Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. FAQ - Wyjazdy na studia.
 • FAQ - Wyjazdy na studia

   

  Jakie dokumenty muszę złożyć żeby aplikować o wyjazd na studia?
  1. Formularz aplikacyjny (załącznik nr 2 do Regulaminu wyjazdów),
  2. zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia doktoranckiego; a w przypadku doktorantów, dodatkowo dokument potwierdzający IF prac opublikowanych według stanu na dzień złożenia formularza aplikacyjnego,
  3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  4. opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

   

  Kiedy można składać dokumenty na wyjazdy na studia?

  Dokumenty na wyjazdy na studia można składać od momentu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1 marca, do 31 marca każdego roku.

  Czy można wyjeżdżać na każdym roku studiów?

  W przypadku wyjazdów na studia można wyjechać na jeden semestr lub na cały rok akademicki. Rekomendujemy aby wyjazdy odbywały się od drugiego do piątego roku studiów.

  Czy mogę wyjechać na studia do innej uczelni niż te z wymienionych w ofercie stypendialnej uczelni?

  Tak, o ile wcześniej zostanie zawarta umowa międzyinstytucjonalna między uczelniami. Aby to zrobić, należy napisać pismo do Pana Rektora o wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy. Wtedy zostanie wszczęta procedura, która wymaga zgody na zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej Koordynatora Instytucjonalnego, Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Pana Rektora.

  Czy język prowadzenia zajęć na danej uczelni wskazany w ofercie stypendialnej jest istotny?

  Podczas sprawdzania oferty stypendialnej uczelni należy zwrócić uwagę na to w jakim języku prowadzone są zajęcia na danej uczelni przyjmującej. Jeśli nie pojawia się tam język angielski, najprawdopodobniej nie będziesz miał możliwości studiować w tym języku, a jedynie w języku obowiązującym na danej uczelni przyjmującej.

  Ile maksymalnie uczelni mogę wybrać w formularzu aplikacyjnym?

  Możesz wybrać maksymalnie 5 uczelni. Podczas wpisywania ich do formularza aplikacyjnego na pierwszym miejscu umieść tę uczelnię, która najbardziej cię interesuje.

  Czy średnia 3,5 jest bezwzględnym warunkiem kwalifikacji na wyjazd czy są jakieś wyjątki? Na przykład przy chęci wyjazdu do rzadko wybieranego kraju lub w przypadku wolnych miejsc?

  Wymagana średnia ocen to minimum 3,5 i nie przewidujemy od tego wyjątków.

  Jak liczyć średnią? Skąd uzyskać zaświadczenie o średniej ocen?

  Średnia ocen liczona jest dla danego cyklu studiów z uwzględnieniem wszystkich ukończonych semestrów włącznie z semestrem poprzedzającym rekrutację. Czyli np. jeśli składasz dokumenty podczas wiosennej rekrutacji na wyjazdy na studia, liczyć się będzie cały okres studiów wraz z ostatnim ukończonym semestrem, tj. semestrem letnim poprzedniego roku akademickiego.

  Zaświadczenie o średniej ocen wystawiane przez odpowiedni Dziekanat.

  Czy brana jest pod uwagę średnia „do dyplomu” czy średnia z toku studiów?

  Podczas wyliczania średniej, brana jest pod uwagę średnia z toku studiów.

  Kto dokonuje rekrutacji studentów na wyjazd na studia?

  Rekrutacji studentów na wyjazd na studia dokonuje Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ w składzie:

   1. Prorektor ds. Kształcenia – Przewodniczący komisji,
   2. Dziekan / wyznaczony Prodziekan właściwego wydziału i / lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
   3. Uczelniany lub wydziałowy koordynator Programu Erasmus+,
   4. Przedstawiciel Działu Współpracy Międzynarodowej,
   5. Przedstawiciel Samorządu studentów i / lub przedstawiciel Samorządu Doktorantów

     

    Skąd dowiem się, że zostałem zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+?

    Każdy student zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową. Biuro Programu Erasmus+ wyśle oficjalnego maila na adres mailowy podany wcześniej w formularzu aplikacyjnym informację o zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu lub wpisaniu na listę rezerwową.

    Jakie dokumenty muszę dostarczyć/co muszę zrobić po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu mnie na wyjazd?
    1. W przypadku pozytywnej opinii Komisji, wybierz z listy przedmiotów uczelni przyjmującej te, które masz zamiar zaliczyć za granicą, aby ich łączna suma punktów odpowiadała minimum 30 ECTS lub 60 ECTS. Wybrane przez ciebie przedmioty wpisz później w dokumencie „Learning Agreement for Studies” (LA), który możesz pobrać ze strony internetowej uczelni przyjmującej;
    2. Ułóż Learning Agreement w konsultacji z odpowiednim Dziekanatem;
    3. Po wypełnieniu LA spotkaj się z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ w celu ustalenia propozycji programu studiów (dane kontaktowe Koordynatorów znajdziesz tutaj https://www.umb.edu.pl/s,24093/Kontakt),
    4. Dostarcz do Biura Programu Erasmus+ LA zatwierdzone przez Koordynatora Wydziałowego, oraz pozostałe wymagane dokumenty tj. Oświadczenie o kapitale mobilności, dane o rachunku bankowym, kopia ubezpieczenia wykupionego na czas podróży, kopia karty EKUZ (dokumenty do pobrania tutaj: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania),
    5. DWM zbierze podpisy na LA, po czym otrzymasz ten dokument i Twoim zadaniem będzie zdobycie podpisu uczelni przyjmującej;
    6. DWM uzupełni dane w Grant agreement, prześle Ci go do akceptacji i zaprosi w celu podpisania. Na jego podstawie otrzymasz 70% przyznanego stypendium;
    7. Wypełnij test językowy w systemie OLS,
    8. Ciesz się doświadczaniem wyjazdu w ramach Programu Erasmus+.
    Jak liczona jest wysokość stypendium?

    Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona  poprzez pomnożenie liczby uzgodnionych dni/miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej stawki.

    Co to jest dodatek „green travel”?

    „Green travel” oznacza podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. W ramach tego dodatku przysługuje wyjeżdżającemu dodatkowe 50 EUR. Aby starać się o otrzymanie takiego dodatku należy złożyć stosowne oświadczenia przed wyjazdem i po jego zakończeniu (załączniki nr 11 i 12 do Regulaminu wyjazdów)

     

    Co oznacza termin „osoba z mniejszymi szansami”?

    Kryterium osób „z mniejszymi szansami” stosuje się do następujących grup:

    1. osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
    2. „osoby ze środowisk uboższych” - posiadający w momencie składania wniosku na wyjazd uprawnienia do stypendium socjalnego na UMB z funduszu pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej.
    Jak wygląda przykładowe wyliczenie wysokości przysługującego stypendium w przypadku wyjazdu na studia?

    Przykład

    Rodzaj wyjazdu: Studia

    Termin: 05.10.2021 – 31.07.2022 r.

      Ilość dni: 301 dni

    Miejsce: Koszyce, Słowacja

    Środek transportu: Samolot

     

    Wyliczenia

    301 dni (9 miesięcy 26 dni) – czas trwania mobilności

    450 EUR – stawka stypendium miesięcznego w przypadku podróży do Słowacji

    390 EUR – stypendium za pozostałe dni wyliczone w następujący sposób:

      450 EUR / 30 dni = 15

    15 x 26 dni = 390 EUR

     

    Wynik: (9 miesięcy x 450 EUR) + 390 EUR = 4 440 EUR

    Czy każda osoba zakwalifikowana na wyjazd otrzyma stypendium?

    Stypendium otrzyma każda osoba, która: pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny, złoży  Learning agreement zaakceptowane przez koordynatora uczelnianego z UMB oraz osoby odpowiedzialnej na uczelni przyjmującej, złoży pobrany z dziekanatu odpowiedniego wydziału Transcript of Records w języku angielskim, zaliczy pozytywnie (bez zaliczeń warunkowych) semestr poprzedzający wyjazd, podpisze umowę na wyjazd studenta (grant agreement), wypełni test językowy na platformie ols (link zostanie wysłany automatycznie). Można również wyjechać na mobilność w ramach Programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, np. w przypadku wykorzystania całej puli środków przeznaczonych na realizację wyjazdów studentów na studia.

    Czy otrzymam całe stypendium przed wyjazdem na studia?

    Nie. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach - 70% kwoty przed rozpoczęciem mobilności oraz 30% kwoty stypendium po zakończeniu mobilności i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozliczeniem wyjazdu.

    Kiedy otrzymam pierwszą ratę stypendium?

    W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności, będzie zrealizowana płatność zaliczkowa w wysokości 70 % kwoty stypendium, w sytuacji, gdy uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest dopuszczalna.

    Czy jeśli zrezygnuję z wyjazdu to będę musiał/a oddać stypendium?

    Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli uczestnik nie będzie przestrzegać warunków umowy. Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań za granicą opisanych w załączniku i z powodu działania „siły wyższej”; wówczas uczestnik będzie uprawniony do otrzymania co najmniej kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi.

    Od którego dnia mobilności będzie mi liczone stypendium? Czy jeśli wyjadę np. 2 tygodnie wcześniej to dostanę dofinansowanie również za ten okres?

    Przy wyjazdach na studia datą rozpoczęcia okresu mobilności jest data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej, a datą zakończenia jest data końca sesji egzaminacyjnej.

    A zatem stypendium nie będzie obejmowało dni przeznaczonych na podróż ani na zakwaterowanie w uczelni przyjmującej.

    Jakie dokumenty muszę przywieźć z Uczelni przyjmującej/dostarczyć do Biura Programu Erasmus+ po zakończeniu mobilności?
    1. Oryginał ‘Transcript of Records’ (wykaz zaliczeń), podpisany przez uczelnię przyjmującą lub Learning agreement z wypełnioną częścią „After the mobility” podpisaną przez uczelnię przyjmującą;,
    2. Oryginał dokumentu „Certificate of arrival and departure” (załącznik nr 10 do Regulaminu wyjazdów). Zwróć uwagę aby daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu, wpisane w tym dokumencie zgadzały się z datami w twojej umowie na wyjazd;
    3. Tłumaczenie wykazu zaliczeń na język polski (jeśli jest w innym języku niż angielski, musi zostać poświadczone przez tłumacza przysięgłego);
    4. podanie do Dziekana odpowiedniego Wydziału o zaliczenie przedmiotów zrealizowanych w ramach Programu Erasmus+ (załącznik nr 15 do Regulaminu wyjazdów);
    5. W przypadku problematycznego wykazu zaliczeń (zawierającego np. Oceny niedostateczne), należy sporządzić dodatkowe podanie do Dziekana odpowiedniego Wydziału po uprzedniej konsultacji w dziekanacie.
    Studiuję na jednolitych studiach magisterskich i chcę wyjechać na stypendium Erasmus+, ale wcześniej byłem już rok na studiach w ramach Programu Erasmus+. Czy to wpływa na moje możliwości wyjazdu?

    Tak. Kapitał mobilności dla jednolitych studiów magisterskich to 24 miesiące, więc jeśli odbyłeś już roczny wyjazd na studia, zostaje do wykorzystania jeszcze 12 lub 13 miesięcy (w zależności od długości roku akademickiego na uczelni przyjmującej w której odbywałeś studia).

    W jakiej walucie powinien być prowadzony rachunek bankowy, który podaję w formularzu „Dane o rachunku bankowym”?

    Prosimy o podawanie konta bankowego prowadzonego w walucie Euro, gdyż stypendium wypłacane jest w Euro i podanie numeru konta bankowego prowadzonego w PLN może spowodować rozbieżności wynikające z przewalutowania pomiędzy otrzymaną kwotą a przysługującym stypendium. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu REVOLUT.

    Czy istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu z jednego semestru do całego roku akademickiego, gdy zacząłem/zaczęłam już naukę na uczelni przyjmującej?

    Tak. Istnieje taka możliwość, o ile pozwalają na to dostępne środki finansowe i dostępne miejsca na wyjazdy na studia, a także o ile wyrazi na to zgodę Komisja Programu Erasmus+. Należy wtedy złożyć odpowiednie dokumenty (załącznik nr 13 do Regulaminu wyjazdów) i uzyskać wszystkie niezbędne podpisy z obu stron.