, szyjnej głębokiej i splotu skrzydłowego. Odpływ chłonki z głowy i szyi- główne naczynia chłonne (przewód piersiowy, przewód chłonny prawy, pień szyjny), główne grupy węzłów chłonnych- położenie, obszar drenowania, dostępność w badaniu palpacyjnym. Unerwienie skóry głowy i szyi.

  Ćwiczenie 9. (27.01.2022)  Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

   

  Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


  Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   

  GŁOWA I SZYJA

  Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. 
  1. Muscles of facial expression
   1. Occipitofrontalis (muscle)
    1. Frontal belly
    2. Occipital belly
    3. Galea aponeurotica
   2. Orbicularis oculi (muscle)
    1. Orbital part
    2. Palpebral part
    3. Lacrimal part
   3. Platysma (muscle)
   4. Occipitofrontalis (muscle)
   5. Depressor anguli oris (muscle)
   6. Depressor labii inferioris (muscle)
   7. Zygomaticus major (muscle)
   8. Zygomaticus minor (muscle)
   9. Risorius (muscle)
   10. Orbicularis oris (muscle)
   11. Buccinator (muscle)
   12. Levator labii superioris (muscle)
   13. Levator labii superioris alaeque nasi (muscle)
   14. Levator anguli oris (muscle)
  2. Facial nerve
   1. Greater petrosal nerve
   2. Nerve to stapedius
   3. Chorda tympani
   4. Parotid (intraparotid) plexus
  3. Muscles of mastication
   1. Temporalis (muscle)
   2. Masseter (muscle)
   3. Medial pterygoid (muscle)
   4. Lateral pterygoid (muscle)
  4. Trigeminal nerve
   1. Ophthalmic nerve
   2. Maxillary nerve
   3. Mandibular nerve
    1. Inferior alveolar nerve
    2. Lingual nerve
    3. Auriculotemporal nerve
    4. Buccal nerve
  5. Arch of aorta (aortic arch)
  6. Brachiocephalic trunk
  7. Left (right) common carotid artery
  8. Carotid sinus
  9. External carotid artery
   1. Superior thyroid artery
   2. Lingual artery
   3. Facial artery
   4. Ascending pharyngeal artery
   5. Superficial temporal artery
   6. Maxillary artery
    1. Middle meningeal artery
    2. Inferior alveolar artery
   
  1. Nose
  2. Nasal cavity
   1. Vestibule of nose
   2. Proper nasal cavity
    1. Inferior, middle, superior nasal meatus(es)
    2. Sphenoethmoidal recess
   3. Nasal septum
    1. Bony part (vomer, perpendicular plate of ethmoid bone)
    2. Cartilaginous part (septal cartilage)
    3. Membranous part
   4. Olfactory region of mucous membrane
   5. Respiratory region of mucous membrane
  3. Paranasal sinus(es)
   1. Frontal sinus(es)
   2. Maxillary sinus(es)
   3. Sphenoidal sinus(es)
   4. Anterior, posterior, (middle) ethmoidal cells
  4. Ophthalmic artery
   1. Anterior, posterior ethmoidal artery(ies)
   2. Supraorbital artery
  5. Maxillary artery
   1. Posterior superior alveolar artery
   2. Infraorbital artery
    1. Anterior superior alveolar artery
   3. Sphenopalatine artery
   4. Descending palatine artery
  6. Ophthalmic nerve
   1. Supraorbital nerve
   2. Nasociliary nerve
   3. Anterior, posteriori ethmoidal nerve(s)
   4. Ciliary ganglion
  7. Maxillary nerve
   1. Zygomatic nerve
   2. Infraorbital nerve
    1. Posterior, middle, anterior alveolar nerve(s)
  8. Pterygopalatine ganglion
   1. Greater petrosal nerve
   2. Deep petrosal nerve

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ćwiczenie 3.

  1. Mouth
  2. Oral cavity
  3. Upper (lower) lip
   1. Frenulum of upper (lower) lip
  4. Cheek
   1. Parotid papilla
  5. Hard palate
  6. Soft palate
   1. Uvula
   2. Palatoglossal arch
   3. Palatopharyngeal arch
   4. Palatine tonsil
   5. Fauces
  7. Floor of oral cavity
   1. Mylohyoid (muscle)
  8. Tongue and its root, body and apex (tip)
   1. Lingual frenulum
   2. Median (lateral) glossoepiglottic fold
   3. (Epiglottic) vallecula
   4. Lingual tonsil
   5. Genioglossus (muscle)
  9. Lingual papilla(ae)
   1. Vallate papilla(ae)
   2. Foliate papilla(ae)
   3. Fungiform papilla(ae)
   4. Filiform papilla(ae)
  10. Glossopharyngeal nerve
  11. Hypoglossal nerve
  12. Lingual artery

   Ćwiczenie 4.

   1. Salivatory glands
    1. Parotid gland (duct)
    2. Submandibular gland (duct)
    3. Sublingual glands
   2. Submandibular ganglion
   3. Otic ganglion
   4. Tooth, teeth
    1. Crown, neck, root of tooth
    2. Enamel, cement, dentine, pulp of tooth
   5. Periodontium
   6. Gum(s), gingiva(ae)
   7. Permanent teeth
    1. Medial (central) and lateral Incisor(s)
    2. Canine
    3. First and second premolar(s)
    4. First, second molar(s)
    5. Third molar (wisdom tooth)
   8. Deciduous (milk) teeth
   9. Inferior alveolar nerve
   10. Mental nerve
   11. Buccal nerve
   12. Lingual nerve
   13. Infraorbital nerve
   14. Anterior, middle, and posterior superior alveolar nerve(s)
   15. Greater palatine nerve
   16. Nasopalatine nerve
   17. Maxillary artery
   18. Inferior alveolar artery
   19. Infraorbital artery
   20. Anterior, middle, and posterior superior alveolar artery(arteries)
     
    
   Ćwiczenie 5. Ćwiczenie 6. 
    
   1. Platysma
   2. Sternocleidomastoid (muscle)
   3. Infrahyoid muscles
    1. Sternohyoid (muscle)
    2. Sternohyoid (muscle)
    3. Thyrohyoid (muscle)
    4. Omohyoid (muscle)
   4. Suprahyoid muscles
    1. Mylohyoid (muscle)
    2. Geniohyoid (muscle)
    3. Stylohyoid (muscle)
    4. Digastric (muscle)
   5. Anterior, middle, posteriori scalene muscle(s)
   6. Superficial cervical fascia
   7. Deep cervical fascia
    1. Pretracheal layer
    2. Prevertebral layer
   8. Carotid sheath
   9. Accessory nerve
   10. Cervical plexus
    1. Lesser occipital nerve
    2. Great auricular nerve
    3. Transverse cervical nerve
    4. Supraclavicular nerves
    5. Ansa cervicalis
    6. Phrenic nerve
      
   1. Pharynx
   2. Nasopharynx
    1. Pharyngeal opening of auditory (pharyngotympanic or Eustachian) tube
    2. Salpingopalatine fold
    3. Torus tubarius
    4. Tubal tonsil
    5. Salpingopharyngeal fold
    6. Pharyngeal recess
    7. Pharyngeal (adenoid or third) tonsil
   3. Oropharynx
   4. Laryngopharynx
    1. Aryepiglottic fold
    2. Piriform recess
   5. Muscles of pharynx
    1. Superior (middle, inferior) pharyngeal constrictor
    2. Stylopharyngeus (muscle)
   6. Retropharyngeal space
   7. Parapharyngeal space
   8. Ascending pharyngeal artery
   9. Esophagus
   10. Vagus nerve
    1. Meningeal branch of vagus nerve
    2. Superior laryngeal nerve
    3. Right (left) recurrent laryngeal nerve
    4. Inferior laryngeal nerve
    5. Cervical cardiac branches of vagus nerve
   11. Sympathetic trunk
    1. Superior (middle) cervical ganglion of sympathetic trunk
    2. Cervicothoracic (stellate) ganglion of sympathetic trunk

    

    
   Ćwiczenie 7.Ćwiczenie 8. 
   1. Larynx
   2. Laryngeal cartilages
    1. Thyroid cartilage
    2. Cricoid cartilage
    3. Epiglottic cartilage
    4. Arytenoid cartilage
    5. Corniculate cartilage
    6. Cuneiform cartilage
   3. Epiglottis
   4. Cricothyroid joint
   5. Cricoarytenoid joint
   6. Thyrohyoid membrane
   7. Conus elasticus
    1. Vocal ligament
    2. Cricothyroid ligament
   8. Quadrangular membrane
    1. Vestibular ligament
   9. Laryngeal cavity
    1. Vestibule of larynx (epiglottic cavity)
     1. Laryngeal inlet
     2. Aryepiglottic fold
     3. Vestibular fold
    2. Transglottic cavity
     1. Vocal fold
     2. Glottis
     3. Rima glottidis
     4. Ventricle of larynx (laryngeal sinus)
    3. Infraglottic cavity
   10. Muscles of larynx
    1. Posterior cricoarytenoid (muscle)
    2. Lateral cricoarytenoid (muscle)
    3. Transverse and oblique arytenoid (muscle)
    4. Thyroarytenoid (muscle)
    5. Vocalis (muscle)
    6. Cricothyroid (muscle)
   11. Trachea
   12. Vagus nerve
    1. Superior laryngeal nerve
    2. Right (left) recurrent laryngeal nerve
    3. Inferior laryngeal nerve
   1. Thyroid gland
    1. Isthmus of thyroid gland
    2. Right (left) lobe of thyroid gland
    3. Pyramidal lobe of thyroid gland
   2. Superior (inferior) parathyroid gland(s)
   3. Superior (inferior) thyroid artery
   4. Thyroid ima artery
   5. Facial vein
   6. Retromandibular vein
   7. External jugular vein
   8. Anterior jugular vein
   9. Pterygoid plexus
   10. Internal jugular vein
   11. Subclavian vein
   12. Right (left) venous angle
   13. Brachiocephalic vein
   14. Superior vena cava
   15. Thoracic duct
   16. Right lymphatic duct
   17. Occipital lymph nodes
   18. Retroauricular (mastoid) lymph nodes
   19. Parotid lymph nodes
   20. Submental lymph nodes
   21. Submandibular lymph nodes
   22. Retropharyngeal lymph nodes
   23. Infrahyoid lymph nodes
   24. Prelaryngeal lymph nodes
   25. Pretracheal and paratracheal lymph nodes
   26. Deep cervical lymph nodes
   27. Superficial cervical lymph nodes
   28. Supraclavicular lymph nodes

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

   NARZĄD WZROKU - 31.01.2022

    

   1. Oko:
    1. gałka oczna: topografia, budowa ściany z uwzględnieniem mięśni wewnętrznych gałki ocznej;
    2. aparat akomodacji - budowa i funkcja, ciało szkliste, komory oka - ograniczenia;
    3. cyrkulacja cieczy wodnistej
    4. nerw wzrokowy - droga wzrokowa z uwzględnieniem ośrodków korowych i podkorowych wzroku
   2. Narządy dodatkowe:
    1. powieki: budowa, unaczynienie, unerwienie
    2. spojówki: budowa
    3. narząd łzowy: budowa, droga odpływu łez
    4. mięśnie zewnętrzne gałki ocznej: czynność i unerwienie
   3. Zwój rzęskowy:
    1. lokalizacja, budowa, zakres unerwienia
      

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.

    

   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   Orbit (orbital cavity, eye socket)

   Eyelids

   Eyebrow

   Lacrimal gland

   Eyeball

   Cornea

   Sclera

   Ciliary body

   Choroid

   Iris

   Pupil

   Lens

   Central artery of the retina (central retinal artery)

   Aqueous humor

   Vitreous body

   Anterior chamber

   Posterior chamber

   Retina

   Optic nerve

   Yellow spot

   Optic disc

   Glaucoma

   Cataract


   NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI - 03.02.2022

    

   • 1. Ucho zewnętrzne: małżowina uszna (budowa, unerwienie, unaczynienie), przewód słuchowy zewnętrzny (budowa, unerwienie, unaczynienie)
   • 2. Ucho środkowe: błona bębenkowa (budowa, struktury widoczne w badaniu klinicznym), jama  bębenkowa (ściany i ich sąsiedztwo, kosteczki słuchowe, unerwienie i unaczynienie), trąbka słuchowa (budowa i znaczenie), komórki sutkowe (sąsiedztwo)
   • 3. Ucho wewnętrzne: błędnik kostny (budowa), błędnik błoniasty (budowa, lokalizacja komórek zmysłowych zmysłu słuchu i równowagi), płyny ucha wewnętrznego, przewód słuchowy wewnętrzny (nerw VIII, VII, tętnica błędnikowa)
   • 4. Proces słyszenia i droga słuchowa
   • 5. Struktury mózgowia związane z kontrolą równowagi ciała

    

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.

    

   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   1. External ear
    1. Auricle of ear
    2. External acoustic meatus
   2. Middle ear
    1. Tympanic membrane
    2. Tympanic cavity
    3. Auditory ossicles
     1. Malleus
     2. Incus
     3. Stapes
    4. Stapedius
    5. Tensor tympani
    6. Auditory (pharyngotympanic or Eustachian) tube
    7. Mastoid cells and mastoid antrum
   3. Inner ear
    1. Bony labyrinth
     1. Perilymph
     2. Vestibule
      1. Oval window
      2. Round window
      3. Secondary tympanic membrane
     3. Anterior, posterior, and lateral semicircular canals
     4. Cochlea and cochlear canal
    2. Membranous labyrinth
     1. Endolymph
     2. Saccule and macula of saccule
     3. Utricule and macula of utricule
     4. Anterior, posterior, and lateral semicircular ducts with ampullary crests
     5. Cochlear duct
      1. Spiral organ (organ of Corti)
    3. Internal acoustic meatus
     1. Vestibulocochlear nerve
     2. Labyrinthine artery

    


    

   KLATKA PIERSIOWA

    

   • Ćwiczenie 1. (21.02.2022) Okolice topograficzne, linie, punkty orientacyjne klatki piersiowej. Mięśnie powierzchowne i głębokie klatki piersiowej – przyczepy, położenie i działanie oraz unaczynienie tętnicze i unerwienie. Tętnice: a) piersiowa wewnętrzna – pochodzenie, gałęzie i zakres unaczynienia b) aorta piersiowa – topografia i jej gałęzie ścienne. Nerwy: a) splotu ramiennego: piersiowe przednie, piersiowy długi, podobojczykowy b) międzyżebrowe. Przepona – budowa, otwory i ich zawartość, czynność, unaczynienie i unerwienie. Powięzie klatki piersiowej. Jama klatki piersiowej – ogólne położenie narządów i naczyń.
   • Ćwiczenie 2. (24.02.2022) Serce: topografia, budowa zewnętrzna i wewnętrzna (budowa ścian: nasierdzie, śródsierdzie – mięsień sercowy, szkielet serca, układ przewodzący; wsierdzie). Budowa szczegółowa jam serca. Unaczynienie tętnicze i żylne serca. Zastawki serca – budowa i czynność. Rzut serca i zastawek na przednią ścianę klatki piersiowej. Miejsca osłuchiwania zastawek.
   • Ćwiczenie 3. (28.02.2022) Osierdzie – budowa, zachyłki, unaczynienie, unerwienie. Aorta piersiowa i jej gałęzie trzewne. Żyła główna górna – początek, przebieg, dopływy. Krążenie duże i małe. Krążenie płodowe i jego pozostałości po urodzeniu. Układ autonomiczny – pień współczulny – odcinek szyjny i piersiowy. Nerw X – przebieg, gałęzie odcinka piersiowego i zakres zaopatrzenia. Unerwienie serca.
   • Ćwiczenie 4.  (03.03.2022) Układ oddechowy – tchawica i oskrzela główne (budowa i topografia). Płuca – budowa szczegółowa, podział drzewa oskrzelowego, wnęka, korzeń płuca. Unaczynienie odżywcze i czynnościowe oraz unerwienie płuc. Opłucna – budowa, zachyłki, unaczynienie i unerwienie. Rzut dolnego brzegu płuc na ścianę klatki piersiowej.
   • Ćwiczenie 5. (07.03.2022) Gruczoł sutkowy – topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Grasica – położenie, czynność, unaczynienie. Ogólna budowa układu chłonnego. Odpływ chłonki z klatki piersiowej – naczynia (przewód piersiowy, przewód limfatyczny prawy, pnie śródpiersiowe), lokalizacja węzłów chłonnych klatki piersiowej, przepony oraz naczynia i węzły chłonne sutka. Odpływ krwi żylnej z klatki piersiowej – żyły ramienno-głowowe i nieparzyste (przebieg, dopływy i ujścia żył). Śródpiersie: ograniczenie, podział i zawartość.
   • Ćwiczenie 6. (10.03.2022) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

    

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   KLATKA PIERSIOWA

    

   Ćwiczenie 1.Ćwiczenie 2.
   1. Aorta
   2. Ascending aorta
   3. Arch of aorta
   4. Descending aorta
   5. Subclavian artery
   6. Internal thoracic artery
   a) RITA= Right internal thoracic artery
   b) LIMA =Left internal mammary (thoracic) artery

   7. Thoracic duct
   8. Superior vena cava
   9. Inferior vena cava
   10. Azygos vein
   11. Hemiazygos vein
   12. Diaphragm
   13. Caval opening (vena caval foramen)
   14. Esophageal hiatus
   15. Aortic hiatus
    

   1. Heart
   2. Apex of the heart
   3. Right /left atrium
   4. Auricle
   5. Right/ left ventricle
   6. Coronary sinus
   7. Tricuspid valve
   8. Pulmonary valve
   9. Mitral valve
   10. Aortic valve
   11. Epicardium
   12. Myocardium
   13. Endocardium
   14. Ventricular septum
   15. Atrial septum
   16. Sinuatrial node
   17. Atrioventricular node
   18. Atrioventricular bundle= the bundle of His
   19. Right/left bundle branches
   20. Right coronary artery
   21. PDA = Posterior Descending Artery = the interventricular branch of the right coronary artery
   22. Left coronary artery
   23. LAD =  Left Anterior Descending Artery= the interventricular branch of the left coronary artery
   24. Septomarginal trabecula
    

   Ćwiczenie 3.Ćwiczenie 4.
   1. Pericardium
   2. Transverse sinus of the pericardium
   3. Oblique sinus of pericardium
   4. Fossa ovalis
   5. Foramen ovale
   6. Ligamentum venosum
   7. Ligamentum arteriosum
   8. Ductus arteriosus
   9. Ductus venosus
   10. Umbilical vein
   11. Umbilical arteries
   12. Placenta
   13. Umbilicus
    
