• studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci przy mikroskopie wielostanowiskowym. Zakład Patomorfologii Lekarskiej.
 • Ostatnia zmiana 31.03.2016 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  studia stacjonarne i niestacjonarne

  Poranny obchód, lekarze i studenci kierunku Lekarskiego przy łóżku pacjenta.
  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
  i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  KIERUNEK LEKARSKI
  Studia jednolite
  stacjonarne i niestacjonarne 6-letnie

   

  Kandydatów na studia niestacjonarne obowiązują takie same zasady jak przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia jednolite stacjonarne!

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji na stronie internetowej UMB w terminach rekrutacji oraz opłacenia opłaty rekrutacyjnej. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia.
   

  Listy rankingowe sporządzane będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.). Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. - w tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu.

  O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 80 punktów rankingowych - w tym minimum po 40 punktów z każdego przedmiotu.


  Wymagane są dwa przedmioty wyłącznie na poziomie rozszerzonym:
  1. biologia - obowiązkowo,
  2. chemia lub matematyka lub fizyka - do wyboru.


  Kandydaci, którzy zdawali polską maturę w latach 2005-2016: podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.

  Kandydatów posiadających polską maturę zdawaną do roku 2004 lub maturę zagraniczną - obowiązuje ujednolicony w skali kraju egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z maturą. Arkusze egzaminacyjne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
  Kandydaci przystępują do egzaminów z dwóch wymaganych przedmiotów.
  Regulamin egzaminu publikowany jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce "Egzaminy wstępne".

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dokonanie rejestracji i opłacenie opłaty rekrutacyjnej. W przypadku ubiegania się na pozostałe kierunki studiów należy w określonym terminie przystąpić do postępowania rekrutacyjnego zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej uczelni.
  Kandydat może nie przystąpić do egzaminu o ile złoży „Zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych”, do których przystąpił w innej uczelni medycznej w kraju. Zaświadczenia wystawiane są na mocy odpowiednich porozumień między uczelniami medycznymi dotyczących zasad uznawania wyników egzaminów wstępnych.
  Egzamin wstępny jest zaliczany na wszystkich kierunkach.


  Kandydaci, którzy zdawali maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów, przeliczone według zasad:


  Wyniki z matury międzynarodowej (IB) przeliczane są wg przyjętych zasad:
   

  Punkty uzyskane
  na maturze z wybranego przedmiotu

  Liczba punktów
  w rankingu UMB

  1 pkt

  28

  2 pkt

  40

  3 pkt

  52

  4 pkt

  64

  5 pkt

  76

  6 pkt

  88

  7 pkt

  100

   

  Wyniki matury europejskiej (EB) w wybranego przedmiotu przeliczane są wg wzoru: wynik x 10.


  Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania miejsc w ramach limitu.
  Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na wybrany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć. Dodatkowym kryterium przyjęć będzie wysokość punktacji z biologii.
  Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na wybrany kierunek, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby osób.
   

  Jedynie kandydaci zakwalifikowani jako przyjęci na wstępnej liście rankingowej, zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty”. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

  Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych!
  Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych!