Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Deklaracja dostępności.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2024 przez Administrator UMB

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność wirtualnego spaceru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wirtualnego spaceru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku virtualwalk.umb.edu.pl.

  Data publikacji serwisu internetowego: 2022-06-02

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-02

  Wirtualny spacer jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Część fotograficzna spaceru zrealizowana w technologii skanowania 3D nie ma możliwości wprowadzania usprawnień dotyczących dostępności.
  • Niektóre elementy wirtualnego spaceru mogą posiadać zbyt mały kontrast.
  • Ze względu na bardzo dużą liczbę zdjęć panoramicznych zrezygnowano z wprowadzenia części uogólnień w celu usprawnienia szybkości wczytywania poszczególnych elementów z serwera i ogólnego komfortu pracy.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • W wirtualnym spacerze można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
  • Obracanie panoram jest możliwe z poziomu klawiatury poprzez wykorzystanie strzałek, przycisków nawigacyjnych WSAD oraz skrótów do powiększeń poszczególnych panoram (przyciski A-Z). Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

  Oświadczenie sporządzono dnia 2022-06-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością wirtualnego spaceru jest Jakub Wszeborowski. W przypadku problemów z dostępnością wirtualnego spaceru prosimy o kontakt: e-mail: welcome@umb.edu.pl, telefon 85 686 51 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.