• Ostatnia zmiana 22.03.2017 przez PTSS Białsytok

  Statut PTSS

  Statut Stowarzyszenia Polish Association of Dental Students PTSS

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

   §1.

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Polish Association of Dental Students PTSS” i jest dalej zwane “Towarzystwem”.
  1. Dopuszcza się używanie każdej formy językowej będącej bezpośrednim tłumaczenia nazwy Towarzystwa na język obcy.
  1. Dopuszcza się używanie formy skróconej nazwy Towarzystwa – „PTSS”.

  §2.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
  1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

  §3.

  Towarzystwo działa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późn. zm.) i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

  §4.

  Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, które stawiają sobie cele zbieżne lub zbliżone do celów Towarzystwa.

  §5.

  Towarzystwo może używać własnych pieczęci i odznaczeń, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  §6.

  1. Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
  1. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zawierać cywilnoprawne umowy.

  §7.

  1. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
  1. Strukturę organizacyjną i zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych określa Statut.

  Rozdział 2

  Cele Towarzystwa i środki ich osiągania

  §8.
  Celami Towarzystwa są:

  1. działalność rozpowszechniająca i popularyzująca osiągnięcia nauk medycznych, a w szczególności stomatologii, medycyny oraz kultury polskiej.
  1. integracja środowiska studentów i młodych lekarzy stomatologii w Polsce i na arenie międzynarodowej.
  1. Promocja zdrowia i higieny jamy ustnej na terenie Polski i na arenie międzynarodowej.

  §9.

  Towarzystwo realizuje swoje cele wszelkimi dozwolonymi prawem środkami, w szczególności poprzez:

  1. rozszerzanie więzi zawodowych i towarzyskich pomiędzy członkami Towarzystwa,
  2. organizowanie staży naukowych, studenckich praktyk wakacyjnych i wymiany studenckich w Polsce i na świecie,
  3. współpracę z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Izbami Lekarskimi, Euopean Association of Dental Students i International Association of Dental Students.
  4. współpracę z fundacjami wspierającymi,
  5. reprezentowanie środowiska studentów i młodych lekarzy stomatologii na forum krajowym i zagranicznym,
  6. gromadzenie funduszy na realizację celów Towarzystwa,
  7. organizację konferencji, seminariów i warsztatów.
  8. organizację akcji profilaktycznych i prozdrowotnych

  Rozdział 3

  Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

  §10.

  Członkowie dzielą się na:

  – Zwyczajnych,

  – Honorowych,

  – Wspierających.

  §11

  1. Członkiem Zwyczajnym zostaje:a)student stomatologii publicznej uczelni medycznej,b)lekarz stomatolog, jeżeli uzyskał dyplom lekarza stomatologa polskiej uczelni medycznej nie później niż 5 lat przed przyjęciem go w poczet członków, który złożył deklarację i został przyjęty w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa przez Zarząd.
  2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa – który może zostać zgłoszony po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata – osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.
  3. Członkiem Wspierającym zostaje:a) Członek Zwyczajny Towarzystwa, który legitymuje się co najmniej dwuletnim stażem członkowskim i złożył pisemną deklarację, a następnie został przyjęty w poczet Członków Wspierających przez Zarząd

  §12.

  1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

  a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

  b) korzystania ze świadczeń przeznaczonych dla członków,

  c) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, stosownie do indywidualnych zainteresowań.

  1. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

  a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

  b) brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa,

  c) regularnego opłacania składek członkowskich.

  §13.

  1. Członkowi Honorowemu przysługują wszelkie prawa Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem uprawnień określonych w § 12 ust. 1 lit. a. Członkowi Honorowemu przysługuje ponadto prawo do udziału w każdym Walnym Zjeździe Towarzystwa.
  1. Członek Honorowy zobowiązany jest wyłącznie do przestrzegania postanowień Statutu.

  §14.

  Członek Wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego za wyjątkiem uprawnień określonych w § 12 ust. 1 lit. b.

  §15.

  1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

  a) dobrowolnego wystąpienia Członka, co winno być pod rygorem nieważności uczynione w formie pisemnej i przedłożone Zarządowi,

  b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku zalegania ze składkami członkowskimi za czas dłuższy niż 6 miesięcy lub ze względu na brak czynnego udziału w działalności Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 3.

  c) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa,

  d) upływu 5 lat od uzyskania dyplomu lekarza Stomatologii przez Członka Zwyczajnego, chyba że w ciągu 1 miesiąca złoży on deklarację o której mowa w § 11 ust. 3.

  e) likwidacji, upadłości lub rozwiązania osoby prawnej,

  f) wydalenia ze studiów,

  g) utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza stomatologa,

  h) trwałej niezdolności do pełnienia roli członka na skutek choroby, uszczerbku na zdrowiu,

  i) śmierci.

  1. Członkostwo Honorowe i Członkostwo Wspierające ustają wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a, c i h. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego winno być jednak zatwierdzone uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa, podejmującego w tej sprawie decyzję większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów.
  1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. Do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński odwołania uchwała o skreśleniu z listy członków nie podlega wykonaniu.

  Rozdział 4

  Władze Towarzystwa

  §16.

  Władzami Towarzystwa są:

  a) Walny Zjazd Towarzystwa,

  b) Zarząd,

  c) Komisja Rewizyjna,

  d) Sąd Koleżeński,

  e) Prezydium.

  §17.

  1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa określonych w § 16 lit. b-e trwa rok.
  1. Ta sama osoba może być wielokrotnie wybierana na kolejne kadencje.
  1. Do władz Towarzystwa wybierani mogą być wyłącznie Członkowie Zwyczajni
  1. Nie można łączyć stanowisk we władzach Towarzystwa określonych w § 16 lit. b-c, b-d, c-d.
  1. Za sprawowanie funkcji we władzach Towarzystwa nie przysługuje wynagrodzenie.

  §18.

  Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.

  §19.

  1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
  1. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

  Walny Zjazd Towarzystwa.

  §20.

  1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Towarzystwa.
  1. Walny Zjazd Towarzystwa może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
  1. Do udziału w Walnym Zjeździe Towarzystwa uprawnieni są wszyscy Członkowie Zwyczajni.

  §21.

  1. Delegaci Oddziałów wybierani są przez Walne Zjazdy Oddziałów.
  1. Kandydatów na Delegatów może wysuwać każdy członek Oddziału biorący udział w Walnym Zjeździe Oddziału, na którym dokonuje się wyboru Delegatów. Delegaci wybierani są w stosunku 1 Delegata na 25 członków Oddziału zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
  1. Kadencja Delegatów Oddziałów trwa jeden rok, za wyjątkiem okoliczności określonych w ust. 5.
  1. Oddziały powinny przekazać Zarządowi listy Delegatów w terminie 1 miesiąca od ich wyboru, nie później jednak, niż 2 tygodnie od najbliższego Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa.
  1. W przypadku nie powołania zgodnie ze Statutem Delegatów z określonego Oddziału, Zarząd Oddziału zobowiązany jest samodzielnie wyznaczyć grupę Delegatów z danego Oddziału w oparciu o listę jego członków i poinformować o swojej decyzji Zarząd Towarzystwa najpóźniej 1 tydzień przed datą Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa. Tak wybrani Delegaci Oddziału sprawują swoją funkcję tylko na najbliższym Walnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Towarzystwa.

  §22.

  1. Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest raz na rok.
  1. O terminie, miejscu i porządku Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa zawiadamia Zarząd wszystkich członków, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem obrad.

  §23.

  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa może być zwołany w każdym czasie uchwałą Zarządu.
  1. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Prezydium, jeżeli wniosek ten zostanie poparty przez co najmniej 1/5 Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
  2. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Towarzystwa zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Walny w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
  1. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa zawiadamia Zarząd wszystkich członków, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem obrad.

  §24

  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w Walnym Zjeździe uniemożliwia podjęcie ważnych uchwał, Walny Zjazd jest zwołany w drugim terminie, który może być wyznaczony już pół godziny później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych.

  §25.

  Do porządku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa wchodzą:

  a) sprawozdanie Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności od czasu poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa,

  b) rozpatrzenie zatwierdzania sprawozdań o których mowa w lit. a,

  c) rozpatrzenie udzielenia absolutorium Zarządowi, za realizowaną gospodarkę finansową Towarzystwa.

  §26.

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Towarzystwa należą:

  a) dokonywanie oceny realizacji celów statutowych Towarzystwa,

  b) uchwalanie programu Towarzystwa,

  c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Prezydium,

  d) udzielanie Zarządowi absolutorium za realizowaną gospodarkę finansową Towarzystwa,

  e) rozstrzyganie sporów pomiędzy władzami Towarzystwa oraz pomiędzy Oddziałami Towarzystwa,

  f) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  g) odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  h) ustalanie wysokości składek na rzecz Towarzystwa,

  i) udzielanie zgody na nabycie i sprzedaż nieruchomości Towarzystwa,

  j) nadawanie godności Członka Honorowego i zatwierdzanie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykreśleniu z listy członków Członka Honorowego,

  k) zmiana statutu,

  l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

  1. Walny Zjazd Towarzystwa uchwala program Towarzystwa, który ustala plan i zakres działalności Towarzystwa na następny rok. Projekt programu jest przedkładany Walnemu Zjazdowi Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa.

