Medical University of Bialystok. Mobilities for training.
 • Updated 29.02.2024 by Dział Współpracy Międzynarodowej

  Mobilities for training

   

  Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na UMB.

  Z zakresu wyjazdów szkoleniowych w Programie Erasmus+ wyłączony jest udział w konferencjach.

  Przed wyjazdem do instytucji przyjmującej powinno być uzgodnione pomiędzy stronami Porozumienie, określające zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

   

  Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniu mogą być realizowane:

  • do uczelni z krajów programu, posiadających ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którą UMB podpisał umowę Międzyinstytucjonalną, przewidującą wymianę nauczycieli akademickich lub instytucji z krajów partnerskich, uznanymi przez właściwe organy, które podpisały umowę międzyinstytucjonalną z UMB, przed rozpoczęciem mobilności,
  • do każdej publicznej lub prywatnej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

  Kryteria kwalifikujące pracowników do wyjazdu w celach szkoleniowych:

  • znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniach w instytucji przyjmującej,
  • uzyskanie pisemnego potwierdzenia z instytucji przyjmującej o możliwości odbycia szkolenia, jeśli miejscem docelowym szkolenia nie jest uczelnia wyższa; potwierdzenie powinno zawierać przewidywany termin i zakres szkolenia.

   

  Pracownik powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny,
  • projekt Porozumienia,
  • potwierdzenie z instytucji przyjmującej.

   

  Aktualna oferta stypendialna dla pracowników planujących wyjazd w celach szkoleniowych dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – SZKOLENIE