Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 07.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Projekt pn. "Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Nr umowy POWR.03.02.00-00-I051/16-00 z dn. 04.10.2017 r.

  • Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 28.02.2023
  • Wartość projektu: 1 605 580,32 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Celem głównym projektu był wzrost poziomu międzynarodowej aktywności naukowej Wydziału poprzez wprowadzenie i realizację na Wydziale Farmaceutycznym UMB interdyscyplinarnych, międzynarodowych studiów doktoranckich, odpowiadających potrzebom rynku pracy, prowadzących do uzyskania przez 12 doktorantów biorących udział w projekcie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

   

  ZADANIA W PROJEKCIE:

  1) Wprowadzający intensywny kurs języka angielskiego

  W 2018 roku zorganizowano 3-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego dedykowany nauce języka specjalistycznego dla nauk biomedycznych i farmaceutycznych.

   

  2) Międzynarodowe szkoły letnie z udziałem naukowców z całej Europy

  • „Umiejętności miękkie a sukces naukowy” (Supraśl, 2019)
  • "Biotechnologia w medycynie i farmacji” (Kowno, 2020)
  • „Dyskurs naukowy i nowoczesne technologie badawcze a sukces naukowy” (Białystok, 2021).

   

  3) Granty badawcze

  Na podstawie oceny złożonego projektu badawczego oraz osiągnięć naukowych, Doktoranci mogli aplikować o przyznanie grantu na badania naukowe. Granty przyznawane były w dwóch edycjach, na okres 24 miesięcy w I edycji i 12 miesięcy w II edycji. Wysokość grantu uzależniona była od oceny merytorycznej projektu oraz osiągnięć naukowych doktoranta do 80.000 zł/os. na 24 miesiące realizacji grantu.

  W ramach realizacji grantu studenci mogli m.in.:

  • rozpocząć realizację prac naukowych oraz przygotować wyniki badań niezbędnych do złożenia projektu naukowego w NCN,
  • sfinansować udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych,
  • sfinansować staż w innym ośrodku naukowym w Polsce,
  • sfinansować naukowy staż zagraniczny,
  • sfinansować zakup odczynników i drobnych sprzętów,
  • sfinansować publikacje w czasopismach, korekty językowe.

   

  4) Stypendia promujące dla najlepszych doktorantów - dwie edycje

  W celu wsparcia rozwoju naukowego Doktorantów, po 2 i 3 roku studiów 3 najlepszych doktorantów otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości:

  • 9.000PLN
  • 6.000 PLN
  • 3.000 PLN

   

  5) Wsparcie przebiegu przewodu doktorskiego

  W procesie realizacji badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej, w celu realnego umiędzynarodowienia osiągnięć Doktorantów i ich rozpraw doktorskich założono udział:

  • ko-promotorów zagranicznych rozprawy doktorskiej (drugi promotor)
  • recenzentów zagranicznych oceniających rozprawy doktorskie.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 12 uczestników projektu – studentów międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
  • 11 absolwentów studiów doktoranckich
  • 10 wyróżnionych prac doktorskich
  • 11 promotorów z UMB
  • 6 promotorów z zagranicy
  • 13 recenzji zagranicznych
  • 16 zrealizowanych grantów naukowo-badawczych
  • 3 międzynarodowe szkoły letnie
  • 18 zaangażowanych w udział w realizacji szkół letnich naukowców z zagranicy.