   1. Trachea
   2. Carina of the trachea
   3. Bifurcation of the trachea
   4. Right/left bronchus
   5. Lung
   6. Oblique fissure
   7. Horizontal fissure
   8. Pleura
   9. Pulmonary ligament
   10. Cervical pleura
   11. Costodiaphragmatic recess
   12. Costomediastinal recess
   13. Lower boundaries of the lungs
   14. Lower boundary of the parietal pleura
   Ćwiczenie 5. 
   1. Mammary gland
   2. Areola of the breast
   3. Lactiferous duct
   4. Lactiferous sinus
   5. Lymph gland
   6. Thoracic duct
   7. Right lymphatic duct
   8. Mediastinal trunk
   9. Subclavian trunk
   10. Cisterna chyli (chyle cistern)
   11. Venous angle
   12. Thymus
    

    


   KOŃCZYNA GÓRNA

    

   • Ćwiczenie 1. (14.03.2022) Mięśnie grzbietu (powierzchowne i głębokie- mięsień prostownik grzbietu). Unerwienie skóry grzbietu. Mięśnie obręczy kończyny górnej. Dół pachowy i jama pachowa (ograniczenia, zawartość i otwory pachowe). Splot ramienny (korzenie, pnie, pęczki, nerwy krótkie i długie
   • Ćwiczenie 2. (17.03.2022) Mięśnie i powięzie ramienia. Kanał nerwu promieniowego. Dół łokciowy- ograniczenia i zawartość. Przebieg, zakres unerwienia i objawy porażenia nerwu: mięśniowo-skórnego. Tętnice: podobojczykowa, pachowa, i ramienna (przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia). Unerwienie skóry ramienia.
   • Ćwiczenie 3. (21.03.2022) Mięśnie i powięzie przedramienia. Przebieg, zakres unerwienia i objawy porażenia nerwów: promieniowego, pośrodkowego i łokciowego. Tętnice promieniowa i łokciowa (przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia). Unerwienie skóry przedramienia.
   • Ćwiczenie 4. (24.03.2022) Mięśnie ręki. Kanał nadgarstka i jego zawartość. Troczki i pochewki ścięgien. Tętnice ręki- łuki: dłoniowy powierzchowny i głęboki. Unerwienie ręki. Węzły chłonne i odpływ chłonki z kończyny górnej. Odpływ krwi żylnej z kończyny górnej (żyły powierzchowne i głębokie).
   • Ćwiczenie 5. (28.03.2022) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

    

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   KOŃCZYNA GÓRNA

   Ćwiczenie 1.

   Ćwiczenie 2.

   1. Trapezius muscle
   2. Latissimus dorsi muscle
   3. Levator scapulae muscle
   4. Rhomboid major muscle
   5. Rhomboid minor muscle
   6. Serratus posterior superior muscle
   7. Serratus posterior inferior muscle
   8. Erector spinae muscle
   9. Deltoid muscle
   10. Supraspinatus muscle
   11. Infraspinatus muscle
   12. Teres minor muscle
   13. Teres major muscle
   14. Subscapularis muscle
   15. Axilla
   16. Axillary fossa
   17. Brachial plexus
   18. Trunks of brachial plexus: superior, middle, inferior
   19. Posterior and anterior divisions of brachial plexus
   20. Cords of brachial plexus: lateral, medial, posterior
   21. Musculocutaneous nerve
   22. Median nerve
   23. Radial nerve
   24. Axillary nerve
   25. Ulnar nerve
   26. Medial cutaneous nerve of arm
   27. Medial cutaneous nerve of forearm
     
   1. Long head of biceps brachii muscle
   2. Short head of biceps brachii muscle
   3. Bicipital aponeurosis
   4. Brachialis muscle
   5. Coracobrachialis muscle
   6. Long head of triceps brachii muscle
   7. Lateral head of triceps brachii muscle
   8. Medial head of triceps brachii muscle
   9. Medial intermuscular septum
   10. Lateral intermuscular septum
   11. Anconeus muscle
   12. Cubital fossa
   13. Subclavian artery
   14. Axillary artery
   15. Brachial artery
   16. Deep artery of arm
   17. Superior ulnar collateral artery
   18. Inferior ulnar collateral artery
   19. Radial artery
   20. Ulnar artery
   21. Deep branch of the radial nerve
   22. Superficial branch of the radial nerve     

    

   Ćwiczenie 3.

   Ćwiczenie 4.

