Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. System ECTS.
 • Ostatnia zmiana 02.12.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  System ECTS

   

  ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) jest elementem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego służącym porównywaniu programów studiów. System umożliwia uznawanie kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą i okresów nauki za granicą. Pozwala na „mierzenie” w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/zajęć. Za semestr studiów przyznawane jest z reguły 30 punktów, natomiast za pełny rok akademicki studiów 60 punktów.

  System ECTS ma ułatwić studentom studiowanie na różnych uczelniach. Katalogi kursów, porozumienia o programie zajęć i wykazy zaliczeń pomagają w uznawaniu i przenoszeniu punktów uzyskanych przez studentów podczas studiów za granicą.

  Podstawą systemu ECTS są następujące elementy:

  • Pakiet informacyjny ECTS: jest to informator publikowany zazwyczaj w wersji papierowej oraz elektronicznej, zawierający przede wszystkim informację o programie zajęć na danej uczelni, poza tym informuje na temat organizacji i struktury studiów, systemu zaliczeń, ilości punktów ECTS przyporządkowanej danemu przedmiotowi, kalendarza akademickiego; można tam znaleźć też użyteczne dane o warunkach i kosztach życia w danym państwie. Rok akademicki umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet obejmuje program dla studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Informator ten można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej uczelni partnerskiej. Jest zazwyczaj corocznie aktualizowany.
  • Porozumienie o programie studiów odbywanych zagranicą (ang. Learning Agreement): jest to dokument podpisany przez obie uczelnie (macierzystą i przyjmującą) oraz studenta, zawierający szczegółowy program planowanych zajęć, w których uczestniczyć będzie student zagranicą, oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie to umożliwia pełne uznanie okresu studiów, odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.
   Po podpisaniu Porozumienia można do niego wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).
  • Wykaz zaliczeń (ang. Transcript of Records): jest to sporządzony po zakończeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą, stosowaną w danej uczelni, a także stopniami przyznanymi zgodnie ze skalą ECTS.
  • Punkty ECTS: punkty te to liczbowe wartości przyporządkowane poszczególnym przedmiotom na podstawie nakładu pracy, jaką student musi wykonać by je zaliczyć.
   Należy oczywiście rozróżnić punkty ECTS, które odzwierciedlają wymagany nakład pracy od Stopni, odnoszących się do jej jakości.
  • Według systemu ECTS student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów w ciągu roku akademickiego, a więc 30 na semestr, lub 20 na trymestr. W celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów niezbędne jest zaliczenie danego przedmiotu zgodnie z obowiązującymi na danej uczelni procedurami.

   

  Więcej informacji na temat systemu ECTS pod linkiem: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_pl