• Ostatnia zmiana 16.02.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin

  Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  obowiązujący studentów I roku kierunku logopedia z fonoaudiologią

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych i informacji dostępnych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i służących poszerzeniu wiedzy w zakresie anatomii.

  3. Ćwiczenia i wykłady przebiegają według przedstawionego harmonogramu, aktualizowanego w zależności od sytuacji zagrożenia epidemicznego, obejmującego poszczególne działy tematyczne (bloki). Student powinien być przygotowany teoretycznie na każde ćwiczenie w oparciu o obowiązujące podręczniki (sylabus, plan zajęć). Zakres materiału jest przedstawiany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu: www.anatomia.umb.edu.pl co najmniej na siedem dni przed terminem zajęć.

  4. Zajęcia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski oraz środki ochrony osobistej – bezwzględnie maseczka ochronna, zakrywająca usta i nos. Student z objawami infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach. Płaszcze, kurtki, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń pozostawić w szatni. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. W sali ćwiczeniowej student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności asystenta. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali ćwiczeniowej. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego, z wyjątkiem zastosowania wyżej wymienionych urządzeń w celach dydaktycznych po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, zakaz wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia i picia, zakaz fotografowania oraz wprowadzania osób postronnych. Preparaty tkankowe należy szanować i nie wolno wynosić ich z sali.

  5. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz seminaria). Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym seminarium, w którym uczestniczy student po okresie nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone. Nieobecność nieusprawiedliwiona na wykładzie lub seminarium uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego – nie ma dodatkowych terminów na uzupełnienie zaległości.

  6. Harmonogram zajęć przewiduje przeprowadzenie 4 kolokwiów w formie sprawdzianów pisemnych ocenianych w punktach (kolokwium I- 8 pkt; kolokwium II- 16 pkt; kolokwium III- 12 pkt; kolokwium IV- 16 pkt). Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie kolokwiów wynosi 52. Punktacja uzyskana w trakcie kolokwiów jest oceną ostateczną i nie może być poprawiana. Uzyskanie powyżej 46.0 punktów umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym. Uzyskanie poniżej 16 punktów nie dopuszcza do sesji egzaminacyjnej. Student ma prawo wglądu do pracy kolokwialnej w podanym terminie.

  7. Nie ma możliwości przystąpienia do kolokwium w innym terminie. W przypadku konieczności osiągnięcia minimum dopuszczenia do egzaminu (16 pkt) student ma prawo do przystąpienia do jednego kolokwium w ciągu roku pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą (zwolnienie lekarskie) lub wypadkiem losowym (zaświadczenie odpowiednich władz). Dodatkowy termin zaliczenia będzie podany po zakończeniu wszystkich zajęć z anatomii przewidzianych planem. Nie ma możliwości przystąpienia do dodatkowego terminu zaliczenia z ostatniego kolokwium. Student ma prawo do wglądu w prace zaliczeniowe (kolokwia) w trakcie zajęć, na których uzyska informację o ilości zdobytych punktów.

  8. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie egzaminu pisemnego. Student ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie, jednak przez okres nie dłuższy niż siedem dni od daty podania jej wyniku. Prace egzaminacyjne pozostają w archiwum Zakładu przez okres 3 lat, a następnie są niszczone.

  9. Do punktacji uzyskanej w czasie egzaminu zostaną dodane punkty dodatkowe odzwierciedlające pracę studenta w trakcie zajęć. Punkty dodatkowe są obliczane indywidualnie na podstawie łącznego wyniku uzyskanego przez studenta ze wszystkich kolokwiów. Punkty dodatkowe stanowią 1/10 całkowitego wyniku uzyskanego ze wszystkich kolokwiów przez studenta, np. 3 punkty dodatkowe przy wyniku 30 punktów uzyskanych ze wszystkich kolokwiów

  10. Na łączny wynik egzaminu składają się punkty uzyskane z samego egzaminu (max. 40) oraz punkty dodatkowe (obliczane j.w.) Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie następującej skali:

  • 2 – poniżej 20 punktów
  • 3 – od 20.0 do 27.999 punktów
  • 3.5 – od 28.0 do 31.999 punktów
  • 4 – od 32.0 do 35.999 punktów
  • 4.5 – od 36.0 do 37.999 punktów
  • 5 – powyżej 38.0 punktów

   

  11. Nieobecność usprawiedliwiona na egzaminie upoważnia do przystąpienia do kolejnego terminu  egzaminu – usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie 7 dni od daty egzaminu (zwolnienie lekarskie lub potwierdzone przez Dziekana zaświadczenie o wypadku losowym).  Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

  12. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany na pierwszych zajęciach, co potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszystkich wypadkach podczas zajęć na terenie Zakładu student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.

  13. W przypadku wątpliwości związanych z przebiegiem zajęć lub egzaminu student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z koordynatorem kierunku lub kierownikiem Zakładu.