   1. Pronator teres muscle
   2. Flexor carpi radialis muscle
   3. Palmaris longus muscle
   4. Flexor carpi radialis muscle
   5. Flexor digitorum superficialis muscle
   6. Flexor digitorum profundus muscle
   7. Flexor pollicis longus muscle
   8. Pronator quadrates muscle
   9. Brachioradialis muscle
   10. Extensor carpi radialis longus muscle
   11. Extensor carpi radialis brevis muscle
   12. Supinator muscle
   13. Extensor digitorum muscle
   14. Extensor digiti minimi muscle
   15. Extensor carpi ulnaris muscle
   16. Extensor indicis muscle
   17. Abductor pollicis longus muscle
   18. Extensor pollicis longus muscle
   19. Extensor pollicis brevis muscle
   20. Interosseous membrane
   21. Common interosseous artery
   22. Anterior and posterior interosseous artery
   23. Flexor retinaculum (transverse carpal ligament)
   24. Extensor retinaculum
   25. Anatomical snuff box
   26. Palmar branch of ulnar nerve
   27. Dorsal branch of ulnar nerve
   28. Claw hand
   29. Wrist-drop
   30. Hand of benediction
   1. Palmar aponeurosis
   2. Thenar muscles:
    - Opponens pollicis muscle
    - Abductor pollicis brevis muscle
    - Flexor pollicis brevis muscle
    - Adductor pollicis muscle
   3. Hypothenar muscles:
    - Abductor digiti minimi muscle
    - Flexor digiti minimi brevis muscle
    - Opponens digiti minimi muscle
   4. Lumbrical muscles
   5. Dorsal interosseous muscles
   6. Palmar interosseous muscles
   7. Extensor expansion
   8. Carpal tunnel
   9. Ulnar canal (Guyon canal)
   10. Superficial palmar arch
   11. Common palmar digital artery
   12. Proper palmar digital artery
   13. Deep palmar arch
   14. Palmar metacarpal artery
   15. Princeps pollicis artery
   16. Common palmar digital nerve
   17. Proper palmar digital nerve
   18. Cephalic vein
   19. Basilic vein
   20. Median antebrachial vein
   21. Median cubital vein

    

    


   JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA

    

   • Ćwiczenie 1. (31.03.2022) Linie orientacyjne ściany jamy brzusznej, okolice, budowa warstwowa ściany /powiezie, mięśnie/. Miejsca zmniejszonej oporności ścian/ kanał pachwinowy-położenie, ograniczenie, zawartość/. Tętnice ścian jamy brzusznej/aorta-gałęzie ścienne/. Układ trzew jamy brzusznej po otwarciu w linii środkowej. Przepona miednicy; m. dźwigacz odbytu, m. guziczny. Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany jamy brzusznej.
   • Ćwiczenie 2. (04.04.2022) Otrzewna rozwój, przebieg. Jama otrzewnej, krezki, więzadła, zachyłki, krążenie płynu otrzewnowego. Narządy wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowe. Przestrzeń zaotrzewnowa. Przełyk-część brzuszna budowa, topografia, unaczynienie, /żylne/.unerwienie, węzły chłonne. Żołądek budowa, czynność, topografia, stosunek do otrzewnej /więzadła/, unaczynienie, unerwienie /pnie błędne/, węzły chłonne. Gałęzie aorty brzusznej. Splot trzewny.
   • Ćwiczenie 3. (07.04.2022) Jelito cienkie /dwunastnica, czcze, kręte/ oraz jelito grube/jelito ślepe, wyrostek robaczkowy, okrężnica, odbytnica, kanał odbytu/. Budowa, czynność, topografia, unaczynienie, unerwienie.
   • Ćwiczenie 4. (11.04.2022) Wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe wewnątrz- i zewnątrz- wątrobowe /przebieg/. Topografia, stosunek do otrzewnej /więzadła/. Unaczynienie /czynnościowe i odżywcze/ Żyła wrotna wątroby. Krążenie oboczne /połączenia: przełykowe, odbytnicze, okołopępkowe, zaotrzewnowe/. Trzustka budowa, czynność/wewnątrz- i zewnątrzwydzielnicza/, topografia, unaczynienie, unerwienie, węzły chłonne. Śledziona budowa, czynność, topografia, unaczynienie. Układ chłonny/zbiornik mleczu/, pnie jelitowe przewód piersiowy. Żyła główna dolna.
   • Ćwiczenie 5. (21.04.2022) Układ moczowy. Nerka budowa, czynność, topografia, korzeń nerki unaczynienie /krążenie czynnościowe i odżywcze/ unerwienie, węzły chłonne. Drogi moczowe. Moczowód przebieg, przewężenia, zagięcia, unaczynienie. Pęcherz moczowy budowa /trójkąt pęcherza moczowego/, położenie, unaczynienie, unerwienie/autonomiczne/. Gruczoł nadnerczowy budowa /kora, rdzeń/, topografia, unaczynienie, rola. Aorta- gałęzie trzewne parzyste.
    Układ płciowy męski. Gonada męska budowa, czynność,/zstępowanie jądra/, powrózek nasienny, nasieniowód-przebieg. Gruczoł krokowy budowa, położenie, unaczynienie. Prącie budowa, unaczynienie, unerwienie/autonomiczne/. Cewka moczowa przebieg, przewężenia, zagięcia. Gruczoły nasienne, gruczoły opuszkowo-jamiste. Układ chłonny. Tętnica biodrowa wewnętrzna. Układ autonomiczny jamy brzusznej i miednicy/pień współczulny, pnie błędne/. Splot miedniczny. Nerw sromowy.
   • Ćwiczenie 6. (28.04.2022) Układ płciowy żeński. Narządy płciowe wewnętrzne/jajniki, macica, jajowody, pochwa/ budowa, czynność, unaczynienie, unerwienie, stosunek do otrzewnej /zawartość więzadeł, przymacicza/, topografia, statyka i fizjologiczne położenie narządu rodnego, węzły chłonne. Narządy płciowe zewnętrzne/przedsionek pochwy, cewka moczowa żeńska/ budowa, unaczynienie, unerwienie, węzły chłonne.
   • Ćwiczenie 7. (05.05.2022) Miednica. Układ narządów miednicy. Dno miednicy/przepona miednicy, przepona moczowo-płciowa, mięśnie, powiezie, przestrzenie/kanał sromowy, doły kulszowo-odbytnicze, przestrzenie krocza/, miejsca zmniejszonej oporności ścian.
   • Ćwiczenie 8. (09.05.2022) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

    

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA

    

   Ćwiczenie 1
   Abdomen

   Abdominal  regions

   Epigastrium

   Hypogastrium

   Hypochondrium

   Umbilical region

   Transpyloric plane

   Inguinal region

   Pubic  region

   Linea alba

   Inguinal ligament

   Inguinal canal

   Transversalis fascia

   Muscles of abdomen

   Transversus abdominis (transverse abdominal)

   Internal oblique

   External oblique

   Rectus abdominis

   Pyramidalis

   Deep fascia

   Abdominal herniae

   Pelvic diaphragm

   Iliopsoas

   Iliacus

   Psoas major

   Quadratus  lumborum

   Rectus sheath

   Deep inguinal ring

   Superficial inguinal ring

   Pelvic diaphragm

   Levator ani

   Coccygeus

    

   Ćwiczenie 2
   Abdominal cavity

   Extraperitoneal space

   Extraperitoneal organ

   Retroperitoneal space

   Peritoneum

   Parietal, visceral  peritoneum

   Mesentery

   Mesocolon

   Lesser omentum

   Greater omentum

   Lesser sac

   Omental foramen

   Ileocaecal recessus

   Medial, lateral  umbilical fold

   Medial, lateral  inguinal fossa

   Recto-uterine pouch

   Recto-vesical pouch

   Esophgus

   Diaphragmatic  constriction

   Stomach

   Anterior, posterior wall

   Fundus,body of stomach

   Cardiac part

   Pyloric part

   Pylorus

   Pyloric sphincter

   Gastric folds

   Gastric areas

   Ćwiczenie 3

   Small inestine

   Circular folds

   Intestinal villi

   Duodenum

   Duodenal ampulla

   Major duodenal papilla

   Jejunum

   Ileum

   Large intestine

   Caecum

   Vermiform appendix

   Colon

   Ascending, transverse, descending, sigmoid

   Teniae coli : free, omental, mesocolic

   Rectum

   Rectal ampulla

   Anal canal

   Internal anal sphincter

   External anal sphincter

   Anus

   Abdominal aorta

   Celiac trunk

   Common hepatic artery

   Splenic artery

   Superior mesenteric artery

   Inferior mesenteric artery

   Inferior vena cava

   Hepatic vein: right, left, intermediate

   Renal vein

   Common iliac vein

   Internal iliac vein

   Celiac plexus

   Celiac ganglia

   Superior mesenteric ganglion

   Thoracic duct

   Chyle cystern

   Right, left lumbar trunk

   Intestinal trunks

   Coeliac lymph nodes

   Lumbar lymph nodes

   Aortic lymph nodes

   Inguinal lymph nodes  superficial, deep

    

   Ćwiczenie 4
   Liver

   Fossa for galbladder

   Porta hepatis

   Hepatic portal vein

   Splenic vein

   Superior mesenteric vein

   Impression : gastric,colic, renal, suprarenal, duodenal,

   Lobes of liver: right,  left

   Lobules of liver

   Common hepatic ductus

   Gallbladder  / gall bladder/

   Cystic duct

   Common bile duct

   Hepatopancreatic ampulla

   Sphincter of ampulla

   Pancreas

   Head, neck, body, tail  of pancreas

   Main, accesory  pancreatic duct

   Pancreatic islets

   Spleen

   Extremity: anterior, posteror

   Hilum, sinus splenic

   Ćwiczenie 5
   Urogenital system

   Kidney

   Kidney  lobes

   Renal columns

   Renal cortex

   Renal papilla

   Renal pyramids

   Renal artery

   Renal pelvis

   Major calices

   Minor calices

   Adrenal gland

   Cortex,  medulla  suprarenal gland

   Ureter

   Urinary  bladder

   Body,fundus, of urinary bladder

   Triangle of urinary bladder

   Detrusor

   Ureteric  orifice

    

    

