Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy w celach dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy w celach dydaktycznych

  Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów / doktorantów uczelni partnerskiej.

  Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego – Porozumienie (Mobility Agreement for Teaching), określający zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

  Działanie dydaktyczne musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym, nie krótszym niż 2 dni okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

  Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin.

   

  Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane:

  • tylko z uczelniami z krajów programu, posiadającymi ważną w danym roku akademickim Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, z którymi UMB podpisał umowę międzyinstytucjonalną, przewidującą wymianę nauczycieli akademickich lub instytucjami z krajów partnerskich, uznanymi przez właściwe organy, które podpisały umowę międzyinstytucjonalną z UMB, przed rozpoczęciem mobilności.
  • w zakresie mobilności fizycznej w kraju programu lub kraju partnerskim innym niż kraj organizacji wysyłającej i jego kraj zamieszkania

   

  Kryteria kwalifikujące nauczycieli akademickich do wyjazdu w celach dydaktycznych:

  • obowiązek zatrudnienia na UMB,
  • znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucji przyjmującej,
  • doświadczenie dydaktyczne.

   

  Nauczyciel akademicki powinien złożyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny (zał. 1.5. Regulaminu wyjazdów),
  • projekt Porozumienia (Mobility Agreement for Teaching), podpisany wyłącznie przez osobę aplikującą.

   

  Rekrutacja

  Na wyjazdy w celach dydaktycznych prowadzona jest rekrutacja stała. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia do Biura Programu Erasmus+ ww. dokumentów na min. miesiąc przed planowaną mobilnością. Decyzja co do kwalifikacji nauczyciela akademickiego do mobilności zostanie podjęta przez Uczelnianą Komisję Programu Erasmus+ biorąc pod uwagę kryteria kwalifikujące, zakres działania dydaktycznego wskazanego w Mobility Agreement for Teaching, wcześniejsze mobilności nauczyciela akademickiego oraz dostępne środki finansowe.

   

  Aktualna oferta stypendialna dla pracowników planujących wyjazd w celach dydaktycznych dostępna jest tutaj: Oferta stypendialna – DYDAKTYKA

   

  Procedury przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Programu Erasmus+ o zakwalifikowaniu na wyjazd w celu dydaktycznym:

  Krok 1. Każda osoba zakwalifikowana do wyjazdu otrzyma droga mailową na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym wiadomość zawierającą Mobility Agreement for Teaching podpisane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz przez osobę odpowiedzialną z instytucji przyjmującej. 

  Krok 2. Następnie należy dostarczyć do Biura Programu Erasmus+ oryginału Danych o rachunku bankowym (zał. 1.9. do Regulaminu wyjazdów), kopii karty EKUZ i kopii ubezpieczenia OC i NNW wykupionego na czas mobilności.

  Krok 3. W przypadku planowanej podróży niskoemisyjnymi środkami transportu, tj. autobus, pociąg czy carpooling, należy złożyć również oryginał dokumentu Deklaracja „green travel” – przed mobilnością (zał. 1.11. do Regulaminu wyjazdów).

  Krok 4. Wypełnienie przez osobę wyjeżdżającą umowy stypendialnej (zał. do Zasad finansowania) odesłanie jej w formie edytowalnej (word) bez podpisu na adres: erasmus@umb.edu.pl.

  Krok 5. Podpisanie umowy stypendialnej w oryginale w Biurze Programu Erasmus+.

  Krok 6. Wszystkich formalności, wraz z podpisaniem umowy stypendialnej, trzeba dopełnić na min. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Dopiero w momencie dopełnienia wszystkich formalności, otrzymają Państwo stypendium w jednej racie w wysokości określonej w umowie stypendialnej (najpóźniej w dniu wyjazdu).

  Krok 7. Po powrocie z mobilności należy dostarczyć oryginał podpisanego przez instytucję przyjmującą dokumentu Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Teaching (zał. 1.16. do Regulaminu wyjazdów).

  Krok 8. W przypadku podróży „green travel” po powrocie z mobilności należy dostarczyć również Deklaracja “green travel” – po mobilności (zał. 1.12. do Regulaminu wyjazdów) oraz wymagane deklaracją dowody przejazdu.

  Krok 9. Po zakończeniu mobilności obowiązkowe jest również uzupełnienie ankiety stypendysty w systemie EU Survey – link do spersonalizowanej ankiety zostanie wygenerowany automatycznie i przesłany przez system na adres mailowy podany w formularzu aplikacyjnym.

   

  UWAGA! Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej znaleźć można w zakładce: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania