Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.
 • Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.
 • Ostatnia zmiana 04.02.2020 przez Erasmus

  Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

  Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w danym roku akademickim oraz do instytucji, takich jak szpitale, przedsiębiorstwa, placówki badawcze, organizacje itp.

  Stypendysta Programu ERASMUS może wyjechać do następujących krajów:

  Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia, Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia - była Republika Jugosławii.  

  Jeśli pracownik uczelni planuje wyjechać na szkolenie do instytucji nieakademickiej, musi we włanym zakresie znaleźć instytucję zagraniczną i uzyskać od niej pisemne potwierdzenie przyjęcia na szkolenie w konkretnym terminie.

  Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie swoich umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach z elementami szkolenia, itp.

  Przed wyjazdem pracownika do uczelni/ instytucji przyjmującej strony uzgadniają i podpisują Indywidualny Program Szkolenia. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

  Kryteria kwalifikujące pracowników uczelni do wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus:

  a. status pracownika uczelni wysyłającej.

  b. znajomość języka obcego, w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniach w uczelni przyjmującej.

  c. uzyskanie pisemnego potwierdzenia z instytucji zagranicznej o możliwości odbycia szkolenia, jeśli miejscem docelowym szkolenia nie jest uczelnia. Potwierdzenie powinno zawierać przewidywany termin i zakres szkolenia.

   

  Pobyt pracownika uczelni w uczelni/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września następnego roku.

  Okres pobytu pracownika na wyjeździe szkoleniowym może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych zawiera Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus.