Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacja o danych osobowych studentów.
 • Ostatnia zmiana 15.05.2019 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Informacja o danych osobowych studentów

  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z procesem nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uczelni tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

  - art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez Uczelnię w tym: zapoznania Pana/Pani z ofertą proponowaną przez Uczelnię np. studia, kursy, staże, szkolenia itp. oraz zapoznania Pana/Pani z wydarzeniami organizowanymi przez Uczelnię oraz monitorowania terenu Uczelni w celu ochrony osób i mienia,

  1. Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora Danych, firmie Simple S.A. współpracującej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy powierzenia w zakresie obsługi informatycznej,
  2. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji dokumentacji tj. przez okres 50 lat od ukończenia studiów, za wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji wskazanej w §15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, które po zakończeniu studiów brakuje się,
  4. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych,
  5. posiada Pan/Pani prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO,
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.