Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przewody doktorskie.
 • Ostatnia zmiana 07.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Przewody doktorskie

  Dalsze etapy przewodu doktorskiego, wszczętego na dotychczasowych zasadach tj. do 30 kwietnia 2019 r.

   

  1. Złożenie w Dziekanacie następujących dokumentów:

  • 4 egzemplarzy rozprawy doktorskiej (w płóciennej oprawie) oraz na nośniku elektronicznym wraz ze streszczeniem pracy (2xCD),
  • opinii promotora o pracy doktorskiej,
  • pozytywnego raportu z badania rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym,
  • analizy bibliometrycznej/zestawienia ze strony Biblioteki UMB (w przypadku monografii - całego dorobku, w przypadku składania cyklu prac - rozprawy doktorskiej/cyklu prac),
  • przesłanie na adres mailowy: justyna.radziewicz@umb.edu.pl informacji dotyczących przykładowego:  zakresu egzaminów doktorskich, członków komisji, recenzentów. 
  • przesłanie na adres mailowy: justyna.radziewicz@umb.edu.pl streszczenia rozprawy w języku polskim. 
    

  2. Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych zapoznaje się ze złożonymi dokumentami, a następnie rekomenduje Senatowi kandydatów do komisji oraz zakres egzaminów doktorskich. 
   

  3.  Senat powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

  a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej 4 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa; ponadto w skład komisji wchodzi promotor, drugi promotor lub kopromotor,

  b) dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa,

  c) nowożytnego języka obcego  - w składzie co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 
  Do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia oraz do przeprowadzenia publicznej obrony Senat powołuje co najmniej 7 osobową komisję doktorską, w skład której wchodzi m.in. 2 recenzentów oraz promotor (promotor pomocniczy nie wchodzi w skład komisji, może uczestniczyć w posiedzeniu bez prawa głosu).

  Recenzentami w przewodzie doktorskim mogą być osoby z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w jednostce organizacyjnej, innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora. 
   

  4. Pracownik Dziekanatu wysyła do recenzentów rozprawy doktorskie, wraz z odpowiednimi dokumentami. Recenzent w terminie 2 miesięcy od dnia zlecenia, sporządza recenzję oraz przesyła ją do Dziekanatu.

  5. Kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z dyscypliny dodatkowej i z  języka obcego nowożytnego.

  6. Po zdaniu powyższych egzaminów, Dziekan ustala egzamin z dyscypliny podstawowej.

   

  Recenzje sukcesywnie zamieszczane są na stronie:  https://www.umb.edu.pl/wf/stopnie_naukowe_i_tytuly/archiwum

   

  7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej.

  Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez Komisję doktorską Dziekan w porozumieniu z Kandydatem i pro­motorem ustala termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

   

  8. Obrona rozprawy doktorskiej.

  • Kandydat zobowiązany jest do wskazania protokolanta, który będzie protokołował przebieg obrony (po obronie protokół należy dostarczyć do Dziekanatu).
  • Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów.

  W trakcie jawnej części posiedzenia:

  • Promotor charakteryzuje sylwetkę Kandydata.
  • Kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej.
  • Recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności jednego recenzenta jego opinię odczytuje Przewodniczący Komisji).
  • Odbywa się otwarta dyskusja, w której uczestniczy Kandydat.
  • Po zakończeniu dyskusji Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.

  W trakcie niejawnej części posiedzenia Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Dziekan powiadamia Kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie o wyniku obrad.

  Senat podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora, która staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

  Rozprawa doktorska może zostać wyróżniona na podstawie uchwały Senatu (IF≥6; według danych JCR obowiązujących w dniu publikacji, przy czym uwzględnia się nie więcej niż 2 artykuły oryginalne, których kandydat jest pierwszym( nie równorzędnym) autorem.

  9. Po nadaniu stopnia doktora, Kandydat uzupełnia Kartę Synaba dostępną na stronie: https://nauka-polska.pl/#/update?_k=6bgmz3

  Rozprawa doktorska może być:

  a) monografią, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przygotowaną pod opieką promotora.

  b) cyklem spójnych tematycznie prac opublikowanych lub przyjętych do druku (z potwierdzeniem z redakcji), w tym jednej pracy przeglądowej.

   

  Jeżeli pracę doktorską stanowi cykl prac:

  • sumaryczny IF czasopism, w których opublikowano prace wynosi nie mniej niż 3 wg /JCR/,
  • w cyklu umieszczona jest jedna publikacja oryginalna jednoautorska lub z promotorem lub w cyklu są co najmniej dwie publikacje oryginalne wieloautorskie,
  • osoba ubiegająca się o stopień doktora powinna być pierwszym lub drugim autorem we wszystkich publikacjach stanowiących pracę doktorska, w tym pierwszym autorem najwyżej punktowanej pracy oryginalnej z IF oraz pierwszym autorem pracy przeglądowej,
  • spójna tematycznie praca przeglądowa powinna być opublikowana w czasopiśmie o punktach MNiSW min. 4 pkt,
  • prace stanowiące cykl powinny mieć afiliację Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - w przypadku pracowników UMB oraz uczestnika studiów doktoranckich na UMB,
  • do cyklu mogą być zaliczone prace, dla których nie upłynęło więcej niż 4 lata od daty publikacji do czasu złożenia pracy do Dziekanatu,
  • kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów prac, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie oraz stwierdzenie, że indywidualny udział kandydata stanowi co najmniej 50%. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia, co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

   

  Praca doktorska powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (lub polskim, jeżeli została napisana w innym języku niż polski).

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  UWAGA! Zakończenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach) powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku.