• Ostatnia zmiana 31.05.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Plan zajęć

   

  Rok akademicki 2021/2022


   

  Seminaria i wykłady

   

  Nr

   

  Data     

  Seminaria i Wykłady

  Obowiązujące nazwy łacińskie

  1.

  24.02.2022

  Ogólny przegląd struktur anatomicznych i układów czynnościowych warunkujących proces mowy

  Aparat oddechowy mowy- część I

   

  1. Szkielet klatki piersiowej- mostek, żebra, kręgosłup, ich połączenia i ruchy oddechowe

  2. Mięśnie oddechowe- główne (przepona i mięśnie międzyżebrowe) i dodatkowe (mięśnie szyi: m.mostkowo-obojczykowo-sutkowy i mm.pochyłe; mięśnie klatki piersiowej i grzbietu: mm.piersiowe większy i mniejszy, m.zębaty przedni, m.najszerszy grzbietu; mm.brzucha

  3.       Działanie mięśni oddechowych w czasie spokojnego oddychania, głębokiego wdechu i wydechu, wydechu z tzw. podparciem (wydłużony wydech w czasie śpiewu), tłoczni brzusznej

   

  • sternum- mostek
  • costa- żebro
  • columna vertebralis- kręgosłup
  • musculus- mięsień,
  • musculi intercostales- mięśnie międzyżebrowe,
  • diaphragma- przepona
  2.03.03.2022

  Aparat oddechowy mowy- część II

  1. Rdzeń kręgowy w aspekcie kontroli czynności ruchowej mięśni oddechowych- nerw przeponowy, nerwy międzyżebrowe
  2. Dolne drogi oddechowe- tchawica i drzewo oskrzelowe. Budowa płuc i opłucnej.
  3. Budowa serca w aspekcie unaczynienia płuc (krążenia płucnego)
  4. Prezentacja omawianych mięśni, płuc i serca

   

  Aparat fonacyjny mowy- krtań- jako narząd głosotwórczy i chroniący dolne drogi oddechowe przed dostaniem się do nich ciał obcych- część I

  1. Szkielet krtani- chrząstki krtani i ich połączenia

  2. Jama krtani, ze szczególnym uwzględnieniem głośni i szpary głośni

  • trachea- tchawica,
  • bronchus- oskrzele,
  • pulmo- płuco,
  • pleura- opłucna
  • cor (cardia)- serce,
  • arteria pulmonalis- tętnica płucna
  • vena pulmonalis- żyła płucna,
  • medulla spinalis- rdzeń kręgowy
  • nervus phrenicus – nerw przeponowy
  • nervi intercostales – nerwy międzyżebrowe

  3.

  10.03.2022

  Aparat fonacyjny mowy- krtań- jako narząd głosotwórczy i chroniący dolne drogi oddechowe przed dostaniem się do nich ciał obcych- część II

  1. Funkcja krtani- mięśnie krtani- ich lokalizacja, czynność i unerwienie (przebieg nerwów krtaniowych)

  2. Porównanie budowy krtani osoby dorosłej i dziecka

  3. Obrazy laryngoskopowe krtani.

  4. Położenie i topografia krtani, prezentacja narządu i przebiegu nerwów krtaniowych

  • larynx- krtań
  • cartilago thyroidea- chrząstka tarczowata
  • cartilago cricoidea- chrząstka pierścieniowata
  • cartilago arytenoidea- chrząstka nalewkowata
  • cartilago epiglottica- chrząstka nagłośniowa
  • plica vocalis- fałd głosowy
  • plica vestibularis- fałd przedsionkowy
  • glottis- głośnia
  • rima glottidis- szpara głośni
  • epiglottis- nagłośnia
  4.17.03.2022

  K O L O K W I U M   I
  tematyka wykładów i seminariów nr 1, 2 i 3 (aparat oddechowy i fonacyjny mowy).
  Ilość punktów max. 8.

   

  Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- gardło i jama ustna- część I

  Gardło

  1. Podział gardła i ukształtowanie poszczególnych pięter gardła

  2. Mięśnie gardła i ich czynność w procesie połykania i artykulacji

   

   

  5.

