• Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Warsztaty naukowe

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej organizuje WARSZTATY NAUKOWE kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w czterech cyklach tematycznych:

  1. Chemia w naszym życiu.
  2. Człowiek – różne komórki, a jeden mechanizm od DNA do białek.
  3. Związki naturalne w farmacji i kosmetologii.
  4. Lek – pomoc, czy zagrożenie?
    

  Uczniowie poznają tajniki farmacji i nauk biomedycznych wykonując samodzielnie szereg prac doświadczalnych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych  Wydziału, które będą odbywały się m.in w nowoczesnych laboratoriach Euroregionalnego Centrum Farmacji.
  Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert pocztą elektroniczną: farmacja.warsztaty@umb.edu.pl   

   Nr telefonu kontaktowego: 857485666 (telefon czynny w godzinach 9.00-14.00).


  Tematy warsztatów:

   

                                                     CHEMIA W NASZYM ŻYCIU

  • Chemia wody.

  Sprawdź sam, jakie jony i związki chemiczne zawiera woda, którą pijesz, którą używasz do mycia i która jest wykorzystywana w pracy  laboratoryjnej. Wykonasz proste analizy chemiczne, aby stwierdzić jakie jony i w jakich ilościach występują w analizowanej wodzie. Na podstawie uzyskanych wyników sam ocenisz np. twardość wody wodociągowej, laboratoryjnej i deszczówki. Weźmiesz udział w jakościowym i ilościowym oznaczaniu składników wody, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej - elektroforeza kapilarna, atomowa spektrometria absorpcyjna i spektometria absorpcyjna pozwolą na ocenę ilości jonów nieorganicznych, chromatografia gazowa - powszechnych zanieczyszczeń chloroorganicznych, a konduktometrycznie zweryfikujesz przewodnictwo wody, który to parametr jest powszechnie wykorzystywany do oceny stopnia czystości wody. Jednocześnie poznasz szerokie możliwości aparatury, która będzie wykorzystywana w trakcie oznaczeń. Czy masz własne próbki, które chciałbyś przeanalizować ? Przynieś je ze sobą na spotkanie.

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i Zakład Analizy Instrumentalnej

   

  • Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków i związków chemicznych; rozdzielanie mieszanin.

  Celem warsztatów jest zapoznanie się z pracą w laboratorium chemicznym i samodzielne wykonanie szeregu ciekawych doświadczeń m.in. identyfikację wybranych kationów w płomieniu palnika, próbę odróżnienia metanolu od etanolu, próby na wykrywanie właściwości redukcyjnych cukrów, próby na wykrywanie aminokwasów aromatycznych i białka, próby na wykrywanie wiązań podwójnych, doświadczenia polegające na próbie otrzymywania mydła z oleju. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z niektórymi metodami stosowanymi w rozdzielaniu związków organicznych i nieorganicznych, m.in. sączenia, adsorpcji, resublimacji, chromatografii cienkowarstwowej. Ponadto będą mogli wykonać roztwory o różnym stężeniu procentowym, które w kolejnym etapie będą rozcieńczane do niższych stężeń.

  Zakład Chemii Medycznej

   

  ·    Fascynujące właściwości układów koloidowych. Sztuczna nerka - praktyczne wykorzystanie zjawiska dializy.
  Po krótkiej prezentacji na temat koloidów, uczestnicy podczas samodzielnie wykonywanych eksperymentów zapoznają się z metodami otrzymywania takich niejednorodnych mieszanin. Do ich wytwarzania wykorzystane zostaną m.in. ultradźwięki. Korzystając z naturalnych roztworów koloidalnych (mleko, roztwór kazeiny, białka jaja kurzego), uczestnicy poznają mechanizmy destabilizacji takich mieszanin (denaturacja, wysalanie). W trakcie ćwiczenia pokazowego zademonstrujemy zjawisko wędrówki cząstek koloidalnych w polu elektrycznym, oraz przekonamy się jaki to ma związek z elektroforetycznymi metodami rozdziału białek.
  Zjawisko dializy polega na oczyszczaniu roztworów koloidalnych z elektrolitów przy użyciu błony półprzepuszczalnej. Te niezwykle proste, a zarazem bardzo wydajne mechanizmy separacji cząstek znalazły zastosowanie w medycynie. Uczestnicy  zapoznają się z fizjologią nerki, oraz z zasadą działania nerki sztucznej (dializatora). Zaobserwują jak za pomocą sztucznej nerki można usunąć leki (furaginę), czy inne substancje nadające zabarwienie  roztworom.
  Zakład Chemii Fizycznej

