• Ostatnia zmiana 22.03.2019 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Informacja o danych osobowych studentów

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uczelni tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów,

  - art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Uczelnię,

  1. w przypadku, gdy Pan/Pani nie zostanie przyjęty/a na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dane zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uczelni,
  2. Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora Danych, firmie Simple S.A. współpracującej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy powierzenia, w zakresie obsługi informatycznej Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  4. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych,
  5. posiada Pan/Pani prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.