Medical University of Bialystok. Mobilities for teaching.
 • Updated 17.04.2024 by Dział Współpracy Międzynarodowej

  Mobilities for teaching

   

  Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów / doktorantów uczelni partnerskiej.

  Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego – Porozumienie, określający zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

  Działanie dydaktyczne musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym, nie krótszym niż 2 dni okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

  Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

  Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane:

  • tylko z uczelniami z krajów programu, posiadającymi ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którymi UMB podpisał umowę międzyinstytucjonalną, przewidującą wymianę nauczycieli akademickich lub instytucjami z krajów partnerskich, uznanymi przez właściwe organy, które podpisały umowę międzyinstytucjonalną z UMB, przed rozpoczęciem mobilności.
  • w zakresie mobilności fizycznej w kraju programu lub kraju partnerskim innym niż kraj organizacji wysyłającej i jego kraj zamieszkania

   

  Kryteria kwalifikujące nauczycieli akademickich do wyjazdu w celach dydaktycznych:

  • obowiązek zatrudnienia na UMB,
  • znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucji przyjmującej,
  • doświadczenie dydaktyczne.

   

  Nauczyciel akademicki powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny,
  • projekt Porozumienia.

   

  Aktualna oferta stypendialna dla pracowników planujących wyjazd w celach dydaktycznych dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – DYDAKTYKA