   

  ·   Elektryczność i magnetyzm w otaczającym nas świecie - zadziwiające właściwości cieczy, owoców i metali.
   Korzystając z owoców oraz metali wykażemy, że możemy wytworzyć prąd i zasilać w ten sposób żarówki. Przekonamy się także czy prąd może być wytwarzany przez nasze organizmy.  Podczas przeprowadzonych doświadczeń i pokazów zobaczymy, że niektóre ciecze na skutek działania pola magnetycznego wykazują nietypowe właściwości. Czy możliwe jest przybranie przez ciecz innego kształtu  niż naczynie, w którym się ona znajduje ? Czy można odchylić strumień wody ? Odpowiedzi na te pytania oraz wyjaśnienie praw i zjawisk dotyczących pola elektrycznego i magnetycznego będzie tematem zagadnień omawianych w Zakładzie Chemii Fizycznej.
  Zakład Chemii Fizycznej.

   

  • Pachnące laboratorium.

  Zajęcia dotyczące roślinnych surowców olejkowych, obejmować będą analizę anatomiczno-morfologiczną (wykonywanie preparatów mikroskopowych - identyfikacja struktur i miejsc lokalizacji olejków eterycznych w tkance roślinnej) oraz otrzymywanie olejków eterycznych z materiału roślinnego, przy zastosowaniu różnych metod chemicznych, a następnie przeprowadzenie analiz identyfikacyjnych składników olejków eterycznych z materiału roślinnego metodą chromatografii cienkowarstwowej W trakcie trwania warsztatów przewidziana jest prelekcja na temat możliwości wykorzystania roślinnych surowców olejkowych, oraz olejków eterycznych w lecznictwie, a także, możliwość poznania zapachów różnych olejków eterycznych.

  Zakład Farmakognozji

   

  • Właściwości i budowa związków kompleksowych i ich znaczenie w funkcjonowaniu organizmu oraz wykorzystanie diagnostyczno-terapeutyczne.

  Związki kompleksowe odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach życia człowieka. Ich znaczenie wynika z faktu, że jony metali, które pełnią w przyrodzie  bardzo ważne funkcje, łatwo tworzą wiązania z ligandami, co umożliwia powstanie nieograniczonych ilości związków o specyficznych właściwościach. Do związków kompleksowych zaliczamy m.in. hemoglobinę, cytochromy, witaminę B-12, które odgrywają podstawową rolę w funkcjonowaniu organizmu, jak również związki o unikalnych właściwościach biologicznych, co pozwala na ich wykorzystanie m.in w diagnostyce [np. kardiolit] i terapii przeciwnowotworowej [np. cisplatyna]. O tych aspektach uczestnicy spotkania dowiedzą się w czasie wprowadzającego wykładu, a na zajęciach praktycznych będą mogli samodzielnie przeprowadzić najbardziej barwne i spektakularne reakcje tworzenia kompleksów metali o kluczowym znaczeniu biologicznym.

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

  • Kompleksy w chemii i medycynie.

  Związki kompleksowe odgrywają istotną rolę w analizie chemicznej jak również w funkcjonowaniu organizmu człowieka [np. hemoglobina] oraz roślin [np. chlorofil]. Wykorzystywane są również we współczesnej farmakoterapii, w tym głównie w leczeniu nowotworów [np. cisplatyna]. O tych aspektach uczestnicy spotkania dowiedzą się w czasie wprowadzającego wykładu, a na zajęciach praktycznych będą mogli samodzielnie przeprowadzić najbardziej barwne i spektakularne reakcje tworzenia kompleksów metali o kluczowym znaczeniu biologicznym.

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

                                                                                  CZŁOWIEK - RÓŻNE KOMÓRKI, A JEDEN MECHANIZM OD DNA DO BIAŁEK

  • Od DNA do białka.

