Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin 2012/2013.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2014 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Regulamin 2012/2013

   

  REGULAMIN RANKINGU KÓŁ NAUKOWYCH STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
  za rok akademicki 2012/2013

   

  1.      Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku ustanawia Ranking Studenckich Kół Naukowych.

   

  2.      Ranking Studenckich Kół Naukowych zwany dalej „Rankingiem” obejmuje jednorazowo okres roku akademickiego.
   

  3.      W Rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie Studenckie Koła Naukowe, które zgłosiły swoją działalność do dnia 30 listopada każdego roku akademickiego.
   

  4.      Ankiety przesłane po dniu 30 listopada nie będą brane pod uwagę w Rankingu.
   

  5.      Ranking sporządzany jest na podstawie danych zawartych w Ankiecie podsumowującej działalność Studenckich Kół Naukowych.
   

  6.      Ranking zatwierdzany jest przez Opiekuna STN.
   

  7.      Ogłoszenie wyników Rankingu będzie miało miejsce podczas trwania 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 2014 organizowanej przez Studencie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   

  8.      Na podstawie sporządzonego Rankingu nagradzane są trzy najlepsze Studenckie Koła Naukowe w sześciu kategoriach, które uzyskały największą liczbę punktów.
   

  9.      Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

   I. Choroby wewnętrzne

   II.Pediatria

   III. Interdyscyplinarna

   IV. Nauki podstawowe

   V. Farmacja i medycyna laboratoryjna

   VI. Nauki o zdrowiu
   

  10.  Ranking będzie publikowany na witrynie internetowej STN UMB.
   

  11.  O pozycji danego Studenckiego Koła Naukowego w Rankingu decyduje liczba punktów przyznana według następujących zasad:
   

  A)

  Lp.

  Kryterium punktowania

  Liczba punktów

  1.       

  Praca wygłoszona na zagranicznej konferencji
   

  10

  2.       

  Prace wygłoszone na krajowych konferencjach
   

  5

  3.       

  Publikacja w czasopiśmie posiadającym punktację IF ≥ 2,00 pkt.
   

  10

  4.       

  Publikacja w czasopiśmie posiadającym punktację IF < 2,00 pkt.
   

  6

  5.       

  Inne publikacje
   

  3

  6.       

  Zajęcie I – II miejsca na konferencji zagranicznej
   

  15

  7.       

  Zajęcie III – IV miejsca na konferencji zagranicznej
   

  10

  8.       

  Zajęcie I – II miejsca na konferencji krajowej
   

  6

  9.       

  Zajęcie III – IV miejsca na konferencji krajowej
   

  3

  10.   

  Działalność dodatkowa
   

  1

   

   

  B)

  ·        Suma punktów przyznanych na podstawie zasad określonych w punkcie A zostanie podzielona przez liczbę aktywnych naukowo członków SKN podaną w Ankiecie.

  ·        Punktacja za prezentacje prac na konferencjach studenckich i innych
  o jednakowym zasięgu jest identyczna.

  ·        Autorstwo publikacji uznaje się, gdy wszyscy jej autorzy są członkami Studenckiego Koła Naukowego w momencie przesłania do redakcji

  ·        Współautorstwo publikacji uznaje się, gdy chociaż jeden autor jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego w momencie przesłania artykułu do redakcji.

  ·        Jeżeli współautorami pracy jest pracownik naukowy, przyznawaną liczbę punktów, za daną pracę, zmniejsza się o 50%.

   

  12.  Warunkiem przyznania punktów jest złożenie wraz z Ankietą stosownych dokumentów potwierdzających autentyczność zgłoszonych osiągnięć.
   

  13.  Zasady przyznawania punktów mogą być zmienione przez Zarząd STN
  po zatwierdzeniu zmian przez Opiekuna STN.

   

  14.  Odwołanie od przyznanej punktacji można składać w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni
  od momentu ogłoszenia wyników do Zarządu STN.

   

  15.  Odwołanie rozpatruje Zarząd STN w porozumieniu z Opiekunem STN.
   

  16.  Ostateczna decyzja zatwierdzana przez Opiekuna STN jest nieodwołalna.

   


   

  www.umb.edu.pl/studenckie_towarzystwo_naukowe

  stn.umwb@gmail.com