Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Statut PTSS.
 • Ostatnia zmiana 10.11.2023 przez PTSS Białystok

  Statut PTSS

  Statut Stowarzyszenia Polish Association of Dental Students PTSS

  (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2016 r.)

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

   

  §1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Polish Association of Dental Students PTSS” i jest dalej zwane “Towarzystwem”.

  2. Dopuszcza się używanie każdej formy językowej będącej bezpośrednim tłumaczenia nazwy Towarzystwa na język obcy.

  3. Dopuszcza się używanie formy skróconej nazwy Towarzystwa – „Stowarzyszenia PTSS”.

   

  §2.

  1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwomoże prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  3. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

   

  §3.

  Towarzystwo działa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późn. zm.) i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

   

  §4.

  Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, które stawiają sobie cele zbieżne lub zbliżone do celów Towarzystwa.

   

  §5.

  Towarzystwo może używać własnych pieczęci i odznaczeń, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   

  §6.

  1. Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków.

  2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zawierać cywilnoprawne umowy.

   

  §7.

  1. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

  2. Strukturę organizacyjną i zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych określa Statut.

  3. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.

   

  Rozdział 2

  Cele Towarzystwa i środki ich osiągania

   

  §8.

  Celami Towarzystwa są:

  1. działalność rozpowszechniająca i popularyzująca osiągnięcia nauk medycznych, a w szczególności stomatologii, medycyny oraz kultury polskiej.

  2. integracja środowiska studentów i młodych lekarzy stomatologii w Polsce i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez wymiany międzynarodowe.

  3. promocja zdrowia i higieny jamy ustnej na terenie Polski i na arenie międzynarodowej.

  4. kształcenie i wspieranie rozwoju zawodowego członków Towarzystwa.

   

  §9.

  Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. rozszerzanie więzi zawodowych i towarzyskich pomiędzy członkami Towarzystwa,

  2. organizowanie staży naukowych, studenckich praktyk wakacyjnych i wymiany studenckich w Polsce i na świecie,

  3. współpracę z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Izbami Lekarskimi, Euopean Association of Dental Students i International Association of Dental Students,

  4. współpracę z fundacjami wspierającymi,

  5. reprezentowanie środowiska studentów i młodych lekarzy stomatologii na forum krajowym i zagranicznym,

  6. gromadzenie funduszy na realizację celów Towarzystwa,

  7. organizację konferencji, seminariów i warsztató

  8. organizację akcji profilaktycznych i prozdrowotnych

  9. wdrażanie w życie własnych projektów i programów,

  10. prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

  11. nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe w kraju i za granicą,

  12. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w tym programy stypendialne dla studentów i specjalistów różnych dziedzin,

  13. nawiązywanie współpracy z podmiotami w kraju i za granicą,

  14. popularyzacja ekspertyz i wyników badań naukowych,

  15. organizowanie seminariów i konferencji, szkoleń i warsztatów,

  16. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,

  17. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i psychoedukacyjnej,

  18. komercjalizacja wiedzy i technologii dotyczącej stomatologii,

  19. programy stypendialne oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do realizacji celu Towarzystwa,

  20. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Towarzystwa,

  21. organizację konkursów,

  22. prowadzenie portali internetowych związanych z celami statutowymi,

  23. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,

  24. organizacje i promowanie wolontariatu dla osób zainteresowanych celami Towarzystwa,

  25. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Towarzystwa,

  26. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi celami Towarzystwa,

  27. wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych.

   

  Rozdział 3

  Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

   

  §10.

  Członkowie dzielą się na:

  1. Zwyczajnych,

  2. Honorowych,

  3. Wspierających.

   

  §11

  1. Członkiem Zwyczajnym zostaje:
   a)student stomatologii uczelni medycznej,
   b)lekarz stomatolog,
   który złożył deklarację i został przyjęty w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa przez Zarząd.

  2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa – który może zostać zgłoszony po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata – osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

  3. Członkiem Wspierającym mogą zostać osoby prawne, które:
   a) złożą oświadczenie woli Zarządowi Towarzystwa,
   b) ustalą z Zarządem Towarzystwa formę i rodzaj wspierania Towarzystwa.

   

  §12.

  1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
   a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa oraz na stanowiska Delegatów,
   b) korzystania ze świadczeń przeznaczonych dla członków,
   c) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, stosownie do indywidualnych zainteresowań,
   d) korzystać z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności

  2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
   a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
   b) brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
   c) regularnego opłacania składek członkowskich,
   d) dbania o dobre imię Towarzystwa,
   e)podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
   f )swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
   g) popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

  3. Zakres obowiązku wskazanego w § 12 ust. 2 lit e określi uchwała Zarządu.

   

  §13.