  Tajemnica związku między DNA i RNA w procesie syntezy białek. Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów szkół licealnych z budową i właściwościami DNA i białek, oraz ich znaczeniem dla funkcjonowania komórki. Uczestnicy warsztatów wyizolują DNA z materiału biologicznego oraz przeprowadzą reakcje wykrywania aminokwasów i białek. Forma prowadzonych zajęć to połączenie prezentacji multimedialnej z częścią eksperymentalną.

  Zakład Biochemii Farmaceutycznej

   

  • Różnorodność typów komórek w organizmie człowieka.

  Komórki mogą żyć samodzielnie jako samodzielne organizmy np. bakterie, lub budują ciało organizmów wielokomórkowych, tworząc tkanki - zespoły komórek, w których jedna z cech dominuje nad innymi, co jest równoznaczne ze specjalizacją strukturalną i czynnościową. Komórki takiego organizmu różnią się znacznie swoją wielkością kształtem i wyposażeniem ultrastrukturalnym. Organizm człowieka składa się z około 200 rodzajów komórek, których różnicowanie, oraz organizacja w tkankach i narządach zachodzi we wczesnym okresie życia wewnątrzmacicznego. Warsztaty dają możliwość obejrzenia, niektórych typów komórek w obrazie mikroskopu świetlnego. Każdy uczestnik otrzyma mikroskop i zestaw preparatów do samodzielnej pracy pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

  Zakład Histologii i Cytofizjologii

   

  • Funkcjonowanie laboratorium histologicznego.

  Czy histolodzy są artystami ? Jak powstają piękne obrazy, które można oglądać pod mikroskopem, niezależnie od tego co one prezentują? Uczestnik warsztatów będzie miał możliwość zapoznania się z przykładowymi technikami stosowanymi w badaniach morfologicznych z etapami przygotowania materiału do badań w mikroskopie świetlnym. Pracownicy zakładu dokładnie wyjaśnią zasady barwienia i analizy danego materiału w mikroskopie świetlnym. Pracownicy zakładu dokładnie wyjaśnią zasady barwienia i analizy danego materiału w mikroskopie świetlnym. Będzie możliwość samodzielnego wykonania różnych preparatów.

  Zakład Histologii i Cytofizjologii

   

  • Sprawdź, czy choroba nie weszła Ci w krew?

  1. prezentacja pobierania materiału biologicznego (głównie dotyczy pobierania krwi) do badań diagnostycznych (można zaproponować pobranie krwi od ochotników uczestniczących w warsztatach i potem mogą zobaczyć jak wykonuje się badanie morfologii na analizatorze)
  2. prezentacja badania moczu w chorobach nerek i dróg moczowych, badania laboratoryjnego płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała.
  3. omówienie laboratoryjnej diagnostyki ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, diagnostyki stanów nagłych.
  4. prezentacja metod z zakresu diagnostyki laboratoryjnej chorób pasożytniczych.
  5. prezentacja metod diagnostycznych, wykorzystywanych do oznaczania białek osocza i markerów nowotworowych, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej, enzymologii klinicznej i gospodarki lipidowej, badań laboratoryjnych w cukrzycy i chorobach nerek.
  6. prezentacja oznaczeń morfologii i rozmazu krwi obwodowe, badań z zakresu hemostazy.

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

  • Identyfikacja pasożytów człowieka, w mikroskopie optycznym i fluorescencyjnym.

  Biologia wybranych pasożytów człowieka (lamblia jelitowa, tasiemiec uzbrojony, owsik ludzki, włosień spiralny) Stawonogi jako przenosiciele chorób człowieka. Patogenne grzyby drożdżopodobne i pleśniowe. zastosowanie technik mikroskopowych w identyfikacji pasożytów człowieka.

  Zakład Biologii

   

  • Bioróżnorodność komórek roślinnych.

  Cechy charakterystyczne komórki roślinnej (organelle i struktury komórkowe, substancje zapasowe, składniki soku wakuolarnego). Różnice między komórką żywą i martwą (zjawisko plazmolizy, ruch cytoplazmy). Przegląd komórek roślinnych wg. pełnionych funkcji w roślinie.

  Zakład Biologii

   

  • Identyfikacja predyspozycji genetycznych u ludzi.

  Diagnostyka molekularna polimorfizmów i mutacji predysponujących do rozwoju chorób stanowi czułe i efektywne narzędzie przedobjawowego rozpoznania osób ze zwiększoną predyspozycją do ich wystąpienia. Umożliwia wczesną diagnozę i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki czy postępowania terapeutycznego.