    

  Zarząd.

  §27.

  1. Zarząd składa się z 6 członków:

  a) Prezes Zarządu;

  b) Wiceprezesa Zarządu;

  c) Wiceprezesa Zarządu do spraw kontaktów z organizacjami zewnętrznymi;

  d) Sekretarza;

  e) Skarbnika;

  f) Narodowego Koordynatora Wymian.

  1. Prezesem zarządu może zostać tylko osoba pełniąca już funkcje w zarządzie Towarzystwa. W przypadku braku kandydata z zarządu dopuszczalne są kandydatury spoza zarządu. W przypadku odwołania członka zarządu, przysługuje odwołanie od decyzji do sądu koleżeńskiego.
  1. Wyboru członków Zarządu z określeniem pełnionych w Zarządzie funkcji dokonuje Walny Zjazd Towarzystwa.

  §28.

  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje, które nie zostały przyznane ustawą o której mowa w § 3 lub Statutem innej władzy Towarzystwa lub Oddziałowi Terenowych, a w szczególności:

  a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa,

  b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  c) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

  d) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zjazdów Towarzystwa,

  e) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, Komitetów Celowych, Kół i Sekcji Towarzystwa,

  f) przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa,

  g) skreślanie z listy członków Towarzystwa, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. B,

  h) nadaje godności Członka Honorowego,

  i) uchwalanie regulaminu prac Zarządu.

  §29.

  1. Wszelkie decyzje Zarządu są podejmowane w drodze uchwały.
  1. Umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo prezes Zarządu, a dopiero w przypadku umów na kwoty powyżej 3000 zł muszą być podpisy czterech członków zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

  §30.

  1. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa.
  1. Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, jednym z członków Zarządu reprezentujących Towarzystwo winien być Skarbnik.
  1. Zarząd może uchwałą zmienić sposób reprezentacji do dokonania poszczególnych czynności prawnych.

  §31.

  Zarząd zobowiązany jest zbierać się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

  §32.

  W przypadku nieobecności członka zarządu na 3 kolejnych zebraniach, odbywających się w przeciągu minimum 2 miesięcy, zarząd większością głosów może podając decyzję o jego odwołaniu. W tym przypadku, członek zarządu w wobec którego podejmowane jest decyzja wyłączony jest z głosowania.

  §33.

  1. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się do liczby uniemożliwiającej podjęcie ważnej uchwały, w skład Zarządu wchodzą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
  2. Zarząd powiększony o członków Komisji Rewizyjnej podejmuje niezwłocznie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa w najkrótszym, możliwym terminie. Podejmowanie uchwał w innym zakresie, jest możliwe tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki.
  3. Przepisu § 29 nie stosuje się.

  Komisja Rewizyjna

  §34.

  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

  §35.

  Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  §36.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a) kontrola nad działalnością Zarządu oraz Oddziałów Towarzystwa w zakresie gospodarki finansowej,

  b) kierowanie do Zarządu i Oddziałów Towarzystwa wynikających z kontroli wniosków z żądaniem udzielenia wyczerpujących wyjaśnień,

  c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Towarzystwa opinii co do wykonywania swych obowiązków przez Zarząd Towarzystwa,

  d) wnioskowanie o rozwiązanie Oddziału Terenowego,

  e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zajazdu Towarzystwa.

  §37.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia bez prawa głosu, w posiedzeniach Zarządu, o których Prezes Zarządu winien każdorazowo zawiadamiać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

  Sąd Koleżeński

  §38.

  1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory zaistniałe pomiędzy członkami Towarzystwa oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa, orzeka w sprawach określonych w Statucie oraz dokonuje wykładni Statutu.
  1. Sądu Koleżeński:a) orzeka o wykluczeniu członka z Towarzystwa,b) rozpatruje odwołania od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,c) zawiesza w obowiązkach członków Zarządu,d) zawiesza w obowiązkach członków organów Oddziałów Terenowych.

  §39.

