Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy na studia.
 • Wyjazdy na studia. Studenci Erasmus
 • Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Erasmus

  Wyjazdy na studia

  Do jakich państw możesz wyjechać?


  Stypendysta Programu ERASMUS może wyjechać do następujących krajów:

  Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia - była Republika Jugosławii, Serbia

   

  Możesz wyjechać na studia do uczelni, z którą twój macierzysty wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

  Wykaz bieżących umów międzyinstytucjonalnych

  Długość pobytu

  Studenci UMB mogą wyjeżdżać na studia na jeden semestr lub pełny rok akademicki. Pobyt na stypendium nie może wykraczać poza jeden, ten sam rok akademicki.

  Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na studia:

  • status studenta co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia,
  • średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3,5
  • znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą,
  • dodatkowe punkty student może otrzymać za działalność w kołach naukowych, prace naukowe, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, nagrody otrzymane w trakcie studiów, praca na rzecz ruchu studenckiego (w tym osiągnięcia artystyczne i sportowe)

   

  Każdy student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. W przypadku jednolitych studiów magisterskich: lata 1-3 odpowiadają studiom I stopnia, lata 4-6 studiom II stopnia.

   

  Termin składania dokumentów na wyjazd na studia – do 31 marca każdego roku

  Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Spraw Studenckich następujące dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz o wyjazd na studia
  2. zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej  z dotychczasowego okresu studiów, 
  3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez uczelnię przyjmującą (w szczególności: certyfikat, ksero z indeksu strony zawierającej ocenę z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej lub oświadczenie o znajomości języka obcego),
  4. spis publikacji naukowych lub prac wygłoszonych na studenckich konferencjach naukowych (ksero pierwszej strony),
  5. opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o pracy na rzecz ruchu studenckiego, podpisane przez przewodniczących  organizacji studenckich lub władze Uczelni, a w przypadku osiągnięć sportowych  - opinia kierownika Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

   

  Szczegółowa punktacja kandydata do wyjazdu na studia

   

  Zaliczenie okresu studiów przez uczelnię macierzystą
  Okres studiów za granicą będzie uznany za integralną część studiów w UMB, pod warunkiem, że zaliczysz wszystkie przedmioty uzgodnione przed wyjazdem w „Porozumieniu o programie zajęć” (zobacz system ECTS)

   

  Dokumenty związane z wyjazdem na studia
  Dla każdego studenta wyjeżdżającego na studia w Programie ERASMUS zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w instytucji przyjmującej w formie dokumentu Learning Agreement  podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta.

  W celu rozliczenia wyjazdu na studia, student musi otrzymać z uczelni partnerskiej wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records), oraz pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad wyjazdów na studia zawiera Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

   

  Pobierz PRZEWODNIK Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+ INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

   

  PORTAL WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ERASMUS+ w UMB