  24.03.2022

  Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- gardło i jama ustna- część II

   

  Wykład:

  Jama ustna- część I (jama ustna właściwa)

  1. Szkielet kostny jamy ustnej- budowa żuchwy, szczęki i kości podniebiennej

  2. Ściana górna- budowa i znaczenie podniebienia twardego i miękkiego w procesie połykania i artykulacji

  3. Dno jamy ustnej

  4. Budowa i czynność języka (unerwienie!)

  5. Pierścień chłonny gardła

   

  Seminarium:

  1. Prezentacja omawianych kości czaszki.
  2. Topografia i położenie gardła i jamy ustnej
  • pharynx- gardło
  • cavitas oris- jama ustna
  • mandibula- żuchwa
  • maxilla - szczęka
  • os palatinum- kość podniebienna
  • palatum durum- podniebienie twarde
  • palatum molle (velum palatinum)- podniebienie miękkie
  • lingua (glossa)- język
  • radix, corpus, apex, dorsum linguae- korzeń, trzon, wierzchołek, grzbiet języka
  • tonsilla palatina- migdałek podniebienny
  • tonsilla tubaria- migdałek trąbkowy
  • tonsilla pharyngea (adenoidea)- migdałek gardłowy

  6.

  31.03.2022

  Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- jama ustna- część III


  Wykład:

  1. Staw skroniowo- żuchwowy i mięśnie żucia
  2. Zęby, zwarcie i zgryz zębów w aspekcie procesu artykulacji
  3. Przedsionek jamy ustnej- budowa warg i policzków
  4. Mięśnie wyrazowe twarzy okolicy szpary ust biorące udział w procesie artykulacji.
  5. Nerw twarzowy w aspekcie unerwienia mięśni wyrazowych twarzy.
  6. Ślinianki

  Seminarium:
  1. Udział omawianych struktur jamy ustnej w artykulacji głosek
  2. Prezentacja omawianych mięśni i ślinianek
  • dens – ząb
  • occlusio dentium-zwarcie zębów
  • labium – warga
  • bucca – policzek
  • musculus buccinator- mięsień policzkowy
  • musculus orbicularis oris- mięsień okrężny ust
  • nervus facialis- nerw twarzowy
   

   

   

  7.

  07.04.2022

  Aparat artykulacyjno- rezonansowy mowy- Jama nosowa i zatoki przynosowe

   

  Wykład:

  1. Budowa jamy nosowej- ściany, przestrzenie, okolice błony śluzowej i związane z nimi funkcje
  2. Unaczynienie i unerwienie jamy nosowej
  3. Topografia zatok przynosowych
  4. Znaczenie zatok przynosowych

   


  Seminarium:

  1. Szkielet nosa, jamy nosowej (kości twarzoczaszki budujące ściany jamy nosowej) i zatok przynosowych (kości pneumatyczne czaszki)
  2. Prezentacja omawianych struktur jamy nosowej

   

   

  • cavitas nasi- jama nosowa
  • septum nasi- przegroda nosa
  • regio respiratoria- okolica oddechowa
  • regio olfactoria- okolica węchowa
  • sinus maxillaris- zatoka szczękowa
  • sinus frontalis- zatoka czołowa
  • sinus sphenoidalis- zatoka klinowa
  • cellullae ethmoidales- komórki sitowe
  8.21.04.2022

  K O L O K W I U M   I I
  tematyka wykładów i seminariów nr 4, 5, 6 i 7 (aparat artykulacyjno- rezonacyjny mowy). 
  Ilość punktów max. 16.

   

  Programowanie mowy- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część I

  1. Ogólny podział mózgowia
  2. Lokalizacja ośrodków korowych, ze szczególnym uwzględnieniem okolic zaangażowanych w proces mowy w aspekcie zaburzeń mowy m.in. afazji, mutyzmu, dysleksji, autyzmu (ośrodki mowy, ośrodki ruchowe, asocjacyjne pola korowe- somatognozja)
  3. Różnice półkulowe
   

  9.

  28.04.2022

  Programowanie mowy- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy- część II


   

  1. Drogi integrujące czynność oun- drogi kojarzeniowe (pęczek łukowaty) drogi spoidłowe, torebka wewnętrzna i jej znaczenie
  2. Ośrodki układu limbicznego zaangażowane w proces mowy (hipokamp, ciała migdałowate)
  3. Wybrane struktury podkorowe (ciało prążkowane, wzgórze)
  4. Analiza procesu mowy na podstawie poznanych struktur mózgowia
  • encephalon- mózgowie
  • cerebrum- mózg
  • cortex cerebri- kora mózgowa
  • hemispherium cerebri dextrum et sinistrum- półkula mózgu prawa i lewa
  • sulcus lateralis- bruzda boczna
  • lobus frontalis- płat czołowy
  • lobus parietalis- płat ciemieniowy
  • lobus temporalis- płat skroniowy
  • comissura- spoidło

  10.

  05.05.2022

  Realizacja procesu programowania mowy na poziomie układu nerwowego- Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy

  - część III
   

  Wykład:

  1. Ogólna budowa pnia mózgu i móżdżku w aspekcie zaburzeń mowy typu dyzartrii
  2. Udział móżdżku w procesie mowy
  3. Twór siatkowaty pnia mózgu w aspekcie kontroli oddychania
  4. Jądra nerwów czaszkowych biorących udział w procesie mowy
  5. Układ nerwowy obwodowy zaangażowany w proces mowy- nerwy czaszkowe- trójdzielny, twarzowy, językowo- gardłowy, błędny i podjęzykowy, przeponowy, nn.międzyżebrowe (podsumowanie wiadomości na podstawie dotychczas omówionych zagadnień)
  • truncus cerebri- pień mózgu
  • cerebellum- móżdżek
  • formatio reticularis- twór siatkowaty
  • nervus trigeminus – nerw trójdzielny
  • nervus glossopharyngeus – nerw językowo- gardłowy
  • nervus vagus – nerw błędny
  • nervus hypoglossus – nerw podjęzykowy

   

  11.

  12.05.2022

  Budowa narządu słuchu i równowagi
   

  Wykład:

  1. Szczegółowa budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego
  2. Proces słyszenia z uwzględnieniem struktur oun zaangażowanych w proces słyszenie
  3. Narząd równowagi z uwzględnieniem struktur oun (szczególnie móżdżku)
  4. Budowa kości skroniowej
  5. Ogólna budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego- prezentacja na fantomie i dostępnych preparatach kostnych
  • os temporale –kość skroniowa
  • auris externa, media, interna–ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne
  • membrana tympanica- błona bębenkowa
  • cavum tympani- jama bębenkowa
  • malleus – młoteczek
  • incus- kowadełko
  • stapes – strzemiączko
  • labyrhintus osseus – błędnik kostny
  • labyrhintus membranaceus – błędnik błoniasty
  • cochlea–ślimak
  • organum spirale (Corti)– narząd spiralny (Cortiego)
  • nervus vestibulocochlearis – nerw przedsionkowo- ślimakowy
  12.19.05.2022

  K O L O K W I U M   I I I
  tematyka wykładów i seminariów nr 8,9,10 i 11 (układ nerwowy w aspekcie procesu
  mowy + narząd słuchu i równowagi). 
  Ilość punktów max. 12.

  Wykład:

  1. Układ wzrokowy w aspekcie komunikacji międzyludzkiej (mowa pisana)

   

   

  13.

  26.05.2022

  Podstawy budowy i funkcji układu ruchowego w aspekcie komunikacji międzyludzkiej (komunikacja niewerbalna)


    

   1. Kości i stawy kończyny górnej oraz kończyny dolnej. Grupy mięśniowe i zaopatrujące je nerwy obwodowe.
   2. Mięśnie tułowia w aspekcie motoryki ciała
   3. Omawiane struktury anatomiczne w aspekcie przykładowych czynności ruchowych

   Podstawy anatomii ogólnej- część I

   1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu pokarmowego
   2. Analiza podstaw anatomicznych rehabilitacji mowy po zabiegach laryngektomii (wykształcenie mowy przełykowej)
   • bulbus oculi- gałka oczna
   • cornea- rogówka
   • iris- tęczówka
   • lens- soczewka
   • retina- siatkówka
   • nervus opticus- nerw wzrokowy
   • Analiza podstaw anatomicznych rehabilitacji mowy po zabiegach laryngektomii (wykształcenie mowy przełykowej)

   14.

   02.06.2022

   Podstawy anatomii ogólnej- część II

   1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu naczyniowego i endokrynnego
   2. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu moczowo- płciowego


    

   • aorta - aorta (tętnica główna)
   • ren - nerka
   • testis - jądro
   • ovarium- jajnik
   • glandula thyroidea- gruczoł tarczowy
    

    

    

    

    

    

   15.

   09.06.2022

   K O L O K W I U M   I V
   tematyka wykładów i seminariów nr  12, 13 i 14 (układ ruchu, wzrokowy, pokarmowy, naczyniowy, endokrynny i moczowo- płciowy). 
   Ilość punktów max. 16.