  1. Postępowania określone w § 38 ust. 1 oraz 2 lit. a, c i d, Sąd Koleżeński wszczyna na wniosek Członka Zwyczajnego, Wspierającego lub Honorowego.
  1. Postępowanie określone w § 38 ust. 2 lit. b jest wszczynane tylko na skutek odwołania zainteresowanego w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3. 3. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje członkom Sądu Koleżeńskiego.

  §40.

  1. Wykluczenie członka może nastąpić wyłącznie w przypadku:a) utraty praw publicznych,b) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślny występek lub zbrodnię,c) działania na szkodę Towarzystwa,d) rażące naruszenie norm współpracy i dobrych obyczajów wobec pozostałych członków Towarzystwa.
  1. Nie można wykluczyć z członkostwa, członka Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej.
  1. Jeżeli zachodzą przesłanki do wykluczenia członka Zarządu, Sąd Koleżeński zawiesza członka Zarządu w obowiązkach.

  §41.

  Jeżeli zachodzą przesłanki do wykluczenia z członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego, lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa, celem rozpatrzenia zmian w składzie Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej.

  §42.

  1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stałych i jednego członka dodatkowego.
  1. Członek dodatkowy ma prawa członka stałego, jeżeli jeden z członków stałych nie może orzekać.
  1. Członków stałych i członka dodatkowego Sądu Koleżeńskiego wybiera Walny Zjazd Towarzystwa.

  §43.

  1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
  1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i natychmiast wykonalne, chyba, że Statut stanowi inaczej.

  §44.

  Wykładnia Statutu przeprowadzona przez Sąd Koleżeński wiąże wszystkich członków, władze oraz Oddziały Towarzystwa.

  §45.

  Sąd Koleżeński orzeka w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, chyba, że nie wpłynęły od ostatniego spotkania żadne sprawy wymagające rozstrzygnięcia.

  Prezydium

  §46.

  1. Prezydium zawiązuje się z mocy prawa, gdy liczba Oddziałów Terenowych będzie większa lub równa 5.
  1. Jeżeli liczba Oddziałów Terenowych zmniejszy się poniżej 5, Prezydium ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

  §47.

  1. W skład Prezydium wchodzą:a) Przewodniczącyb) Członkowie
  1. Przewodniczącym Prezydium jest Prezes Zarządu.
  1. Członkami Prezydium są:a) Zarząd Towarzystwab) Prezesi Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
  1. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu oddziałowego, Prezes Zarządu Oddziałowego może umocować innego członka Zarządu Oddziałowego.

  §48.

  Prezydium podejmuje działania zmierzające do zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy Oddziałami Towarzystwa oraz pomiędzy Oddziałami Towarzystwa a jego władzami.

  §49.

  Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

  a) występowanie do Zarządu z projektami uchwał w zakresie funkcjonowania Oddziałów Terenowych,

  b) wnioskowanie o rozwiązanie Oddziału Terenowego,

  c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

  §50.

  Prezydium zwołuje Przewodniczący Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek 3 Członków Prezydium.

  Rozdział 5

  Struktura organizacyjna Towarzystwa,

  Oddział Terenowy

  §51.

  1. Jeżeli liczba Członków Zwyczajnych Towarzystwa, którzy studiują lub uzyskali dyplom jednej uczelni medycznej wynosi co najmniej 12 osób, mogą oni wystąpić do Zarządu o powołanie Oddziału Terenowego.
  1. Jeżeli liczba Członków Zwyczajnych, którzy studiują lub uzyskali dyplom jednej uczelni medycznej wynosi co najmniej 30 osób, Zarząd zobowiązany jest powołać Oddział Terenowy o ile nie zostało to dokonane w trybie przewidzianym w ust. 1.

  §52.

  Zarząd podejmując uchwałę o powołaniu Oddziału Terenowego określa:

  a) obszar na którym będzie działał Oddział,

  b) termin i miejsce pierwszego Walnego Zjazdu Oddziału,

  c) majątek Towarzystwa, który zostaje przekazany Oddziałowi dla potrzeb jego funkcjonowania,

  d) w razie konieczności inne sprawy niezbędne dla funkcjonowania Oddziału o ile nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

  §53.

  1. Jeżeli majątek, który ma zostać przekazany, stanowi własność innego Oddziału Terenowego, postanowienie o przekazaniu winien zaakceptować właściwy Zarząd Oddziału Terenowego.
  1. W przypadku braku porozumienia, o sposobie i zakresie przekazania majątku rozstrzyga Walny Zjazd Towarzystwa.
  1. Brak porozumienia co do przekazania majątku nie wstrzymuje wykonania uchwały o powołaniu Oddziału Terenowego w pozostałym zakresie.