  1. Członkowi Honorowemu przysługują wszelkie prawa Członka Zwyczajnego, za wyjątkiem uprawnień określonych w § 12 ust. 1 lit. a. Członkowi Honorowemu przysługuje ponadto prawo do udziału w każdym Walnym Zjeździe Towarzystwa.

  2. Członek Honorowy zobowiązany jest wyłącznie do przestrzegania postanowień Statutu.

   

  §14.

  1. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw wymienionych w § 12 ust.1 pkt b-c.

  2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

   

  §15.

  1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
   a)dobrowolnego wystąpienia Członka, co winno być pod rygorem nieważności uczynione w formie pisemnej i przedłożone Zarządowi,
   b)skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku zalegania ze składkami członkowskimi za czas dłuższy niż 6 miesięcy lub ze względu na brak czynnego udziału w działalności Towarzystwa.
   c)orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa,
   d) (usunięto)
   e) wydalenia ze studiów,
   f) utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
   g) trwałej niezdolności do pełnienia roli członka na skutek choroby, uszczerbku na zdrowiu,
   h) śmierci,
   i) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

  2. Członkostwo Honorowe i Członkostwo Wspierające ustają wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a, c i h. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego winno być jednak zatwierdzone uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa, podejmującego w tej sprawie decyzję większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów.

  3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje odwołanie do Walnego zebrania w terminie 14 dni od jej doręczenia.

   

   

  Rozdział 4

  Władze Towarzystwa

   

  §16.

  Władzami Towarzystwa są:

  1. a) Walny Zjazd Towarzystwa,

  2. b) Zarząd,

  3. c) Komisja Rewizyjna,

  4. d) Sąd Koleżeński,

  5. e) (usnięto)

   

  §17.

  1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa określonych w § 16 lit. b-d trwa dwa lata.

  2. Ta sama osoba może być wielokrotnie wybierana na kolejne kadencje.

  3. Do władz Towarzystwa wybierani mogą być wyłącznie Członkowie Zwyczajni

  4. Nie można łączyć stanowisk we władzach Towarzystwa określonych w § 16 lit. b-c, b-d, c-d.

  5. Za sprawowanie funkcji we władzach Towarzystwa nie przysługuje wynagrodzenie.

   

  §18.

  Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym.

   

  §19.

  1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

  2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

   

   

  Walny Zjazd Towarzystwa.

   

  §20.

  1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Towarzystwa.

  2. Walny Zjazd Towarzystwa może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

  3. Do udziału w Walnym Zjeździe Towarzystwa uprawnieni są wszyscy Członkowie Zwyczajni.

  4. Prawo do głosowania w trakcie Walnego Zjazdu Towarzystwa mają jedyne Delegaci.

  5. Delegatami są:

  6. Członkowie organu wskazanego w § 16 lit. b sprawujący swoją funkcję w dniu zwołania Walnego Zjazdu,

  7. Delegaci wybrani w trybie wskazanym w § 21

   

  §21.

  1. Delegaci Oddziałów wybierani są przez Walne Zjazdy Oddziałów.

  2. Kandydatów na Delegatów może wysuwać każdy członek Oddziału biorący udział w Walnym Zjeździe Oddziału, na którym dokonuje się wyboru Delegatów.

  3. Każdy Oddział reprezentowany jest przez minimum 1 Delegata. Ilość Delegatów przekraczających liczbę wskazaną w § 21 ust. 3 przypadających na Oddział ustala się są w stosunku 1 Delegata na 25 członków, przy czym drugi i kolejni delegaci Oddziałowi przypadają w przypadku posiadania przez Oddział powyżej 25 członków

  4. Kadencja Delegatów Oddziałów trwa jeden rok. W tym okresie Delegaci mają kompetencje do udziału we wszystkich Walnych Zjazdach Towarzystwa odbywających się w trakcie kadencji.

  5. Oddziały powinny przekazać Zarządowi listy Delegatów w terminie 1 miesiąca od ich wyboru, nie później jednak, niż 2 tygodnie od najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

  6. W przypadku braku przekazania listy w terminie wskazanym w § 21 ust. 4 Komisja Rewizyjna Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w trybie § 60.

  7. Każdemu Delegatowi przysługuje jeden głos.

  8. Mandat Delegata jest wolny. Nie może on być zobligowany do głosowania w określony sposób przez Władze lub Członków Oddziału.

  9. Uprawnienia Delegata można wykonywać wyłącznie osobiście. Zakazuje się głosowania przez pełnomocnika.

   

  §22.

  1. Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest raz na rok.

  2. O terminie, miejscu i porządku Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa zawiadamia Zarząd wszystkich członków, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem obrad.

   

  §23.

  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa może być zwołany w każdym czasie uchwałą Zarządu.

  2. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub , jeżeli wniosek ten zostanie poparty przez co najmniej 1/5 Członków Zwyczajnych Towarzystwa w terminie 30 dni.

  3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Towarzystwa lub w innych przypadkach wskazanych w statucie zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Walny

  4. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa zawiadamia Zarząd wszystkich członków, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem obrad.

   

  §24

  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w Walnym Zjeździe uniemożliwia podjęcie ważnych uchwał, Walny Zjazd jest zwołany w drugim terminie, który może być wyznaczony już pół godziny później tego samego dnia. W drugim terminie Walny Zjazd obraduje skutecznie bez względu na liczbę uczestników i uczestniczek.

   

  §25

  Do porządku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa wchodzą:

  1. a) sprawozdanie Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności od czasu poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa,

  2. b) rozpatrzenie zatwierdzania sprawozdań o których mowa w lit. a,

  3. c) (usunięto)

   

  §26.

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Towarzystwa należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów, w szczególności:

  2. a) dokonywanie oceny realizacji celów statutowych Towarzystwa,

  3. b) uchwalanie programu Towarzystwa,

  4. c) (usunięto)

  5. d) (usunięto)

  6. e) (usunięto)

  7. f) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  8. g) odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  9. h) (usunięto)

  10. i) (usunięto)

  11. j) nadawanie godności Członka Honorowego i zatwierdzanie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykreśleniu z listy członków Członka Honorowego,

  12. k) zmiana statutu,

  13. l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

  14. (usunięto)

   

   

  Zarząd.

   

  §27.

  1. Zarząd składa się z minimum 6 członków, wśród których muszą zostac wskazani co najmniej:
   1. Prezes Zarządu;
   2. Wiceprezes Zarządu;
   3. Wiceprezes Zarządu do spraw kontaktów z organizacjami zewnętrznymi;
   4. Sekretarza;
   5. Skarbnika;
   6. Narodowy Koordynatora Wymian.
  2. Wyboru członków Zarządu z określeniem pełnionych w Zarządzie funkcji dokonuje Walny Zjazd Towarzystwa

  3. Na stanowisko Prezesa Zarządu może kandydować osoba posiadająca minimum roczny staż w Zarządzie Towarzystwa.

  4. Wybory wszystkich innych władz Towarzystwa dokonuje się w sposób analogiczny do sposobu wyboru Zarządu.

   

  §28.

  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. Zarządowi przysługują kompetencje, które zostały przyznane ustawą o której mowa w § 3 lub Statutem, a w szczególności:

  1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa,

  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

  4. przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zjazdów Towarzystwa,

  5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, Komitetów Celowych, Kół i Sekcji Towarzystwa które mają charakter opiniodawczo-doradczy,

  6. przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa,

  7. skreślanie z listy członków Towarzystwa, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. B,

  8. nadaje godności Członka Honorowego po decyzji Walnego Zjazdu Towarzystwa,

  9. uchwalanie regulaminu prac Zarządu,

  10. dokonuje wykładni Statutu, która wiąże wszystkich członków, władze oraz Oddziały Towarzystwa,

  11. ustalanie wysokości składek na rzecz Towarzystwa,

  12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

  13. ustalanie i rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu oraz odwieszeniu,

  14. skreśla z listy członków w przypadku zalegania ze składkami członkowskimi za czas dłuższy niż 6 miesięcy lub ze względu na brak czynnego udziału w działalności Towarzystwa

  15. powoływanie pełnomocników, o których mowa § 29 ust.3.

   

  §29.

  1. Wszelkie decyzje Zarządu są podejmowane w drodze uchwały.

  2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

  3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Towarzystwa z zastrzeżeniem § 30 ust.2.

   

  §30.

  1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest dwóch członków Towarzystwa działających łącznie, przy czym jednym z nich musi być Prezes Towarzystwa lub Wiceprezes Towarzystwa z zastrzeżeniem §30 ust 2.

  2. Do ważności oświadczeń woli w sprawach zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości lub składników majątku Towarzystwa, których wartość jest większa niż sto tysięcy złotych oraz ustanowienia prokurenta lub zarządcy z pełnomocnictwem ogólnym konieczna jest złożenie oświadczenia woli przez 3 członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa i Wiceprezesa wyrażona w formie uchwały.

   

  §31.

  Zarząd zobowiązany jest zbierać się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

   

  §32.

  W przypadku nieobecności członka zarządu na 3 kolejnych zebraniach, odbywających się w przeciągu minimum 2 miesięcy, zarząd może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Walny który może podając decyzję o jego odwołaniu.

   

  §33.

  Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się do liczby uniemożliwiającej podjęcie ważnej uchwały, ogłasza się niezwłocznie zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Walnego

   

   

  Komisja Rewizyjna

   

  §34.

  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

   

  §35.

  Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

   

  §36.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. a) kontrola nad działalnością Zarządu oraz Oddziałów Towarzystwa w zakresie gospodarki finansowej,

  2. b) kierowanie do Zarządu i Oddziałów Towarzystwa wynikających z kontroli wniosków z żądaniem udzielenia wyczerpujących wyjaśnień,

  3. c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Towarzystwa opinii co do wykonywania swych obowiązków przez Zarząd Towarzystwa,

  4. d) wnioskowanie o rozwiązanie Oddziału Terenowego,

  5. e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zajazdu Towarzystwa.

   

  §37.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Towarzystwa ani w Sądzie Koleżeńskim.

   

  Sąd Koleżeński

   

  §38.

  1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory zaistniałe pomiędzy członkami Towarzystwa oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa, w tym władzami oddziałów.

  2. Sądu Koleżeński:

  3. a) (usunięto)

  4. b) (usunięto)

  5. c) (usunięto)

  6. d) (usunięto)

  e)wymierza kary wskazane w § 44

  f)rozstrzyga spory między Zarządem a Zarządami oddziałów

   

  §39.

  1. Postępowania określone w § 38 ust. 1 oraz 2 lit. a, c i d, Sąd Koleżeński wszczyna na wniosek Członka Zwyczajnego, Wspierającego lub Honorowego.

  2. Postępowanie określone w § 38 ust. 2 lit. b jest wszczynane tylko na skutek odwołania zainteresowanego w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3. 3. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje członkom Sądu Koleżeńskiego.

   

  §40.

  1. Wykluczenie członka może nastąpić wyłącznie w przypadku:

  2. a) utraty praw publicznych,

  3. b) naruszania obowiązków wskazanych w § 12 ust. 2c) działania na szkodę Towarzystwa,

  4. d) rażące naruszenie norm współpracy i dobrych obyczajów wobec pozostałych członków Towarzystwa.

  5. (usunięto)

  6. (usunięto)

   

  §41.

  (usunięto)

   

  §42.

  1. Sąd Koleżeński składa się z minimum trzech członków.

  2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie, w przypadku nie możności orzekania przez część członków, sąd może orzekać w składzie trzy osobowym

  3. (usunięto)

   

  §43.

  1. Sąd Koleżeński jest organem jednoinstancyjnym.

  2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków składane za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa w terminie 14 dni od doręcznia orzeczenia.

  3. Zarząd po wpłynięciu odwołania zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty wpływu odwołania, chyba że w tym terminie ma się odbyć Zwyczajne Walne Zebranie Członków wówczas rozpatrzenie odwołania staje się jednym z punktów obrad.

   

  §44.

  Sąd Koleżeński  może orzec następujące kary wobec członka naruszającego Statut lub działającego w sposób wskazany w § 40 ust.1 lit b. -d.:

  1. upomnienie;

  2. nagana;

  3. wykluczenie ze Towarzystwa.

   

  §45.

  Sąd Koleżeński orzeka w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, chyba, że nie wpłynęły od ostatniego spotkania żadne sprawy wymagające rozstrzygnięcia.

   

  Prezydium

  §46.

  (usunięto)

   

  §47.

  (usunięto)

   

  §48.

  (usunięto)

   

  §49.

  (usunięto)

   

  §50.

  (usunięto)

   

  Rozdział 5

  Struktura organizacyjna Towarzystwa,

  Oddział Terenowy

   

  §51.

  1. Jeżeli liczba Członków Zwyczajnych Towarzystwa, którzy studiują lub uzyskali dyplom jednej uczelni medycznej wynosi co najmniej 7osób, mogą oni wystąpić do Zarządu o powołanie Oddziału Terenowego.

