Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Zapraszamy do składania wniosków na prowadzenie działalności badawczej w 2023 roku

  03.11.2022 09:17
  Autor: Dział Nauki

   

  Białystok, dn. 27 października 2022 roku

   

  Szanowni Państwo,

  Po pierwsze, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za dotychczasową aktywność badawczą i publikacyjną, która zaowocowała jedną z najwyższych spośród kilkuset polskich uczelni oceną podczas ostatniej ewaluacji działalności naukowej dokonanej przez Ministra Edukacji i Nauki. To wielki sukces UMB i niewątpliwy powód do dumy dla nas wszystkich.

  Prowadzenie badań naukowych, na równi z dydaktyką i działalnością kliniczną, jest naszym wielkim przywilejem, ale i zobowiązaniem. Wychodząc naprzeciw Państwa planom naukowym i potrzebom realizacji Państwa naukowych pasji, po raz kolejny serdecznie zapraszam do składania wniosków na realizację działalności badawczej w 2023 roku (w przeszłości zwanej działalnością statutową). Przygotowaliśmy kilka nowości, których szczegóły poznają Państwo już za chwilę.

  Tak jak w poprzednich latach, tak zwaną bazę finansowania będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych, zaliczeni do liczby N, mogą otrzymać trzykrotność lub dwukrotność tej kwoty. Dodatkowo, kwota finansowania będzie rosła w zależności od liczby publikacji za min. 100 pkt. i min. 140 pkt., wartości uzyskanych grantów i ilości patentów. Osoby, które uzyskają finansowanie projektów badawczych ze środków europejskich (granty ERC, Horyzont Europa) otrzymają od Uczelni dodatkowe środki finansowe w wysokości nawet 300% kwoty pierwotnie przyznanej na projekt z subwencji.

  W związku z koniecznością dostosowania się do ponadstandardowych wyzwań finansowych spowodowanych między innymi inflacją, koszty publikacji za 100 pkt. MEiN będą pokrywane ze specjalnego funduszu publikacyjnego jedynie w sześćdziesięciu procentach. Pozostałe 40% kwoty będzie obciążało budżet projektu naukowca. Publikacje za 140 pkt i wyżej oczywiście w dalszym ciągu nie będą obciążały budżetów Państwa projektów.

  Mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych, uprzejmie proszę, aby konstruować budżety swoich badań w sposób realistyczny, tak aby przyznane środki można było w całości wydać (przede wszystkim na odczynniki) w 2023 roku. Zakupy z projektów powinny być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku, ponieważ nie będzie możliwości przenoszenia środków finansowych na rok następny!

  Poza tym, tak jak w poprzednich naborach, wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych działań badawczych.

  ................

  Nowością w edycji z 2023 roku będą projekty dla Studenckich Kół Naukowych, które znajdą się na podium w każdej kategorii na liście rankingowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Aktywni naukowo studenci będą mieli możliwość sfinansowania swojej działalności badawczej, która umożliwi im czynny udział w dorocznych kongresach młodych naukowców (uwaga: uzyskane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność badawczą, bez możliwości finansowania kosztów wyjazdów i szkoleń). Uprawnionym do złożenia wniosku będzie opiekun koła naukowego, który musi być pracownikiem uczelni zaliczonym do liczby N.

  ................

  Dodatkowo, wzorem lat poprzednich, Uczelnia kontynuuje formułę projektów badawczych, które dadzą pracownikom dydaktycznym i naukowo-technicznym Uczelni niezaliczonym do liczby N szansę realizowania lub kontynuowania dotychczasowej działalności naukowej. W związku z tym uruchomiony zostaje Konkurs na projekty naukowe dla Zespołów badawczych, w których rolę Współkierownika mogą pełnić osoby niezaliczone do liczby N (pracownicy na stanowiskach dydaktycznych oraz specjaliści naukowo-techniczni).

  W ramach Konkursu sfinansowanych zostanie 20 projektów, w kwocie nieprzekraczającej 10 000 PLN każdy, które zostaną złożone w Zespole badawczym pod Kierownictwem pracownika należącego do liczby N oraz Współkierownictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-technicznym. Kryterium oceny wniosku stanowić będzie dotychczasowy dorobek naukowy pracowników pełniących rolę Współkierownika projektu.

  ..............

  Jednocześnie kontynuujemy nabór projektów realizowanych przez doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UMB na podstawie odrębnego Regulaminu.

  Zasady finansowania oraz rozliczania projektów realizowanych przez tych doktorantów zostały dostosowane do właściwości, charakteru oraz potrzeb Szkoły, tak aby umożliwiać jej uczestnikom jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego.

   

  .................

  Termin naboru wniosków w powyższych czterech formułach zaplanowany jest do dnia 2 grudnia 2022 roku, tak aby możliwe było płynne finansowanie Państwa projektów od początku 2023 roku.

  Niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania, realizacji oraz rozliczenia działalności badawczej w ramach projektów finansowanych z subwencji znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: Nauka – Dział Nauki – Subwencja.

  Jednocześnie przypominam o obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli dotyczy). Niedostarczenie w/w zgody wstrzyma finansowanie projektu naukowego.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót