• Ogłoszenia

  Ogłoszenie konkursu JPND: UNDERSTANDING THE MECHANISMS OF NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS

  12.01.2022 10:37
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

            4 stycznia 2022 r. został ogłoszony nabór do konkursu w ramach Unijnego Wspólnego Programu Badań Nad Chorobami Neurodegeneracyjnymi (JPND -  EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research). Temat tegorocznego konkursu to: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions.

  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPND zaprasza do składania wniosków na ambitne, innowacyjne, wielonarodowe i multidyscyplinarne wspólne projekty badawcze mające na celu lepsze zrozumienie mechanizmów i substratów biologicznych leżących u podstaw interwencji niefarmakologicznych, w celu dostosowania holistycznego, spersonalizowanego podejścia do leczenia.

  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  W konkursie JPND Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

   

  Kraje uczestniczące w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

   

  Na konkurs przeznaczono ok. 19 milionów Euro, a całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. Euro.

   

  Harmonogram konkursu:

  Etap pierwszy:

  Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 1 marca 2022 r., 12:00 CET

  Etap drugi:

  Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 28 czerwca 2022 r., 12:00 CET

  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

  Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 5 lipca 2022 r.

  Strona NCN konkursu.

  Naukowców zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji (Maria Szlachta: maria.szlachta@umb.edu.pl , tel. 85 686 5116; Ewa Wróblewska-Rećko: ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl, tel. 85 748 5463).

  Powrót