Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Nowa edycja konkursu NCN - MINIATURA 7

  02.02.2023 08:08
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo!

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z następujących form:

  - badania wstępne/pilotażowe,
  - kwerenda,
  - staż naukowy,
  - wyjazd badawczy,
  - wyjazd konsultacyjny.

  Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

  W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

  Środki finansowe może uzyskać podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7 w kwocie 20 mln zł.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF.

   

  Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

   

  Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

  UWAGA: Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w początkowych miesiącach trwania naboru.

  W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

   

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosku proszę o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji: (Mariola Maciejak, tel. 85 686 5229, email: mariola.maciejak@umb.edu.pl; Agnieszka Anna Szklarzewska, tel. 85 748 5655, email: agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl).

   

  Powrót