• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Udział w projektach UE

   

  Nazwa Programu Erasmus+

  Tytuł projektu „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences”
  Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum trzech Uczelni:

  1. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ( Lider )

  2. Aveiro University, Aveiro (Portugal, Partner)

  3. University San Pablo-CEU, Madrid (Spain, Partner)

  Koordynator projektu: Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Okres realizacji projektu: 1.09.2015-30.08.2018

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu jest dostosowanie programów nauczania w dziedzinie szkolnictwa wyższego do aktualnych potrzeb służby zdrowia w zakresie stosowania technik zaawansowanej chemii analitycznej (AAC) w technologiach omicznych poprzez wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

  Opis działań:

  W ramach projektu, nauczyciele akademiccy trzech uczelni partnerskich zostaną przygotowani, poprzez udział w działaniach mobilnościowych i lokalnych związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, do kształcenia doktorantów w zakresie wykorzystania technik (AAC). Zdobyta w ten sposób wiedza merytoryczna i doświadczenie będą niezbędne do opracowania rezultatów pracy intelektualnej projektu, tj. zmian w programach nauczania, podręcznika i e-materiałów do wykorzystania w nauczaniu AAC. Zmodyfikowany program studiów/przedmiot zostanie przetestowany/zweryfikowany i dostosowany do potrzeb trzech partnerskich uczelni, a następnie udostępniony na zasadzie licencji otwartej. Oparte na partnerstwie działania projektowe staną się również platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przyczyniając się do stworzenia stabilnej i aktywnej sieci współpracy oraz rozwoju osobistego i społecznego uczestników projektu.

  Oczekiwane rezultaty:

  Głównym rezultatem projektu będą produkty opracowane w toku działań mobilnościowych oraz pracy intelektualnej uczestników projektu. Należą do nich zmiany w programach nauczania AAC na uczelniach partnerskich, podręcznik oraz e-materiały, które będą wykorzystywane na zajęciach z zakresu AAC. Równolegle prowadzone będą działania upowszechniające, przede wszystkim konferencja podsumowująca projekt, mające na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców potencjalnie zainteresowanych rezultatami projektu.

             Więcej na stronie internetowej projektu: http://umb.edu.pl/aac

  __________________________________________________________________________________

  W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.01.01.03-00-001/08), projekty finansowane ze środków na naukę „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3.)

  Nazwa Programu: Program MNiSW „Uniwersytet Młodych Wykonawców”.

  1/

  Nazwa projektu:Moja przygoda z nauką – wybrane aspekty zdrowotne owoców egzotycznych”

  Kierownik projektu: Dr hab. Katarzyna Socha

  Miejsce realizacji: Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Okres realizacji projektu: 30.12.2014 – 15.11.2015

  Opis projektu: celem projektu była popularyzacja i upowszechnienie nauki poprzez włączenie uczniów liceów ogólnokształcących w realizację procesu badawczego dotyczącego analizy i oceny wybranych aspektów zdrowotnych owoców egzotycznych.

           Więcej na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

  2/

  Nazwa projektu: „ Ocena zmian w metabolizmie w komórkach skóry powstałych pod wpływem promieniowania UV i czynników chemicznych”

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Miejsce realizacji: Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Okres realizacji projektu: 30.12.2014 – 15.11.2015

  Opis projektu: Celem projektu było eksperymentalne wykazanie przez licealistów czy i w jaki sposób promieniowanie UV oraz czynniki chemiczne modyfikują metabolizm fibroblastów skóry ludzkiej. Projekt stanowi naukowo-eksperymentalne podejście do problemu zmian metabolicznych w fibroblastach pod wpływem czynników środowiskowych.

            Więcej na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

  __________________________________________________________________________________

   

  W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka:

  • Działanie I.1 Infrastruktura uczelni zrealizowano projekt pn. „Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, z którego wybudowano budynek dydaktyczno-naukowy z nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, utworzono pomieszczenia dydaktyczne na potrzeby kształcenia przyszłych farmaceutów, pomieszczenia dydaktyczne i naukowe zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy

             Więcej informacji na stronie internetowej projektu:   www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji

   

  • Działanie I.3 Wspieranie Innowacji - zrealizowano trzy projekty:
  1. Projekt pn. „Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, w ramach którego następujące jednostki Wydziału Farmaceutycznego wyposażono w aparaturę specjalistyczną:
  • Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych.
  • Zakład Farmakodynamiki,
  • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
  • Zakład Chemii i Analizy Leków,
  • Zakład Bromatologii,
  • Zakład Farmakoterapii Monitorowanej,
  • Samodzielna Pracownia Analizy Leków.
       Więcej informacji na stronie internetowej projektu:
   cbi.umb.edu.pl

   

  1. Projekt pn. „Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, z którego wyremontowano i wyposażono w aparaturę specjalistyczną następujące jednostki Wydziału Farmaceutycznego:
  • Zakład Chemii Medycznej,
  • Zakład Chemii Organicznej,
  • Zakład Chemii Fizycznej,
  • Zakład Biochemii Farmaceutycznej,
  • Zakład Biologii.

           Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl

   

  1. Projekt pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”, w ramach którego wyremontowano i wyposażono Zakład Farmakognozji i Zakład Toksykologii oraz doposażono w specjalistyczną aparaturę Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

            Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.oda.umb.edu.pl

  __________________________________________________________________________________

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  • Poddziałanie 4.1.1, w projekcie pn. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” ze wsparcia korzystali pracownicy i doktoranci Wydziału Farmaceutycznego.

  Więcej informacji na stronie internetowej: www.wjk.umb.edu.pl

  • Poddziałanie 8.2.1, w projekcie pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” ze wsparcia korzystali pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego.

          Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

  __________________________________________________________________________________

  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  • Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

   

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie dziennym Wydziału Farmaceutycznego wszystkich kierunków zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 r. do 31.06.2019 r.

  Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk

   

  • Od 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”. w dwóch edycjach w roku akademickim 2016/17 i 2017/18.

  Do projektu swój udział będą mogli zgłosić studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych kierunków: Farmacja (V rok), Analityka Medyczna (V rok), Kosmetologia I stopnia (III rok) i Kosmetologia II stopnia (II rok).

  Celem projektu jest zwiększenie szans studentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 163, 3-miesięcznych, indywidualnych programów stażowych (krajowych i zagranicznych).

  Koordynator projektu: dr hab. Katarzyna Winnicka

  Więcej informacji na stronie: http: www.umb.edu.pl/wf/staze_studenckie

  __________________________________________________________________________________

   

  W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

  • Oś priorytetowa I, Działanie 1.1.2., w projekcie pn.”Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych – od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” - uczestniczył Zakład Farmakodynamiki.

  Więcej na stronie: http://www.jcet.eu/index.php/badania/granty-projekty/poig-1-1-2 

  __________________________________________________________________________________