  §54.

  1. Oddział Terenowy na wyznaczonym mu obszarze działania jest samorządny i związany jest wyłącznie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa.
  1. Oddział Terenowy nie może prowadzić działalności na innym obszarze niż wyznaczonym mu przez Zarząd.

  §55.

  Oddział Terenowy posiada osobowość prawną.

  §56.

  1. Każdy Członek Towarzystwa jest jednocześnie członkiem jednego Oddziału Terenowego.
  1. Członek Towarzystwa należy do Oddziału Terenowego funkcjonującego przy uczelni, na której studiuje. Absolwenci mogą zmienić przynależność do Oddziału Terenowego z ważnych przyczyn, a w szczególności z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.
  1. Jeżeli przy rodzimej uczelni nie funkcjonuje Oddział Terenowy, członek Towarzystwa winien w terminie 14 dni od przyjęcia w poczet członków, zgłosić przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych. W braku zgłoszenia w tym terminie przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych określa Sekretarz.

  §57.

  1. Oddział Terenowy działa poprzez swoje organy.
  1. Organami Oddziału Terenowego są:a) Walny Zjazd Oddziału,b) Zarząd Oddziału,c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
  1. Kadencja organów Oddziału Terenowego określonych w ust. 2 lit. b i c, trwa jeden rok.
  1. Nie można łączyć stanowisk w organach Oddziału Terenowego określonych w ust. 2 lit. b i c.
  1. Do organów Oddziału Terenowego stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 2, 3,5 §18 i §19.

  §58.

  1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walny Zjazd Oddziału.
  1. Walny Zjazd Oddziału może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
  1. Do udziału w Walnym Zjeździe Oddziału uprawnieni są wszyscy członkowie Zwyczajni. Oddziału Terenowego

  §59.

  1. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest raz na jeden rok.
  1. O terminie, miejscu i porządku Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału wszystkich członków, co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem obrad.

  §60.

  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału może być zwołany w każdym czasie uchwałą Zarządu Oddziału. 2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału. 3. Przepisy § 58 ust. 2, stosuje się odpowiednio.

  §61.

  Do porządku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału wchodzą:

  a) sprawozdanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności od czasu poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału,

  b) rozpatrzenie zatwierdzania sprawozdań, o których mowa w lit. a,

  c) rozpatrzenie udzielenia pokwitowania Zarządowi Oddziału, za realizowaną gospodarkę finansową Oddziału Terenowego.

  §62.

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należą:a) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,b) udzielanie Zarządowi Oddziału pokwitowania za realizowaną gospodarkę finansową Oddziału Terenowego,c) wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,d) odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

  §63.

  1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału Terenowego.
  1. Zarządowi Oddziału przysługują wszelkie kompetencje, które przysługują Oddziałowi Terenowemu, a nie zostały przyznane Statutem innemu organowi Oddziału Terenowego, a w szczególności:a) kierowanie działalnością Oddziału Terenowego zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Oddziału,b) reprezentowanie Oddziału Terenowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu,c) zarządzanie majątkiem Oddziału Terenowego,d) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zjazdów Oddziałów,e) uchwalanie regulaminu prac Zarządu Oddziału.

  §64.

  1. W skład Zarząd Oddziału wchodzą:a) Prezes Zarządu Oddziału;b) Wiceprezesa Zarządu Oddziału;c) Skarbnik Zarządu Oddziału;d) Sekretarz Zarządu Oddziału.e) Regionalny Koordynator Wymian (RKW)
  1. Walny Zjazd Oddziału przy wyborze Zarządu Oddziału, określa funkcje poszczególnych jego członków.

  §65.

  1. Do reprezentowania Oddziału Terenowego na zewnątrz niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału.
  1. Przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, jednym z członków Zarządu Oddziału reprezentujących Oddział Terenowy winien być Skarbnik Oddziału.
  1. Zarząd Oddziału może uchwałą zmienić sposób reprezentacji do dokonania poszczególnych czynności prawnych oraz powołać dodatkowych koordynatorów działających jako ciało doradcze.

  §66.

  Zarząd Oddziału zobowiązany jest zbierać się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

  §67.

  Zarząd Oddziału zobowiązany jest do składania comiesięcznych sprawozdań ze swojej działalności do Zarządu Towarzystwa do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku przez 2 miesiące, Zarząd Towarzystwa ma prawo uchwałą nałożyć sankcje dyscyplinujące Zarząd Terenowy. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

  §68.

  1. Jeżeli Zarząd Oddziału zaprzestanie faktycznie wykonywania powierzonych mu funkcji, Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału. W tym zakresie przysługują jej wówczas uprawnienia Zarządu Oddziału.
  1. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, zwraca się jednocześnie o wyznaczenie przez Zarząd Komisarza.
  1. Komisarz wykonuje obowiązki Zarządu Oddziału do czasu ustalenia jego składu przez Walny Zjazd Oddziału.

  §69.

  1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się trzech członków.
  1. Komisja Rewizyjna Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  §70.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  a) kontrola nad działalnością Zarządu Oddziału w szczególności w zakresie gospodarki finansowej,

  b) kierowanie do Zarządu Oddziału wynikających z kontroli wniosków z żądaniem udzielenia wyczerpujących wyjaśnień,

  c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Oddziału opinii, co do wykonywania swych obowiązków przez Zarząd Oddziału,

  d) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału w trybie przewidzianym w § 68 ust.1

  §71.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia bez prawa głosu, w posiedzeniach Zarządu Oddziału, o których Prezes Zarządu Oddziału winien każdorazowo zawiadamiać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

  §72.

  1. Jeżeli zachodzą przesłanki do wykluczenia z członkostwa, członka organu Oddziału Terenowego, Sąd Koleżeński przed wydaniem orzeczenia, zasięga opinii Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  1. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której dotyczy postępowanie.
  1. Opinia winna być wyrażona w terminie miesiąca. Brak stanowiska w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody na wykluczenie z członkostwa.
  1. O ile oba organy wyrażą w terminie negatywne stanowisko co do wykluczenia z członkostwa Sąd Koleżeński może jedynie zawiesić w obowiązkach członka organu. Decyzje co do wykluczenia podejmuje wówczas Walny Zjazd Towarzystwa.

  §73.

  Oddział Terenowy może zostać rozwiązany przez Zarząd w wypadku:

  a) zmniejszenia liczby jego członków poniżej 10,

  b) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Terenowego przez Walny Zjazd Oddziału,

  c) prowadzenie działalności przez Oddział Terenowy poza wyznaczonym obszarem działania,

  d) naruszenia przez organy Oddziału Terenowego wiążących je przepisów i uchwał, trwałą niezdolność do wyłonienia wszystkich przewidzianych Statutem organów.

  §74.

  1. Majątek rozwiązanego Oddziału Terenowego, przejmuje Towarzystwo.
  1. Członek rozwiązanego Oddziału Terenowego winien w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu, zgłosić przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych. W braku zgłoszenia w tym terminie przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych określa Sekretarz. Rozwiązany Oddział Terenowy, może zostać powołany ponownie nie wcześniej niż po 1 miesiącu od jego rozwiązania.

  Sekcje

  §75.

  1. Stosownie do potrzeb i zainteresowań członków Zarząd powołuje sekcje problemowe.
  1. Powołując sekcje, Zarząd określa jej cele i zakres działania.

  §76.

  Sekcje nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy powołanej w § 3.

  Rozdział 6

  Majątek Towarzystwa,

  §77.

  1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.
  1. Majątek może być pozyskiwany wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

  §78.

  Towarzystwo może ubiegać się i otrzymywać dotacje.

  Rozdział 7

  Zmiana Statutu i Rozwiązanie Towarzystwa.

  §79.

  1. Wniosek o zmianę Statutu i Rozwiązanie Towarzystwa może zgłosić wyłącznie:a) Zarządb) Prezydiumc) 1/4 Członków Towarzystwa
  1. Składanie wniosku nie jest konieczne o ile Walny Zjazd wprowadzi taki punkt do porządku obrad, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

  §80.

  Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

  §81.

  Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

  Rozdział 8

  Przepisy przejściowe i końcowe.

  §82.

  Z dniem uchwalenia niniejszego Statutu powołuje się Oddział Terenowy przy Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

  §83.

  Wszelkie spory, które powstaną w związku z realizacją postanowień statutu, będą rozstrzygane polubownie, natomiast w braku polubownego rozstrzygnięcia  –  Strony statutu podadzą rozstrzygnięciu przed Sąd właściwy dla miasta Warszawa

  §84.

  Dla realizacji określonych w statucie celów Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami. Uchwałę o połączeniu podejmuje Zjazd Walny zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Fundacji.

  §85.

  Zmian niniejszego statutu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia

  §86.

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia