Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O projekcie

  Celem głównym projektu jest wzrost poziomu międzynarodowej aktywności naukowej Wydziału poprzez wprowadzenie i realizację na Wydziale Farmaceutycznym UMB interdyscyplinarnych, międzynarodowych studiów doktoranckich, odpowiadających potrzebom rynku pracy, prowadzących do uzyskania przez 12 doktorantów biorących udział w projekcie stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki farmaceutyczne.


  Projekt współfinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

  Okres realizacji projektu: 01.03.2018-28.02.2023

  Wartość projektu: 1 605 580,32 zł

  ZADANIA W PROJEKCIE  a  realne korzyści dla doktorantów:

  Wprowadzający intensywny kurs języka angielskiego:

  W październiku 2018 r. został zorganizowany 3-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego dedykowany nauce języka specjalistycznego dla nauk biomedycznych i farmaceutycznych.

  Międzynarodowe szkoły letnie  z udziałem naukowców z całej Europy:

  • „Umiejętności miękkie a sukces naukowy” (Supraśl, 2019)
  • ”Biotechnologia w medycynie i farmacji” (Kowno, 2020)
  • „Dyskurs naukowy i nowoczesne technologie badawcze a sukces naukowy” (Białystok, 2021)

  Granty badawcze:

  Na podstawie oceny złożonego projektu badawczego oraz osiągnieć naukowych, Doktoranci będą mogli aplikować o przyznanie grantu na badania naukowe. Granty przyznawane będą na okres 12-24 miesięcy, w zależności od długości realizowanego składanego projektu badawczego. Wysokość grantu uzależniona będzie od oceny merytorycznej projektu oraz osiągnięć naukowych doktoranta i osiągać będzie mogła sumę 64.800 PLN na 24 miesiące.

  W ramach realizacji grantu studenci będą mogli m.in.:

  • rozpocząć realizację prac naukowych oraz przygotować wyniki badań niezbędnych do złożenia projektu naukowego w NCN
  • sfinansować udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych
  • sfinansować staż w innym ośrodku naukowym w Polsce
  • sfinansować naukowy staż zagraniczny.

   

  Stypendia promujące dla najlepszych doktorantów

  W celu wsparcia rozwoju naukowego Doktorantów, po 2 i 3 roku studiów 3 najlepszych doktorantów otrzyma jednorazowe stypendia w wysokości

  • 9.000PLN
  • 6.000 PLN
  • 3.000 PLN

   

  Wsparcie przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

  W procesie realizacji badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej, w celu realnego umiędzynarodowienia  osiągnięć   Doktorantów  i  ich  rozpraw  doktorskich  zakładany  jest udział:

  • promotorów zagranicznych,
  • recenzentów zagranicznych oceniających rozprawy doktorskie.

   

  WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE : https://www.umb.edu.pl/msd_wf

  TEMATY PROPONOWANE DO REALIZACJI W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH