• Ostatnia zmiana 20.08.2018 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Informacja o danych osobowych studentów

  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email iod@umb.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z procesem nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i §3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi przepisami w Uczelni, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie wynikającym z przepisów prawa powszechnego.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora Danych oraz firmie Simple S.A. współpracującej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy powierzenia, 
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej, 
  7. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów,
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do ich sprostowania i prawo do przenoszenia danych,
  9. posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  10. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  11. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu nauczania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.