Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Udział w projektach UE.
 • Ostatnia zmiana 14.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Udział w projektach UE

  • Jedna wybitnie uzdolniona studentka kierunku farmacji otrzymała wspracie poprzez dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach na arenie międzynarodowej z Projektu w ramach programu MNiSzW „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2021 do stycznia 2022.
  • Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego uczestniczyli w realizacji projektu pn. Fabryka leków – od pomysłu do produktu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2019 do 31.05.2023.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/wf/fabryka_lekow

  • Studenci kierunku farmacji, kosmetologii i analityki medycznej oraz pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni są objęci wsparciem w ramach projektu pn. Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 29.12.2023.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/zpu3

  • Studenci, pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni oraz administracyjni Wydziału Farmaceutycznego są objęci wsparciem w ramach projektu pn. Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2018 do 29.12.2022.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/zpu

  • Pracownicy dydaktyczni Wydziału Farmaceutycznego byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany był w okresie od 02.11.2017 do 31.10.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/wf/rozwoj_kompetencji_dydaktycznych_pracownikow_wf

  • Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego uczestniczyli w realizacji projektu pn. Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.07.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://www.umb.edu.pl/wf/przedmioty_przyrodnicze_ilo

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie dziennym Wydziału Farmaceutycznego wszystkich kierunków byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2016 do 31.06.2019.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk

  • Studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych kierunków: Farmacja (V rok), Analityka Medyczna (V rok), Kosmetologia I stopnia (III rok) i Kosmetologia II stopnia byli objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wysokiej jakości programy stażowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działalnie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/staze_studenckie

  • Pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej brali udział w realizacji projektu pn. Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Na Rzecz Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2015 do 30.08.2018

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://umb.edu.pl/aac

  • Pracownicy Zakładu Bromatologii brali udział w realizacji projektu pn. Moja przygoda z nauką – wybrane aspekty zdrowotne owoców egzotycznych. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. Okres realizacji projektu: 2014-2015.

      Więcej na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

  • Pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej brali udział w realizacji projektu pn. pn. Ocena zmian w metabolizmie w komórkach skóry powstałych pod wpływem promieniowania UV i czynników chemicznych. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. Okres realizacji projektu: 2014-2015.

      Więcej na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

  • Pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.2.1. Okres realizacji projektu 2012-2015.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

  • Pracownicy i doktoranci Wydziału Farmaceutycznego korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 4.1.1. Okres realizacji projektu: 2009-2013.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

  • Zakład Farmakodynamiki został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych - od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1.2. Okres realizacji projektu: 2010-2015.

      Więcej na stronie internetowej projektu: http://www.jcet.eu/index.php/badania/granty-projekty/poig-1-1-2

  • Zakłady: Farmakognozji, Toksykologii, Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2012-2015.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.oda.umb.edu.pl

  • Wydział Farmaceutyczny został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którego wybudowano budynek dydaktyczno-naukowy z nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, utworzono pomieszczenia dydaktyczne na potrzeby kształcenia przyszłych farmaceutów, a pomieszczenia dydaktyczne i naukowe zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Projekt realizowany był z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura uczelni. Okres realizacji projektu: 2009-2013.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

  • Zakłady: Chemii Medycznej, Chemii Organicznej, Chemii Fizycznej, Biochemii Farmaceutycznej i Biologii zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2009-2012.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl

  • Zakłady: Syntezy i Technologii Środków Leczniczych, Zakład Farmakodynamiki, Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Chemii i Analizy Leków, Bromatologii, Farmakoterapii Monitorowanej i Samodzielna Pracownia Analizy Leków zostały objęte wsparciem w ramach projektu pn. Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2010-2011.

      Więcej informacji na stronie internetowej projektu: cbi.umb.edu.pl