  W trakcie warsztatów uczestnicy będą zapoznani z różnymi metodami wykrywania polimorfizmów predysponujących do najczęściej występujących chorób, jak również ich wpływem na działanie leku w organizmie- skuteczności i bezpieczeństwa.

  Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyizolowania własnego DNA z wymazu błon śluzowych policzka i oznaczenia polimorfizmu delecyjno/insercyjnego genu konwertazy angiotensynowej metodą PCR w celu oceny predyspozycji do rozwoju nadciśnienia krwi.

  Zakład Chemii Medycznej

                                                                                           ZWIĄZKI NATURALNE W  FARMACJI I KOSMETOLOGII

  • Chemia organiczna w probówce.

  Spotkanie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się chemią lub wjakiś sposób wiążą z tą dziedziną wiedzy swoją przyszłość. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w laboratorium chemicznym, wykonać reakcje charakterystyczne dla głównych grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych oraz obejrzeć ciekawe pokazy trudniejszych eksperymentów - podstawowe techniki stosowane w preparatyce organicznej. Tematyka zajęć jest dostosowana do rozszerzonego programu chemii realizowanego w liceum.

  Zakład Chemii Organicznej

   

  • Ekstrakcja produktów naturalnych.

  Celem zajęć jest poznanie składu naturalnych produktów roślinnych, t.j. liście mięty, lub rumianku. Wyodrębnienie związków aktywnych z liści mięty i rumianku odbędzie się na drodze ekstrakcji i chromatografii cienkowarstwowej.

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

   

  • Zróbmy kosmetyki z roślinami.

  Co ma wspólnego pasta wasabi z kremem pod oczy? Skąd pochodzą sekretne składniki znanych marek kosmetycznych i co ma z tym wszystkim wspólnego etnobotanika (prezentacja multimedialna)? Zróbmy kosmetyki z roślinami - warsztaty samodzielnego przygotowania cukrowego peelingu i czekoladowego balsamu do ust, cytrynowo - pomarańczowego sorbetu peelingującego do ciała i dwufazowego płynu do demakijażu.

  Samodzielna Pracownia Kosmetologii

   

  • Jak zrobić tabletki i żelki z witaminą C, oraz udzielić porad pacjentowi w aptece?

  Podczas pierwszej części zajęć uczniowie zapoznają się z technologią wytwarzania tabletek za pomocą tabletarki, oraz nowej postaci leku, przeznaczonej szczególnie dla dzieci, w formie miękkich pastylek żelatynowych (żelków). Jako substancja czynna wykorzystany zostanie kwas askorbinowy, czyli witamina C. Druga część zajęć odbędzie się w aptece szkoleniowej, gdzie przeprowadzone zostaną ćwiczenia instruktarzowe dotyczące porad pacjentowi w aptece, pomiaru ciśnienia krwi i poziomu cukru.

  Zakład Farmacji Stosowanej

   

  • Nutrikosmetyka w praktyce.

  W trakcie warsztatów uczestnicy poznają cenne właściwości składników żywności, ich znaczenie zdrowotne, wpływ na stan skóry, włosów i paznokci. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie sporządzać kosmetyki z wykorzystaniem produktów jakie oferuje nam natura. Wykonywane będą różne rodzaje maseczek np. oczyszczająca skórę, odżywcza, peelingująca, do cery trądzikowej.

  Zakład Bromatologii

   

  • Badanie związków organicznych wielofunkcyjnych, z wykorzystaniem technik badawczych i ich znaczenie biomedyczne.

  W pierwszej części zajęć zostaną omówione wielofunkcyjne związki organiczne ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesach biochemicznych.

  W drugiej części zajęć warsztatowych uczniowie zapoznają się z podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemii organicznej. Będą samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające np. ustalić rodzaj grup funkcyjnych występujących w badanych związkach organicznych.

  Zakład Chemii Organicznej

                                                                                                    LEK – POMOC, CZY ZAGROŻENIE?

  • Wędrówka leku po naszym organizmie.

  Każdy raz przynajmniej raz w życiu stosował leki. Ale czy zażywając tabletkę zastanawialiśmy się nad jej losem w naszym organizmie? Zapewne nie. Prawdopodobnie nie zwracaliśmy  także uwagi na to z jakim pokarmem te leki przyjmowaliśmy. Celem tych zajęć będzie zobrazowanie w przystępny sposób procesów jakim podlega lek w naszym ustroju, jak również zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego i skutecznego stosowania leków.

  Zakład Farmakodynamiki

   

  • W dążeniu do ideału  - anoreksja. Współczesne metody leczenia.

  Anoreksja (jadłowstręt psychiczny), czyli zaburzenie odżywiania prowadzące do nadmiernej utraty wagi, to olbrzymi problem współczesnych czasów. W ostatnich latach obserwujemy dramatyczny wzrost liczby zachorowań na tą podstępną i niestety śmiertelną chorobę. Czy moda na szczupłą sylwetkę jest główną przyczyną anoreksji? Jak ją rozpoznać i leczyć? Czy istnieją skuteczne sposoby terapii tej niezwykle niebezpiecznej choroby?

  Zakład Farmakodynamiki

   

  • Farmakoterapia monitorowana - po co i dlaczego?

  Monitorowanie wg. słownika, to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długotrwały. Jak to pojęcie połączyć z leczeniem? Co ma na celu prowadzenie terapii monitorowanej, kiedy wdrożenie tej procedury ma uzasadnienie zarówno zdrowotne, jak też finansowe? O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć na zajęciach seminaryjnych, po czym każdy z uczestników warsztatów będzie mógł samodzielnie wkroczyć w strefę doświadczalną, kiedy wykona badania stężenia leków immunosupresyjnych w przygotowanych roztworach wodnych.

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

   

  • Sposoby wykrywania leków i oceny ich działania.

  Narkotyczne leki przeciwbólowe morfina, dionina, kodeina. Chinina nie tylko "W pustyni i w puszczy", ale także w lekach i napojach. Sposoby wykrywania tych leków i oceny ich działania. Jeśli chcesz zobaczyć żywe komórki budujące ludzki organizm - zapraszamy.

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

   

  • Zagrożenia wynikające z zażywania leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

  Tematyka wykładu będzie dotyczyła zagrożeń dla zdrowia wynikających z niewłaściwego zażywania leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Część laboratoryjna będzie obejmowała zapoznanie z metodami identyfikacji i oznaczania ilościowego leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych w surowicy i moczu. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykryć (na podstawie reakcji barwnej) obecność tych leków w moczu, oraz oznaczyć ich stężenie w surowicy.

  Zakład Toksykologii

   

  • Fizjologiczne podstawy zdrowego trybu życia. W rytmie serca. Wokół ciała.

  W rytmie serca

  Prezentacja budowy serca na modelu anatomicznym. Wyjaśnienie pojęć tonów i szmerów serca. Słuchanie tonów serca za pomocą stetoskopu lekarskiego. Czynniki wpływające na pracę serca (kofeina, nikotyna, wysiłek fizyczny, wiek, stres). Badanie za pomocą pulsometru rytmu spoczynkowego serca, oraz ocena wpływu wysiłku fizycznego (jazda na rowerku stacjonarnym) na pracę serca. Symulacja pracy układu krążenia, z zastosowaniem programu komputerowego z fizjologii. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

  Wokół ciała.

  Plusy i minusy tkanki tłuszczowej. Otyłość i anoreksja. Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej, przy użyciu analizatora, wagi, oraz fałdomierzy. Badanie pojemności życiowej płuc. Badanie odruchów (młoteczki neurologiczne), słuchu przy użyciu widełek stroikowych, oraz badanie wzroku z zastosowaniem keratoskopu Placida i tablicy Snellena.

  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

   

  • Wykrywanie zafałszowań w żywności.

  W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi testami analitycznymi do oceny jakości zdrowotnej żywności. Wykonane będą badania jakości naturalnych miodów pszczelich, wykrywanie zafałszowań i produktów jełczenia tłuszczów, oznaczanie azotanów w warzywach przy pomocy testów paskowych, oraz badania zafałszowań produktów nabiałowych. Przeprowadzona zostanie również analiza jakości produktów mięsnych z zastosowaniem spektrofotometrii bliskiej podczerwieni (NIR).

  Zakład Bromatologii