Medical University of Bialystok. Mobilities for traineeships.
 • Updated 26.07.2023 by Dział Współpracy Międzynarodowej

  Mobilities for traineeships

   

  Możliwy jest wyjazd w celu realizacji praktyki:

  • obowiązkowej – stanowiącej integralną część programu studiów, która musi odpowiadać zakresem i minimalnym czasem trwania praktyce wynikającej z programu studiów na danym roku w danym cyklu kształcenia. Warunkiem udzielenia zgody na taki wyjazd jest pisemna akceptacja koordynatora / opiekuna praktyk,
  • nieobowiązkowej – która powinna gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w UMB.

   

  1. Studenci / doktoranci mogą odbyć praktykę w zagranicznej instytucji przyjmującej, związanej z ich kierunkiem studiów / dyscypliną, w której prowadzona jest Szkoła Doktorska.

   

  Student / doktorant zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
  • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów.

   

  Student / doktorant ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na praktykę (załącznik nr 3 do Regulaminu wyjazdów).
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Letter of Intent (załącznik nr 8 do Regulaminu wyjazdów).

   

  Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

   

  Terminy rekrutacji studentów i doktorantów do wyjazdu na praktykę są następujące:

  • składanie wymaganych dokumentów – od 1 lutego do 1 marca,
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 31 marca.

   

  2. Absolwenci i osoby o statusie post doc

  Absolwent zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • w momencie zgłoszenia i zakwalifikowania do wyjazdu musi posiadać status studenta ostatniego roku studiów UMB,
  • nie może przebywać na urlopie dziekańskim,
  • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
  • posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia co najmniej 3,5.

   

  Osoba o statusie post doc zakwalifikowana na wyjazd na praktykę w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • w momencie zgłoszenia i zakwalifikowania musi posiadać status post doc uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • nie wyczerpał łącznego okresu mobilności,
  • znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki,
  • posiadać średnią ocen z całego okresu studiów doktoranckich / kształcenia w Szkole Doktorskiej co najmniej 3,5.

   

  Absolwent / osoba o statusie post doc, ubiegająca się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na praktykę (załącznik nr 4 do Regulaminu wyjazdów).
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia lub (w przypadku osób post doc) z całego okresu studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy, opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych -opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Letter of Intent (załącznik nr 8 do Regulaminu wyjazdów). .

   

  Wzory wszystkich wymaganych dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

   

  Terminy rekrutacji absolwentów / osób o statusie post doc do wyjazdu na praktykę:

  • Składanie wymaganych dokumentów:
   • pierwsza sesja mobilności – od 1 lutego do 1 marca,
   • druga sesja mobilności – do 1 października.
  • Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego:
   • pierwsza sesja mobilności – do 31 marca,
   • druga sesja mobilności – do 31 października.

   

  Aktualna oferta stypendialna dot. praktyk kierowana do studentów / doktorantów / absolwentów / osób o statusie post doc dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – PRAKTYKI

   

  Procedury przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Programu Erasmus+ o zakwalifikowaniu na praktyki:

  • Ułóż Learning Agreement for Traineeships (LA) w konsultacji z Instytucją przyjmującą i uzupełnił wymagane informacje w części „Before the mobility” (plik do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania);
  • Dostarcz do Biura Programu Erasmus+ podpisane przez siebie LA oraz pozostałe wymagane dokumenty tj. dane o rachunku bankowym (najkorzystniej jest gdy rachunek prowadzony jest w walucie Euro), kopia ubezpieczenia wykupionego na czas podróży, kopia karty EKUZ. Jeśli planujesz podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (co najmniej 51% podróży) złóż również Deklarację „green travel”- przed mobilnością. Osobom korzystającym z tego typu transportu przysługuje dodatek 50 EUR. Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania;
  • Uzyskamy podpisy na LA ze strony UMB, po czym otrzymasz ten dokument i Twoim zadaniem będzie uzyskanie podpisu osoby odpowiedzialnej za Twoją praktykę w Instytucji przyjmującej. Po uzyskaniu podpisu prześlij skan tego dokumentu na adres: erasmus@umb.edu.pl;
  • Na miesiąc przed wyjazdem, uzupełnij dane osobowe w umowie stypendialnej - Grant agreement i prześlij ją w formie edytowalnej na adres: erasmus@umb.edu.pl. (Umowę stypendialną do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_w_Programie_Erasmus+). DWM uzupełni pozostałe dane w umowie stypendialnej - Grant agreement, prześle Ci go do akceptacji i zaprosi w celu podpisania;
  • Wypełnij test językowy w systemie OLS (Link do testu zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Na podstawie zapisów umowy stypendialnej i po wypełnieniu testu OLS otrzymasz 70% przyznanego stypendium. Wypłata nastąpi najpóźniej w dniu wyjazdu w walucie Euro;
  • Po przyjeździe do instytucji przyjmującej uzyskaj podpis na dokumencie Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe do i z instytucji przyjmującej, w części dotyczącej przyjazdu. Wyślij skan tego dokumentu na adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl;
  • Ciesz się doświadczaniem wyjazdu w ramach Programu Erasmus+;
  • Po powrocie dostarcz do Biura Programu Erasmus+ oryginał Learning Agreement for Traineeships uzupełniony i podpisany w części „After the mobility” a także oryginał Oświadczenia o przyjeździe i wyjeździe podpisany w części dotyczącej przyjazdu i wyjazdu. Jeśli korzystałeś z dodatku „green travel” złóż również deklarację „green travel” – po mobilności. Wypełnij ankietę w systemie EU Survey dotyczącą Twojej mobilności (Link do ankiety zostanie Ci przesłany automatycznie przez system);
  • Po rozliczeniu wyjazdu otrzymasz pozostałe 30% stypendium.