Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin 2013/2014.
 • Ostatnia zmiana 11.12.2014 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Regulamin 2013/2014

   

   

  RANKING STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

   

  REGULAMIN RANKINGU KÓŁ NAUKOWYCH STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
  za rok akademicki 2013/2014

   

  1. Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku zwany dalej „STN” ustanawia Ranking Studenckich Kół Naukowych.
   

  2. Ranking Studenckich Kół Naukowych zwany dalej „Rankingiem” obejmuje jednorazowo okres roku akademickiego.
   

  3. W Rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie Studenckie Koła Naukowe, które zgłosiły swoją działalność i rozliczyły się ze swojej działalności za poprzedni rok akademicki do dnia 30 listopada bieżącego roku akademickiego.
   

  4. Ankiety przesłane po dniu 30 listopada nie będą brane pod uwagę w Rankingu.
   

  5. Ranking sporządzany jest na podstawie danych zawartych w Ankiecie Podsumowującej Działalność Studenckich Kół Naukowych.
   

  6. Ranking zatwierdzany jest przez Opiekuna STN.
   

  7. Ogłoszenie wyników Rankingu będzie miało miejsce podczas trwania10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 2015 organizowanej przez Studencie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   

  8. Na podstawie sporządzonego Rankingu nagradzane są trzy najlepsze Studenckie Koła Naukowe w sześciu kategoriach, które uzyskały największą liczbę punktów.
   

  9.  Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

   I. Choroby wewnętrzne

   II. Pediatria

   III. Interdyscyplinarna

   IV. Nauki podstawowe

   V. Farmacja i medycyna laboratoryjna

   VI. Nauki o zdrowiu

   

   

  10. Aby utworzyć nową kategorię musi zostać do niej przydzielone co najmniej 6 Studenckich Kół Naukowych.

   

  11. Zarząd STN może przyznać nagrodę specjalną dla Studenckiego Koła Naukowego, które swoją działalnością szczególnie wyróżniało się na tle innych SKN.
   

  12. Ranking będzie publikowany na witrynie internetowej STN UMB:

           www.umb.edu.pl/studenckie_towarzystwo_naukowe
   

  12. O pozycji danego Studenckiego Koła Naukowego w Rankingu decyduje liczba punktów przyznana według następujących zasad:
   

  A)

  Lp.

  Kryterium punktowania

  Liczba punktów

  1.       

  Praca wygłoszona na zagranicznej konferencji
   

  10

  2.       

  Prace wygłoszone na krajowych konferencjach
   

  5

  3.       

  Publikacja w czasopiśmie posiadającym punktację IF ≥ 2,00 pkt.
   

  20

  4.       

  Publikacja w czasopiśmie posiadającym punktację IF < 2,00 pkt.
   

  15

  5.       

  Inne publikacje
   

  5

  6.       

  Zajęcie I – II miejsca na konferencji zagranicznej
   

  20

  7.       

  Zajęcie III – IV miejsca na konferencji zagranicznej
   

  15

  8.       

  Zajęcie I – II miejsca na konferencji krajowej
   

  10

  9.       

  Zajęcie III – IV miejsca na konferencji krajowej
   

  5

  10.   

  Działalność dodatkowa
   

  3

   

   

  B) · Suma punktów przyznanych na podstawie zasad określonych w punkcie A zostanie podzielona przez iloraz członków SKN i aktywnych naukowoczłonków SKN podanych w Ankiecie.

  · Za członka aktywnego naukowo rozumie się studenta, który jest autorem bądź współautorem prac naukowych lub był uczestnikiem aktywnym konferencji naukowych

  ·  W Rankingu pod uwagę będą brane tylko te prace, w których student – członek SKN jest autorem bądź współautorem pracy naukowej nie dalej niż na piątej pozycji.      

   

  13.  Warunkiem przyznania punktów jest złożenie wraz z Ankietą stosownych dokumentów potwierdzających autentyczność zgłoszonych osiągnięć.
   

  14.  Zasady przyznawania punktów mogą być zmienione przez Zarząd STN po zatwierdzeniu zmian przez Opiekuna STN.
   

  15.  Odwołanie od przyznanej punktacji można składać w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od momentu ogłoszenia wyników do Zarządu STN.
   

  16.  Odwołanie rozpatruje Zarząd STN w porozumieniu z Opiekunem STN.
   

  17.  Ostateczna decyzja zatwierdzana przez Opiekuna STN jest nieodwołalna.