Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Cel projektu.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Cel projektu

  Głównym celem projektu jest zagwarantowanie Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wysokiej pozycji w zakresie dydaktyki i nauki.
   

  Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki stworzeniu nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-naukowej na którą składać się będzie budynek zawierający nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne (sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria studenckie oraz aptekę szkoleniową), naukowe (specjalistyczne laboratoria) i administracyjne (dziekanat) oraz wyposażony w nowoczesną aparaturę o standardach europejskich przeznaczoną do zadań zarówno edukacyjnych jak i naukowych. Pozwoli to na kształcenie studentów Wydziału Farmaceutycznego (farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów) w oparciu o technologie XXI wieku i dzięki temu wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów tworzących kadry nowoczesnej gospodarki którym Wydział zapewni stały rozwój poprzez szkolenia ciągłe i specjalizacyjne realizowane także na bazie Euroregionalnego Centrum Farmacji.


  Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • poprawę jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej nowoczesnych pomieszczeń wykładowych oraz laboratoryjnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę ,

  • zapewnienie nowoczesnych metod kształcenia poprzez wyposażenie budynku w Internet bezprzewodowy, nowych sal wykładowych i seminaryjnych w multimedia oraz utworzenie sal komputerowych,

  • możliwość praktycznego przygotowania studentów do pełnienia zawodu farmaceuty, zarówno jako pracownika pełnoprofilowej apteki jak i przemysłu farmaceutycznego, dzięki utworzeniu apteki szkoleniowej oraz właściwie przygotowanym pod względem aparaturowym pracowniom dydaktyczno-naukowym,

  • umożliwienie rozwoju i tworzenia nowych kierunków studiów na Wydziale Farmaceutycznym,

  • zagwarantowanie ilości i jakości kształcenia farmaceutów dopasowanej do popytu rynkowego i potrzeb społecznych,

  • spełnienie standardów kształcenia wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i wymogów prawa w zakresie kształcenia przed i podyplomowego,

  • umożliwienie wysoko specjalistycznego kształcenia podyplomowego zarówno ciągłego jak i specjalizacyjnego na bazie Wydziału Farmaceutycznego,

  • umożliwienie integracji środowiska farmaceutycznego zarówno studenckiego jak i zawodowego z całego makroregionu, dzięki powstaniu sali wykładowej na 250-375 słuchaczy,

  • utworzenie nowoczesnych laboratoriów naukowych, co stworzy możliwości do uzyskania akredytacji w zakresie GLP,

  • wzrost ilości badań naukowych prowadzonych na Wydziale, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu prowadzonych prac, dzięki unowocześnieniu bazy aparaturowej poszczególnych jednostek Wydziału.


  Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania międzyregionalnych różnic ekonomiczno-gospodarczych, a w szczególności:

  • stworzenia miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii,

  • utworzenia atrakcyjnego miejsca do studiowania

  • wzrostu ilości studentów i osób korzystających z obiektu, w konsekwencji zwiększenia obłożenia bazy gastronomicznej, noclegowej i rozrywkowej miasta,

  • udoskonalenia wizerunku regionu poprzez nowy wizerunek UMB,

  • zagwarantowania lepszej pozycji rynkowej absolwentom UMB na rynku pracy,

  • większego zadowolenia pacjentów z lepiej przygotowanych do pracy absolwentów UMB.