Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Misja i strategia.
 • Ostatnia zmiana 16.04.2021 przez Administrator UMB

  Misja i strategia

  Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2021-2030


  Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest drogowskazem wskazującym Wspólnocie Akademickiej Uczelni dokąd chcemy zmierzać w ciągu najbliższych 10 lat (do roku 2030), diagnozuje stan obecny, projektuje przyszły rozwój i wyjaśnia jakie metody wdrożymy, aby ten ambitny cel osiągnąć.


  Komisja Europejska określiła priorytety Unii Europejskiej na najbliższe lata. Jednymi z głównych wyzwań są: tzw. „Europejski Zielony Ład”, tj. aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu, projekty „Europa na miarę ery cyfrowej” oraz „Gospodarka służąca ludziom” obejmująca działania na rzecz zatrudniania młodzieży i rozwój ich potencjału. Kierunki te będą kształtowały politykę naukową poszczególnych państw, w tym Polski.


  Założone w misji i strategii rozwoju UMB filary: dbanie o zdrowie społeczeństwa, rozwój sztucznej inteligencji (AI) stosowanej do rozwoju medycyny i prowadzenie badań naukowych w tych dziedzinach oraz rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej, doskonale wpisują się w cele określone przez Komisję Europejską.


  Istotnym elementem Polityki Naukowej Państwa jest prowadzenie przemyślanej dyplomacji naukowej, która daje szansę na odegranie istotnej roli łącznika wiedzy między Wschodem a Zachodem. Polityka naukowa Polski powinna zapewniać także warunki do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń na poziomie akademickim. W przygotowanym przez polskie państwo dokumencie zapisano, iż nauka powinna stanowić również ważny element naszej polityki zagranicznej.


  W swojej strategii działania UMB od wielu lat może poszczycić się współpracą z kilkudziesięcioma wiodącymi zachodnimi uczelniami medycznymi oraz uniwersytetami z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Owocuje to m.in. wspólnymi grantami, konferencjami naukowymi, pozyskiwaniem kadry dla szpitali klinicznych, oraz współpracą w rozwijaniu i powstawaniu nowych kierunków studiów.


  Autorami aktualnej analizy SWOT i strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są władze rektorskie, dziekańskie, kanclerz, samorząd studencki oraz młodzi, wyróżniający się, naukowcy i nauczyciele akademiccy z najwyższym dorobkiem naukowym.

  Dokument powstał w wyniku dyskusji środowiska, w oparciu o analizę i zdiagnozowane wyzwania. Składa się z: misji, części diagnostycznej oraz prognostycznej definiującej cele (główne, szczegółowe i horyzontalne) oraz systemu ewaluacji wdrażania.
  Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uwzględnia zarówno stan obecny (część diagnostyczną), jak i plany na przyszłość (część prognostyczną). Niezależnie od geograficznego położenia UMB, problemy - z którymi mierzymy się dziś, mają charakter globalny. Badania naukowe są kluczem do sprostania tym wyzwaniom. Dlatego tak ważna jest ich jakość, umiędzynarodowienie współpracy i efektywnie wykorzystany czas, aby nauka skutecznie i szybko odpowiadała na potrzeby zmieniającego się świata. W tym kontekście na nowo sformułowana została misja naszej Uczelni.


  Misja Uczelni


  Misją Uczelni jest służenie społeczeństwu poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych na najwyższym międzynarodowym poziomie oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej.