Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy konkurs - Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

  15.05.2024 14:34
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Informujemy o zaproszeniu Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, w ramach Działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

  Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności. 

  Uczelnia może ubiegać się o przyznanie środków na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.  
  Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych. 

  Projekt jest kontynuacją działań jakie wcześniej realizowane były w ramach projektów „Najlepsi z Najlepszych”.  

  Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 

  1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę; 

  2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek. 

  Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może wykraczać poza datę 31.12.2025 r. 

  Wsparciem może zostać objęta osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

  1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

  2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2; 

  3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat swojej dotychczasowej aktywności naukowej. Opinia powinna potwierdzać potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dające podstawy do wygrywania konkursów, zawodów międzynarodowych zdobycia wyróżnienia na konferencjach; 

  4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział każdej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu. 

   

  Nabór studentów i studentek do udziału w projekcie realizowany będzie na UMB w okresie:  
  20 maja – 7 czerwca 2024 r. 

  Szczegóły dotyczące rekrutacji zamieszczone będą na stronie Działu Projektów Pomocowych: www.umb.edu.pl/dpp/aktualnosci 

  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci 

  lub bezpośrednio w Dziale Projektów Pomocowych. Osoba do kontaktu: Marek Sokołowski, marek.sokolowski@umb.edu.pl, 85 748 56 50.

  Powrót