   Male genital organs

   Testis

   Testicular artery

   Mediastinum of testis

   Lobules  of testis

   Rete testis

   Epididymis

   Spermatic cord

   Pampiniform plexus

   Cremaster

   Vas deferens

   Ampulla of ductus deferens

   Seminal gland/vesicle/

   Excretory duct

   Ejaculatory duct

   Prostate

   Bulbo-urethral gland

   Penis

   Glans penis

   Corpus cavernosum penis

   Corpus spongiosum penis

   Bulb of penis

   Male urethra

   Prostatic urethra

   Scrotum

   Sacral plexus

   Pelvic  splanchnic nerves

   Common  iliac artery, vein

   External iliac artery, vein

   Internal iliac artery, vein

   Ćwiczenie 6

    

   Ovary

   Ligament of ovary

   Uterine tube

   Abdominal, uterine  ostium

   Infundibulum

   Ampulla, isthmus of tube uterine

   Uterus

   Fundus,cavity uterine

   Body of uterus

   Uterine cervix /cervix of uterus/

   Vaginal part

   External os of uterus

   Cervical canal

   Parametrium

   Perimetrium

   Myometrium

   Endometrium

   Cardinal ligament

   Round  ligament of uterus

   Vagina

   Hymen

   Pudendum / vulva/

   Mons pubis

   Labium majus , minus

   Vestibule of vagina

   Greater vestibular gland

   Clitoris

   Female urethra

   Uterine artery,vein

   Pudendal nerve

   Internal pudendal artery, vein

   Ovarian atery, vein

   Internal iliac artery , vein

    

   Ćwiczenie 7

   Pelvic cavity

   Pelvic floor

   Urogenital diaphragm

   Deep transverse perineal  muscle

   Perineal body

   Ischiorectal fossa

    

    

    


   KOŃCZYNA DOLNA

    

   • Ćwiczenie 1. (12.05.2022) Mięśnie i powięzie obręczy kończyny dolnej. Rozstęp mięśniowy i naczyniowy. Kanał zasłonowy. Otwory kulszowe. Splot lędźwiowy i jego gałęzie. Nerw udowy i jego gałęzie. Splot krzyżowy i jego gałęzie. Nerw kulszowy: odcinek pośladkowy. Unerwienie skóry pośladków.Tętnice: biodrowa wspólna, wewnętrzna i zewnętrzna. Rozstęp wspólny: mięśniowy i naczyniowy.
   • Ćwiczenie 2. (16.05.2022) Mięśnie i powięzie uda. Trójkąt udowy. Kanał udowy. Kanał przywodzicieli. Nerw kulszowy. Unerwienie skóry uda. Tętnica udowa. Mięśnie i powięzie goleni. Dół podkolanowy (ograniczenia i zawartość). Kanał kostki przyśrodkowej-ograniczenia i zawartość.
   • Ćwiczenie 3. (19.05.2022) Mięśnie, naczynia i nerwy stopy. Troczki i pochewki ścięgien. Tętnice: piszczelowa przednia i tylna oraz tętnica strzałkowa. Nerwy: piszczelowy oraz strzałkowy wspólny, powierzchowny i głęboki. Nerw łydkowy. Porażenie nerwu strzałkowego wspólnego oraz nerwu piszczelowego. Unerwienie skóry goleni oraz stopy. Dermatomy. Żyły powierzchowne i odpływ krwi z kończyny dolnej. Odpływ chłonki z kończyny dolnej.
   • Ćwiczenie 4. (23.05.2022) Kolokwium (część praktyczna i teoretyczna).

    

   Obowiązują nazwy polskie, łacińskie oraz wybrane nazwy angielskie.


   Obowiązujące nazwy w języku angielskim:

   KOŃCZYNA DOLNA

    

   Ćwiczenie 1.Ćwiczenie 2.Ćwiczenie 3. 
   1. Pelvic girdle
   2. Lumbar plexus, femoral nerve, obturator nerve, saphenous nerve
   3. Sacral plexus, sciatic nerve, pudendal nerve
   4. Common iliac artery, external iliac artery, internal iliac artery
   5. Iliotibial tract
   6. Greater sciatic foramen, lesser sciatic foramen
   7. Femoral sheath


     
   1. Anterior thigh muscles
   2. Medial thigh muscles
   3. Posterior thigh muscles
   4. Sciatic nerve
   5. Posterior cutaneous nerve of thigh
   6. Saphenous nerve
   7. Femoral nerve
   8. Obturator nerve
   9. Saphenous opening
   10. Femoral artery
   11. Deep artery of thigh

    

   1. Popliteal artery
   2. Anterior tibial artery
   3. Posterior tibial artery
   4. Fibular artery
   5. Common fibular nerve: Superficial and deep fibular nerve
   6. Tibial nerve
   7. Sural nerve
   8. Tarsal tunnel (medial malleolar canal)
   9. Plantar aponeurosis

   10. Dorsalis pedis artery
    (dorsal artery of foot)

   11. Deep plantar arch

   12. Great saphenous vein

   13. Small saphenous vein