Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Rady.
 • Ostatnia zmiana 18.06.2019 przez Administrator UMB

  Regulamin Rady

  Załącznik do Uchwały nr 1/2019

   

   

  Regulamin Rady Uczelni
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w kwestiach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej „ustawą”) oraz postanowieniami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (zwanego dalej „Statutem UMB”).
  2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą lub Statutem UMB, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu UMB. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu UMB odnoszących się do Rady Uczelni UMB, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.
  3. Rada Uczelni UMB jest organem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni

  § 2

  Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Uczelni zobowiązany jest kierować się dobrem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i działać na jego rzecz.

  § 3

  1. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
  2. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście.
  3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

   

  Obowiązki Rady Uczelni oraz rola i obowiązki Przewodniczącego Rady Uczelni

  § 4

  1. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:

  1) zwołuje jej posiedzenia,

  2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,

   

  3) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu Uniwersytetu Medycznego
       w Białymstoku.

   

  Posiedzenia Rady Uczelni

  § 5

  1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu
   i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu.
  2. Każdy z członków Rady Uczelni ma prawo wnioskować do Przewodniczącego
   o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia jego odbycia oraz proponowanego porządku obrad.
  3. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek Przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni. W takim wypadku, posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
  4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa
   w ust. 2 i 3, wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia na adres podany wcześniej Przewodniczącemu Rady Uczelni.
  5. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

  § 6

  Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, za zgodą większości jej członków, mogą brać udział, bez prawa głosu osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

  § 7

  1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
  2. Protokół sporządza protokolant – pracownik Biura Rektora.
  3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Uczelni, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane podczas dyskusji.

   

   

  1. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe.
  2. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
  3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady obradom Rady przewodniczy członek Rady Uczelni wskazany przez Radę Uczelni.

   

  Podejmowanie uchwał

  § 8

  Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, oraz zaproszenie wszystkich członków Rady w przewidzianym trybie,
  z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

  § 9

  1. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów.
  2. W przypadku równości głosów, zarządza się ponowne głosowanie na tym samym lub kolejnym posiedzeniu. Kolejne posiedzenie Rady wyznacza się na tym posiedzeniu.
   W takim przypadku, nie obowiązuje termin 7 dni, o którym mowa w § 6 ust. 4.
  3. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
  4. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
  5. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, jednakże w sprawach osobowych należy zawsze przeprowadzić głosowanie tajne. Na wniosek choćby jednego członka Rady Uczelni zarządza się również głosowanie tajne.
  6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że
   w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

   

  Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni
  § 10

  1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
  2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

   

  1. Obsługę administracyjno-techniczną oraz prawną Rady Uczelni zapewnia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  Postanowienia końcowe
  § 11

  1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi życie z dniem uchwalenia.
  2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Uczelni.

   

   

   

  Przewodnicząca Rady Uczelni

   

  dr Jolanta Koszelew