Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Hanna Kozłowska profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  25.05.2023 13:39
  Autor: Administrator UMB
  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 maja 2023r. Hanna Kozłowska z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
  Profesor Hanna KozłowskaProf. dr hab. Hanna Kozłowska ukończyła w 1984 r. Analitykę Medyczną na Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracę naukową i zawodową rozpoczęła w Klinice Chorób zakaźnych AMB pod kierownictwem Prof. dr hab. Piotra Boronia, a od 1989 roku pracuje w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (kierownicy Zakładu do 1998  Prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska, Dr Urszula Puch, a od 1998 r. Prof. dr hab. Barbara Malinowska).  W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej za pracę doktorską pt.: „Badania nad stężeniem endotoksyny bakteryjnej we krwi przed- i poza-wątrobowej w doświadczalnym poalkoholowym uszkodzeniu wątroby”, promotor Prof. A. Boroń-Kaczmarska. W 2010 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu publikacji pt.: „Mechanizm rozkurczowego działania agonistów receptorów β1-adrenergicznych o niskim stanie powinowactwa i śródbłonkowych receptorów kannabinoidowych w izolowanych naczyniach krwionośnych”. Realizowana przez Prof. Hannę Kozłowską działalność naukowa dotyczy badań nad nowymi punktami uchwytu działania substancji wazoaktywnych: ligandów receptorów β-adrenergicznych, serotoninergicznych i kannabinergicznych w izolowanych naczyniach krwionośnych szczura i tętnicach płucnych człowieka oraz ich potencjalnej roli w układzie krążenia w różnych modelach doświadczalnych nadciśnienia tętniczego oraz nadciśnienia płucnego.
  Prof. H. Kozłowska jest autorką 54 publikacji o łącznym Impact Factor 138, punktacja MEiN 4430, Indeks Hirscha - wg SCOPUS- 13/liczba cytowani - 450. Była kierownikiem oraz wykonawcą projektów badawczych finansowanych przez KBN/NCN oraz przez UMB. Jest promotorem 2 zakończonych przewodów doktorskich i 1-ego trwającego oraz promotorem 40 prac magisterskich. Prof. Kozłowska opublikowała wspólne prace z naukowcami z ośrodków zagranicznych (Instytut Farmakologii i Toksykologii oraz Zakład Chemii Farmaceutycznej i Lekarskiej Uniwersytetu w Bonn, Instytut Farmakologii Molekularnej w Berlinie, Instytut Farmacji Uniwersytetu w Berlinie) i polskich (Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UMB, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Collegium Medicum UJ). Jest recenzentem prac w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych m.in. (Eur J Pharmacol., Br J Anaesth., Br J Pharmacol., PLOS ONE, Pharmacol. Rep., Adv Med Sci. i inne).
  Prof. Hanna Kozłowska w latach 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz uczestniczyła w pracach licznych komisji na Uczelni. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2002-2008 -  sekretarz Oddziału Białostockiego PTF) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2016-2020 sekretarz Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej). Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową oraz pracę dydaktyczną (nagrody J.M. Rektora UMB).
  Prywatnie mężatka, ma dwoje dzieci, jest babcią Maciusia, Adasia i Jasia. Lubi podróże i dobrą książkę.
   
  Powrót