• Ostatnia zmiana 15.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Celem głównym projektu jest wzrost poziomu międzynarodowej aktywności naukowej Wydziału poprzez wprowadzenie i realizację na Wydziale Farmaceutycznym UMB interdyscyplinarnych, międzynarodowych studiów doktoranckich, odpowiadających potrzebom rynku pracy, prowadzących do uzyskania przez 12 doktorantów biorących udział w projekcie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

   

  Projekt współfinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 28.02.2023

  Wartość projektu: 1 605 580,32 zł

   

  ZADANIA W PROJEKCIE a realne korzyści dla studentów:

  Wprowadzający intensywny kurs języka angielskiego

  W 2018 roku zorganizowano 3-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego dedykowany nauce języka specjalistycznego dla nauk biomedycznych i farmaceutycznych.

   

  Międzynarodowe szkoły letnie   z udziałem naukowców z całej Europy

  „Umiejętności miękkie a sukces naukowy” (Supraśl, 2019)

  ”Biotechnologia w medycynie i farmacji” (Kowno, 2020)

  „Dyskurs naukowy i nowoczesne technologie badawcze a sukces naukowy” (Białystok, 2021).

   

  Granty badawcze

  Na podstawie oceny złożonego projektu badawczego oraz osiągnięć naukowych, Doktoranci będą mogli aplikować o przyznanie grantu na badania naukowe. Granty przyznawane będą w dwóch edycjach, na okres 24 miesięcy w I edycji i 12 miesięcy w II edycji. Wysokość grantu uzależniona będzie od oceny merytorycznej projektu oraz osiągnięć naukowych doktoranta i osiągać będzie mogła kwotę nawet 80.000 zł/os. na 24 miesiące realizacji grantu.

  W ramach realizacji grantu studenci będą mogli m.in.:

  • rozpocząć realizację prac naukowych oraz przygotować wyniki badań niezbędnych do złożenia projektu naukowego w NCN,
  • sfinansować udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych,
  • sfinansować staż w innym ośrodku naukowym w Polsce,
  • sfinansować naukowy staż zagraniczny.

   

  Stypendia promujące dla najlepszych doktorantów

  W celu wsparcia rozwoju naukowego Doktorantów, po 2 i 3 roku studiów 3 najlepszych doktorantów otrzyma jednorazowe stypendia w wysokości:

  • 9.000PLN
  • 6.000 PLN
  • 3.000 PLN

   

  Wsparcie przebiegu przewodu doktorskiego

  W procesie realizacji badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej, w celu realnego umiędzynarodowienia   osiągnięć   Doktorantów  i  ich  rozpraw  doktorskich  zakładany  jest udział:

  • ko-promotorów zagranicznych rozprawy doktorskiej
  • recenzentów zagranicznych oceniających rozprawy doktorskie.

   

  Harmonogram wsparcia w projekcie

   

  UWAGA!!!

  Szczegółowe informacje dot. rekrutacji, efektów kształcenia, programu studiów, planu studiów, regulaminów, dokumentów projektowych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.umb.edu.pl/interdyscyplinarne_miedzynarodowe_studia_doktoranckie