Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Program Mieszkanie dla absolwenta

  16.10.2023 15:16
  Autor: Administrator UMB

  O Programie

  Program pod roboczą nazwą „Mieszkanie dla Absolwenta” jest programem wspierającym młodych ludzi w pozyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Skierowany jest do najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych. Celem programu jest również wsparcie lokalnego biznesu w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników i zahamowanie trendu odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy. Realizacja programu będzie się odbywać z wykorzystaniem lokali
  Gminy Białystok, zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - do 93 lokali nowo wybudowanego zasobu przy ul. Depowej.

  Dla kogo?

  Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana do:

  - studentów ostatniego roku uczelni wyższych posiadających średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,75, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną;

  - absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75.;

  Warunki skorzystania z Programu:

  - nie posiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok;

  - zamieszkiwanie na terenie Miasta Białystok;

  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest Miasto Białystok

  - nie ukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia,

  - średnia co najmniej 4,75

  Jakie mieszkania:

  Lokale usytuowane w nowopowstałych budynkach zlokalizowanych przy ul. Depowej
  w Białymstoku

  Powierzchnia lokalu wynajmowanego w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego będzie wynosić:

  1) w gospodarstwach wieloosobowych nie mniej niż 7 m2 , ani więcej niż 20 m2

  2) w gospodarstwach jednoosobowych nie mniej niż 10 m2 , ani więcej niż 30 m2.

  Do kiedy i gdzie można składać wnioski:

  Wnioski składa się w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku w terminie do 31 grudnia każdego roku

  Na jak długo zawierana jest umowa?

  - Lokale wynajmowane są wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Białystok.

  - W przypadku, gdy okres najmu trwa nieprzerwanie 10 lat umowa najmu zawarta na czas trwania stosunku pracy przedłuża się na czas nieoznaczony.

  - najemcy zobowiązani będą do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu
  w stosunku pracy na terenie Miasta Białystok w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

  Powrót