Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Deklaracja Dostępności.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2024 przez Administrator UMB

  Deklaracja Dostępności

  Deklaracja dostępności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rekrut-sd.umb.edu.pl.

  Data publikacji serwisu internetowego: 2023-08-11

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-11

  Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
  • Może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
  • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
  • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo.

  Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jarosław Ogonowski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: it@umb.edu.pl, telefon +48 85 748 5546. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.