  2. Jeżeli liczba Członków Zwyczajnych, którzy studiują lub uzyskali dyplom jednej uczelni medycznej wynosi co najmniej 30 osób, Zarząd zobowiązany jest powołać Oddział Terenowy o ile nie zostało to dokonane w trybie przewidzianym w § 51 ust. 1.

  (usunięto)

   

  §52.

  Zarząd podejmując uchwałę o powołaniu Oddziału Terenowego określa:

  1. a) obszar na którym będzie działał Oddział,

  2. b) termin i miejsce pierwszego Walnego Zjazdu Oddziału,

  3. c) majątek Towarzystwa, który zostaje przekazany Oddziałowi dla potrzeb jego funkcjonowania,

   

  §53.

  (usunięto)

   

  §54.

  1. Oddział Terenowy na wyznaczonym mu obszarze działania jest samorządny i związany jest wyłącznie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa.

  2. Oddział Terenowy nie może prowadzić działalności na innym obszarze niż wyznaczonym mu przez Zarząd.

   

  §55.

  Oddział Terenowy nie posiada osobowości prawnej.

   

  §56.

  1. Każdy Członek Towarzystwa jest jednocześnie członkiem jednego Oddziału Terenowego.

  2. Członek Towarzystwa należy do Oddziału Terenowego funkcjonującego przy uczelni, na której studiuje. Absolwenci mogą zmienić przynależność do Oddziału Terenowego z ważnych przyczyn, a w szczególności z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

  3. Jeżeli przy rodzimej uczelni nie funkcjonuje Oddział Terenowy, członek Towarzystwa winien w terminie 14 dni od przyjęcia w poczet członków, zgłosić przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych. W braku zgłoszenia w tym terminie przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych określa Sekretarz.

   

  §57.

  1. Oddział Terenowy działa poprzez swoje organy.

  2. Organami Oddziału Terenowego są:

   1. Walny Zjazd Oddziału,

   2. Zarząd Oddziału,

   3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

  3. Kadencja organów Oddziału Terenowego określonych w ust. 2 lit. b i c, trwa jeden rok.

  4. Nie można łączyć stanowisk w organach Oddziału Terenowego określonych w ust. 2 lit. b i c.

  5. Do organów Oddziału Terenowego stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 2, 3,5 §18 i §19.

   

  §58.

  1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walny Zjazd Oddziału.

  2. Walny Zjazd Oddziału może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

  3. Do udziału w Walnym Zjeździe Oddziału uprawnieni są wszyscy członkowie Zwyczajni. Oddziału Terenowego

   

  §59.

  1. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest raz na jeden rok.

  2. O terminie, miejscu i porządku Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału wszystkich członków, co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem obrad.

   

  §60.

  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału może być zwołany w każdym czasie uchwałą Zarządu Oddziału.

  2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

  3. Przepisy § 58 ust. 2, stosuje się odpowiednio.

   

  §61.

  Do porządku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału wchodzą:

  1. a) sprawozdanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności od czasu poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału,

  2. b) rozpatrzenie zatwierdzania sprawozdań, o których mowa w lit. a,

  3. c) (usunięto)

   

  §62.

  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należą:

  1. a) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

  2. b) (usunięto)

  3. c) wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału i Delegatów,

  4. d) odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,.

   

  §63.

  1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału Terenowego.

  2. (usunięto)

   

  §64.

  1. W skład Zarząd Oddziału wchodzą:

   1. Prezes Zarządu Oddziału;

   2. Wiceprezesa Zarządu Oddziału;

   3. Skarbnik Zarządu Oddziału;

   4. Sekretarz Zarządu Oddziału.

   5. Regionalny Koordynator Wymian (RKW)

  2. Walny Zjazd Oddziału przy wyborze Zarządu Oddziału, określa funkcje poszczególnych jego członków.

   

  §65.

  1. (usunięto)

  2. (usunięto)

   

  §66.

  Zarząd Oddziału zobowiązany jest zbierać się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

   

  §67.

  Zarząd Oddziału zobowiązany jest do składania comiesięcznych sprawozdań ze swojej działalności do Zarządu Towarzystwa do dnia 10 każdego miesiąca.

   

  §68.

  1. Jeżeli Zarząd Oddziału zaprzestanie faktycznie wykonywania powierzonych mu funkcji lub rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa lub statutu stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału. W tym zakresie przysługują jej wówczas uprawnienia Zarządu Oddziału.

  2. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, zwraca się jednocześnie do Zarządu Towarzystwa o wyznaczenie zarządu komisarycznego w postaci Komisarza.

  3. Komisarz wykonuje obowiązki Zarządu Oddziału do czasu ustalenia jego składu przez Walny Zjazd Oddziału.

  4. Uchwała o powołaniu Komisarza wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki organizacyjnej przez Komisarza.

  5. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Komisarza członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.

   

  §69.

  1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się trzech członków.

  2. Komisja Rewizyjna Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

   

  §70.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  1. a) kontrola nad działalnością Zarządu Oddziału w szczególności w zakresie gospodarki finansowej,

  2. b) kierowanie do Zarządu Oddziału wynikających z kontroli wniosków z żądaniem udzielenia wyczerpujących wyjaśnień,

  3. c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Oddziału opinii, co do wykonywania swych obowiązków przez Zarząd Oddziału,

  4. d) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału w trybie przewidzianym w § 68 ust.1

   

  §71.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia bez prawa głosu, w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

   

  §72.

  1. (usunięto)

  2. (usunięto)

  3. (usunięto)

  4. (usunięto)

   

  §73.

  Oddział Terenowy może zostać rozwiązany przez Zarząd w wypadku:

  1. a) zmniejszenia liczby jego członków poniżej 7,

  2. b) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Terenowego przez Walny Zjazd Oddziału,

  3. c) prowadzenie działalności przez Oddział Terenowy poza wyznaczonym obszarem działania,

  4. d) naruszenia przez organy Oddziału Terenowego wiążących je przepisów i uchwał, trwałą niezdolność do wyłonienia wszystkich przewidzianych Statutem organó

  §74.

  1. (usunięto)

  2. Członek rozwiązanego Oddziału Terenowego winien w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu, zgłosić przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych. W braku zgłoszenia w tym terminie przynależność do jednego z funkcjonujących Oddziałów Terenowych określa Sekretarz. Rozwiązany Oddział Terenowy, może zostać powołany ponownie nie wcześniej niż po 1 miesiącu od jego rozwiązania.

   

   

  Sekcje


  §75.

  1. Stosownie do potrzeb i zainteresowań członków Zarząd powołuje sekcje problemowe.

  2. Powołując sekcje, Zarząd określa jej cele i zakres działania.

  §76.

  Sekcje nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy powołanej w § 3.

   

   

  Rozdział 6

  Majątek Towarzystwa,

   

  §77.

  1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochodów z majątku Towarzystwa, działalności gospodarczej oraz z ofiarności publicznej.

  2. Majątek może być pozyskiwany wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

   

  §78.

  1. Dochodami Towarzystwa są w szczególności:

  2. Środki majątkowe z darowizn, spadków i zapisów powinny być wydane na cele statutowe Towarzystwa wskazane przez osobę tymi środkami rozporządzającą. Zarząd Towarzystwamoże nie przyjąć powyższych środków majątkowych jeśli uważa, że ich wydanie na dany cel jest daremne.

  3. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

  4. Towarzystwo nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej 15000 Euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w okresie jednego roku.

   

  §78a

  1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

  2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwo służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

  3. Zarząd Towarzystwa może, do celów prowadzenia działalności gospodarczej powoływać wyodrębnione struktury i upoważniać poszczególne osoby do kierowania nimi w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

  4. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według PKD 2007):

  – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa- 10.1

  – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu- 10.11

  – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu- 10.12

  – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego- 10.13

  – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków- 10.20

  – Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw- 10.3

  – Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków- 10.31

  – Produkcja soków z owoców i warzyw- 10.32

  – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw- 10.39

  – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego- 10.4

  – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych- 10.41

  – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych- 10.42

  – Wytwarzanie wyrobów mleczarskich-10.5

  – Przetwórstwo mleka i wyrób serów- 10.51

  – Produkcja lodów- 10.52

  – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych- 10.6

  – Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych- 10.7

  – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek- 10.71

  – Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek- 10.72

  – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych- 10.73

  – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych- 10.8

  – Produkcja cukru- 10.81

  – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych- 10.82

  – Przetwórstwo herbaty i kawy- 10.83

  – Produkcja przypraw- 10.84

  – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań- 10.85

  – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej- 10.86

  – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana- 10.89

  – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich- 10.91

  – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych- 10.92

  – Produkcja napojów- 11.0

  – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych- 11.07

  – Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych- 13.10

  – Produkcja przędzy bawełnianej- 13.10.A

  – Produkcja przędzy wełnianej- 13.10.B

  – Produkcja przędzy z włókien chemicznych- 13.10.C

  – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici- 13.10.D

  – Produkcja tkanin bawełnianych- 13.20.A

  – Produkcja tkanin wełnianych- 13.20.B

  – Produkcja tkanin z włókien chemicznych- 13.20.C

  – Produkcja pozostałych tkanin- 13.20.D

  – Wykończanie wyrobów włókienniczych- 13.30

  – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych- 13.9

  – Produkcja dzianin metrażowych- 13.91

  – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych- 13.92

  – Produkcja dywanów i chodników- 13.93

  – Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych- 13.94

  – Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży- 13.95

  – Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych- 13.96

  – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana- 13.99

  – Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich- 14.1

  – Produkcja odzieży skórzanej- 14.11

  – Produkcja odzieży roboczej- 14.12

  – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej- 14.13

  – Produkcja bielizny- 14.14

  – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży- 14.19

  – Produkcja wyrobów futrzarskich- 14.20

  – Produkcja odzieży dzianej- 14.3

  – Produkcja wyrobów pończoszniczych- 14.31

  – Produkcja pozostałej odzieży dzianej- 14.39

  – Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych- 15.11

  – Produkcja obuwia- 15.20

  – Produkcja wyrobów tartacznych- 16.10

  – Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania- 16.2

  – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna- 16.21

  – Produkcja gotowych parkietów podłogowych- 16.22

  – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa- 16.23

  – Produkcja opakowań drewnianych- 16.24

  – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania- 16.29

  – Produkcja masy włóknistej- 17.11

  – Produkcja papieru i tektury- 17.12

  – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury- 17.21

  – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych- 17.22

  – Produkcja artykułów piśmiennych- 17.23

  – Produkcja tapet- 17.24

  – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury- 17.29

  – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią- 18.1

  – Drukowanie gazet- 18.11

  – Pozostałe drukowanie- 18.12

  – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- 18.13

  – Introligatorstwo i podobne usługi- 18.14

  – Reprodukcja zapisanych nośników informacji- 18.20

  – Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych- 20.4

  – Produkcja olejków eterycznych- 20.53

  – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana- 20.59

  – Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy- 22.11

  – Produkcja pozostałych wyrobów z gumy- 22.19

  – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych- 22.2

  – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych- 22.21

  – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych- 22.22

  – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych- 22.23

  – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych- 22.29

  – Produkcja szkła i wyrobów ze szkła- 23.1

  – Produkcja szkła gospodarczego- 23.13

  – Produkcja włókien szklanych- 23.14

  – Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne- 23.19

  – Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20

  – Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych- 23.3

  – Produkcja ceramicznych kafli i płytek- 23.31

  – Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny- 23.32

  – Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki- 23.4

  – Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych- 23.42

  – Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych- 23.43

  – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych- 23.44

  – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych- 23.49

  – Produkcja cementu- 23.51

  – Produkcja wapna i gipsu- 23.52

  – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu- 23.61

  – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu- 23.62

  – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej- 23.63

  – Produkcja zaprawy murarskiej- 23.64

  – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem- 23.65

  – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu- 23.69

  – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia- 23.70

  – Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana- 23.9

  – Produkcja elementów elektronicznych- 26.11

  – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych- 26.12

  – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych- 26.20

  – Produkcja sprzętu- 26.30

  – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego- 26.30.Z

  – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku- 26.40

  – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów- 26.5

  – Produkcja zegarków i zegarów- 26.52

  – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego- 26.60

  – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego- 26.70

  – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji- 26.80

  – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- 27.11

  – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej- 27.12

  – Produkcja baterii i akumulatorów- 27.20

  – Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego- 27.3

  – Produkcja kabli światłowodowych-27.31

  – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli- 27.32

  – Produkcja sprzętu instalacyjnego- 27.33

  – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego- 27.40

  – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego- 27.51

  – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego- 27.52

  – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego- 27.90

  – Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli- 29.10

  – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych- 29.10.A

  – Produkcja samochodów osobowych- 29.10.B

  – Produkcja autobusów- 29.10.C

  – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów- 29.10.D

  – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli- 29.10.E

  – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep- 29.20

  – Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych- 29.3

  – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych- 29.31.Z

  – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli- 29.32.Z

  – Produkcja mebli biurowych i sklepowych- 31.01

  – Produkcja mebli kuchennych- 31.02

  – Produkcja materaców- 31.03

  – Produkcja pozostałych mebli- 31.09

  – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych- 32.12

  – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych- 32.13

  – Produkcja instrumentów muzycznych- 32.20

  – Produkcja sprzętu sportowego- 32.30

  – Produkcja gier i zabawek- 32.40

  – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne- 32.50

  – Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana- 32.9

  – Produkcja mioteł, szczotek i pędzli- 32.91

  – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana- 32.99

  – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych- 33.11

  – Naprawa i konserwacja maszyn- 33.12

  – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych- 33.13

  – Naprawa i konserwacja statków i łodzi- 33.15

  – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych- 33.14

  – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego- 33.17

  – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- 33.20

  – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków- 41.10

  – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych- 41.20

  – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek- 45.11

  – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli- 45.19

  – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli- 45.20

  – Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli- 45.31

  – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich- 45.40

  – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie- 46.1

  – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt- 46.21

  – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin- 46.22

  – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt-46.23

  – Sprzedaż hurtowa skór- 46.24

  – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw- 46.31

  – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa- 46.32

  – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych- 46.33.Z

  – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych- 46.34.B

  – Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich- 46.36

  – Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw- 46.37

  – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki- 46.38

  – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego- 46.4

  – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- 46.41

  – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- 46.42

  – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego- 46.43

  – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących- 46.44

  – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków- 46.45

  – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych- 46.46

  – Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego- 46.47

  – Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii- 46.48

  – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- 46.49

  – Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej- 46.5

  – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- 46.51

  – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego- 46.52

  – Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia- 46.61

  – Sprzedaż hurtowa obrabiarek- 46.62

  – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej- 46.63

  – Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich- 46.64

  – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych- 46.65

  – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych- 46.66

  – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń- 46.69

  – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana- 46.90

  – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach- 47.1

  – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach- 47.19

  – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.21

  – Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.23

  – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.24

  – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.29

  – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.41

  – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.41.Z

  – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.42

  – Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.5

  – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.51

  – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.52

  – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47. 53

  – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.54

  – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.59

  – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.61

  – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.62

  – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.63

  – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.64

  – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.65

  – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.7

  – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.71

  – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.72

  – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.75

  – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.76

  – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.77

  – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.78

  – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- 47.79

  – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach- 47.8

  – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- 47.91

  – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami- 47.99

  – Wydawanie książek- 58.11

  – Wydawanie wykazów oraz list- 58.12

  – Wydawanie gazet- 58.13

  – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- 58.14

  – Pozostała działalność wydawnicza- 58.19

  – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych- 58.21

  – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania- 58.29

  – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych- 59.11

  – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi- 59.12

  – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych- 59.13

  – Działalność związana z projekcją filmów- 59.14

  – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20

  – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność- 63.11.Z

  – Działalność portali internetowych- 63.12

  – Działalność agencji informacyjnych- 63.91

  – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- 63.99

  – Działalność prawnicza- 69.10

  – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe- 69.20.Z

  – Doradztwo związane z zarządzaniem- 70.2

  – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja- 70.21

  – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- 70.22

  – Działalność w zakresie architektury- 71.11

  – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne- 71.12

  – Badania i analizy techniczne- 71.20

  – Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B

  – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii- 72.11

  – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19

  – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych- 72.20

  – Reklama- 73.1

  – Działalność agencji reklamowych- 73.11

  – Działalność związana z reprezentowaniem mediów- 73.12

  – Badanie rynku i opinii publicznej- 73.20

  – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90

  – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- 77.40

  -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59

  Działalność wspomagająca edukację 85.60

  Działalność szpitali 86.10

  Praktyka lekarska dentystyczna 86.23

  Działalność paramedyczna 86.90

  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana86.90;

  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi87.20

  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana88.99.

   

  Rozdział 7

  Zmiana Statutu i Rozwiązanie Towarzystwa.

   

  §79.

  1. Wniosek o zmianę Statutu i Rozwiązanie Towarzystwa może zgłosić wyłącznie:

   1. Zarząd

   2. (usunięto)

   3. 1/4 Członków Towarzystwa

  2. Składanie wniosku nie jest konieczne o ile Walny Zjazd wprowadzi taki punkt do porządku obrad, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

   

  §80.

  Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

   

  §81.

  Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

   

   

  Rozdział 8

  Przepisy przejściowe i końcowe.

   

  §82.

  Z dniem uchwalenia niniejszego Statutu powołuje się Oddział Terenowy przy Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

   

  §83.

  (usunięto)

   

  §84.

  Zmian niniejszego statutu dokonuje Zarząd Towarzystwa.

   

  §85.

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Towarzystwa.