Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Finansowanie wyjazdów.
 • Finansowanie wyjazdów. Studenci Erasmus
 • Ostatnia zmiana 05.10.2020 przez Erasmus

  Finansowanie wyjazdów

  Finansowanie stypendysty ERASMUSA (wyjazdy na studia oraz na praktyki) w czasie pobytu za granicą obejmuje:

  • stypendium z programu Erasmus
  • utrzymanie wypłat pomocy materialnej z uczelni macierzystej przez cały okres pobytu za granicą (stypenium Rektora, stypendium socjalne)

  Stypendium z Programu ERASMUS jest przyznawane studentowi w wysokości ustalanej corocznie przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną, w oparciu o fundusze przyznane przez Narodową Agencję Programu Erasmus.

  Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus ma charakter uzupełniający – jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.

  Wypłata stypendium na wyjazd na studia lub praktyki nastąpi na warunkach i w wysokości ustalonej w umowie, zawartej przed wyjazdem pomiędzy stypendystą a Uczelnią.

  Zobacz „Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021”

  (plik zawiera m. in. stawki miesięczne na wyjazdy na studia i praktykę do poszczególnych krajów Programu Erasmus+)

   

  Finansowanie mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (otrzymujących stypendium socjalne)

  Zobacz "Zasady finansowe i umowne - Program PO WER"

  (plik zawiera m. in. stawki miesięczne dla stypendystów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wyjazdy na studia i praktykę do poszczególnych krajów Programu Erasmus+)