• Ostatnia zmiana 11.05.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Praktyki

  Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z przyporządkowaną odpowiednią liczbą punktów ECTS. Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku studiów.

   

  Koordynatorem praktyk na Wydziale Lekarskim jest  dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz (Klinika Pediatrii i Nefrologii, tel. 85 745 08 25)

   

  Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych oraz program praktyk na poszczególnych latach studiów:

   

   

  I rok     dr Marcin Chorzewski  - Zakład Technik Dentystycznych

  II rok    dr Marcin Chorzewski - Zakład Technik Dentystycznych

   

   

  Dokumenty do pobrania studentom:

  Regulamin Praktyk     (Uchwała RW Nr 193/13, zmieniona Uchwałą RW Nr 153/14, Nr 3/17 oraz 511/17)

  Program praktyki:    I rok    II rok  

  Karta praktyk

  Kryteria wyboru placówki     (Załacznik Nr 1 do Regulaminu Praktyk)

  Wzór ankiety oceny przebiegu praktyki     (Załącznik Nr 2 do Regulaminu Praktyk)

  Arkusz samooceny placówki     Załącznik Nr 3 do Uchwały RW Nr 314/14 zmienionej Uchwałą RW 4/17 i Nr 227/17)

   

  Komplet dokumentacji praktyki wraz z Kartą okresowych osiągnięć studenta

  należy złożyć w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku

   

   

   

   

                                                                    

   

   

  Ankieta oceny przebiegu praktyk jest obowiązkowa i dostępna wyłącznie w wersji online na wirtualnej uczelni

  (aktywna do dnia 15.09.2020 r.)

   

   

   

  Inne dokumenty:

  Procedura monitorowania praktyk      (Załącznik Nr 4 do Regulaminu Praktyk)

  Arkusz hospitacji miejsca i sposobu realizacji praktyk    (Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 314/14 zmienionej Uchwałą RW Nr 4/17 i Nr 227/17)

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych    (Załącznik do Uchwały RW Nr 316/17)