• Ostatnia zmiana 03.07.2017 przez St. Podyplomowe WNOZ UMB

  Efekty kształcenia

   

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  na studiach podyplomowych Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim

   

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Center for Statistics, Hasselt University
  2. Umiejscowienie studiów podyplomowych w obszarze/obszarach kształcenia (wraz z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki):  biostatystyka, nauki o zdrowiu
  3. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6
  4. Ogólne cele kształcenia: uzyskanie kwalifikacji podyplomowych w zakresie zastosowań statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu
  5. Związek programu kształcenia z misją i strategią UMB: rozszerzenie oferty edukacyjnej UMB, podwyższenie jakości kształcenia, dostosowanie oferty edukacyjnej UMB do potrzeb rynku pracy
  6. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinie słuchaczy, absolwentów i pracodawców: nie prowadzono konsultacji
  7. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): absolwenci studiów przynajmniej pierwszego stopnia w matematyce, statystyce, informatyce, bioinformatyce, bioinżynierii, biotechnologii; ewentualnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zastosowań statystyki.

   

   

   

  Nazwa przedmiotu

  ECTS

  ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

  Sposób weryfikowania

  Sposób dokumentowania

  1.

  Podstawy wnioskowania statystycznego

  (Statistical inference)

  5

  P-W01 P-W02 P-W03 P-W04 P-W05 P-U01 P-U02 P-U03

  Prace domowe

  Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  2.

  Modele liniowe

  (Linear models)

  5

  P-W11 P-W12 P-U08 P-U09

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  3.

  Metody nieparametryczne

  (Nonparametric methods)

  4

  P-W06 P-W07 P-U04 P-U05

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  4.

  Analiza danych dyskretnych

  (Discrete data analysis)

  5

  P-W08 P-W09 P-W10 P-W13 P-U06 P-U07 P-U10

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  5.

  Uogólnione modele liniowe

  (Generalized linear models)

  6

  P-W02 P-W13 P-W14 P-U10 P-U11

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  6.

  Zaawansowane techniki modelowania statystycznego

  (Advanced modelling techniques)

  6

  P-W15; P-W16; P-W17; P-W18; P-U12; P-U13; P-U14 ;P-U15

  Prace domowe Egzamin pisemny + ustny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  7.

  Metodologia prób klinicznych

  (Clnical trials)

  6

  P-W23 P-W24 P-W25 P-W26 P-U20  P-U21 P-U22 P-U23 P-K02

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  8.

  Analiza przeżycia

  (Survival analysis)

  6

  P-W19 P-W20 P-W21 P-W22 P-U16 P-U17 P-U18 P-U19

  Prace domowe Egzamin pisemny

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  9.

  Seminarium dyplomowe (Seminar)

  2

  P-U26 P-U27 P-U28 P-K01

  Dyskusja projektu praktycznego w czasie prezentacji na seminarium Ocena prezentacji

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

  10

  Projekt praktyczny (Final project)

  15

  P-U26 P-U27 P-U28 P-K01

  Ocena raportu pisemnego Konsultacje udzielane indywidualnie w trakcie prac nad projektem

  Protokół egzaminacyjny,

  Karta okresowych osiągnięć słuchacza

   

  Ogółem :

   60