Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy na praktyki.
 • Wyjazdy na praktyki. Studenci Erasmus
 • Ostatnia zmiana 13.01.2021 przez Erasmus

  Wyjazdy na praktyki

  Do jakich państw możesz wyjechać?

  Stypendysta Programu ERASMUS może wyjechać do następujących krajów:

  Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia - była Republika Jugosławii, Serbia. 

   

  W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (szpitale, laboratoria, apteki, gabinety stomatologiczne itp).

  Student ubiegający się o wyjazd na praktykę powinien we własnym zakresie znaleźć instytucję zagraniczną i uzyskać od niej pisemne potwierdzenie przyjęcia w formie wypełnionego i podpisanego formularza LETTER OF INTENT na co najmniej 2-miesięczną praktykę.

   

  Niektóre umowy międzyinstytucjonalne, zawarte przez UMB z uczelniami partnerskimi przewidują wyjazdy studentów na praktykę  (patrz: Wykaz takich umów). Studenci zainteresowani wyjazdem do tych uczelni powinni zgłosić się wcześniej do Działu Spraw Studenckich.

   

  Długość pobytu

  Pobyt na praktyce zagranicznej w Programie ERASMUS musi trwać co najmniej 2 miesiące (60 dni). Maksymalny okres pobytu to 12 miesięcy.

  Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

  Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na praktyki:

  • status studenta co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia,
  • średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3,5
  • znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona praktyka za granicą,
  • dodatkowe punkty student może otrzymać za działalność w kołach naukowych, prace naukowe, publikacje, uczestnictwo w konferencjach, nagrody otrzymane w trakcie studiów, praca na rzecz ruchu studenckiego (w tym osiągnięcia artystyczne i sportowe)

   

  Szczegółowa punktacja kandydatów do wyjazdu na praktykę

   

  Kapitał mobilności: Każdy student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. W przypadku jednolitych studiów magisterskich: lata 1-3 odpowiadają studiom I stopnia, lata 4-6 studiom II stopnia.

   

  Termin składania dokumentów na wyjazd na praktyki – do 1 marca każdego roku

   

  Student ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ powinien złożyć do Działu Spraw Studenckich następujące dokumenty:

   

  1. wypełniony kwestionariusz o wyjazd na praktykę
  2. zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej  z dotychczasowego okresu studiów, 
  3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat, ksero z indeksu strony zawierającej ocenę z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej lub oświadczenie o znajomości języka obcego),
  4. spis publikacji naukowych lub prac wygłoszonych na studenckich konferencjach naukowych (ksero pierwszej strony),
  5. opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o pracy na rzecz ruchu studenckiego, podpisane przez przewodniczących  organizacji studenckich lub władze Uczelni, a w przypadku osiągnięć sportowych  - opinia kierownika Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.
  6. pisemne potwierdzenie przyjęcia na praktykę (Letter of Intent).

   

   

  Dokumenty związane z wyjazdem na praktyki
  Dla każdego studenta wyjeżdżającego na praktyki w Programie ERASMUS zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej w formie dokumentu Porozumienie o programie praktyki podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta.

  W celu rozliczenia wyjazdu na praktykę, student musi otrzymać z instytucji przyjmującej potwierdzenie zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad wyjazdów na praktyki zawiera Regulamin Wyjazdów w programie Erasmus+.

   

  Pobierz PRZEWODNIK Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+ INFORMACJE DLA STUDENTÓW