Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mobilności studentów i pracowników.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Mobilności studentów i pracowników

  studia

  praktyki

  szkolenie

  dydaktyka

   

  Wyjazdy na studia lub praktyki:

  Definicje:

  • Przez studentów rozumie się studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  • Przez doktorantów rozumie się doktorantów realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej i uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na zasadach dotychczasowych.
  • Przez absolwentów rozumie się osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie na UMB lub studia doktoranckie / Szkołę Doktorską.
  • Przez osobę o statusie post doc rozumie się osobę, która uzyskała stopień doktora. W ramach Programu Erasmus + osoba o statusie post doc może wziąć udział w mobilności w okresie 12 miesięcy od momentu nabycia statusu post doc.

   

  Długość mobilności:

  Studenci i doktoranci mogą realizować:

  Mobilności krótkoterminowe na praktyki:

  • są realizowane w okresie: 5-30 dni (okres pojedynczego pobytu),
  • w przypadku wyjazdów studentów w skład takiej mobilności obowiązkowo wchodzi kształcenie on-line,
  • w przypadku wyjazdów doktorantów kształcenie on-line jest opcjonalne.

   

  Mobilności długoterminowe na praktyki lub studia:

  • są realizowane w okresie 2-12 miesięcy,
  • okres 12 miesięcy jest łącznym maksymalnym okresem trwania mobilności,
  • w przypadku jednolitych studiów magisterskich łączny maksymalny okres mobilności może wynosić 24 miesiące,
  • okres pojedynczego pobytu nie może być dłuższy niż okres rozliczeniowy w UMB określony Regulaminem Studiów / Regulaminem Szkoły Doktorskiej (rok akademicki),
  • kształcenie on-line w przypadku wyjazdów długoterminowych jest opcjonalne.

   

  Absolwenci i osoby o statusie post doc mogą realizować:

  Mobilności krótkoterminowe na praktyki:

  • 5-30 dni – połączone z obowiązkowym kształceniem on-line

   

  Mobilności długoterminowe na praktyki:

  • 2-12 miesięcy – mobilność fizyczna powinna trwać co najmniej 2 miesiące, a kształcenie on-line jest opcjonalne. Minimalny i maksymalny czas trwania kształcenia on-line powinien być dostosowany do potrzeb osoby wyjeżdżającej.

   

  Wyjazdy na szkolenie lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

  Definicje:

  Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na UMB, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.

  Przez nauczycieli akademickich rozumie się pracowników UMB zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowych, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.

   

  Długość mobilności:

  Nauczyciele akademiccy mogą realizować:

  • Mobilności w celu szkoleniowym (od 2 do 60 dni),
  • Mobilności w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (od 2 do 60 dni).

   

  Pracownicy mogą realizować:

  • Mobilności w celu szkoleniowym (od 2 do 60 dni).