Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin określający zakres obowiązków i kompetencji Opiekuna Roku.
 • Ostatnia zmiana 28.02.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Regulamin określający zakres obowiązków i kompetencji Opiekuna Roku

   

   

  REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA ROKU NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

  §1

  1. Opiekun roku jest powoływany spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.
  2. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB zatwierdza Opiekuna roku na okres roku akademickiego lub cykl kształcenia.
  3. Opiekun roku może być odwołany z powierzonej mu funkcji z powodu okoliczności losowych (w tym celu powinien złożyć stosowne pismo z podaniem okoliczności do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB) lub w przypadku zaniedbań w realizacji obowiązków.
  4. Decyzję w sprawie odwołania Opiekuna roku podejmuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Nowy opiekun jest powoływany zgodnie z zasadami określonymi w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

   

  §2

  Opiekun roku utrzymuje stały kontakt i współpracuje w sprawach dotyczących danego rocznika studiów z władzami dziekańskimi Wydziału, Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów, Wydziałową Komisją ds. Praktyk Zawodowych, pracownikiem Dziekanatu odpowiedzialnym za dany kierunek studiów, starostą roku w sprawach istotnych dla danego rocznika studiów oraz Samorządem Studentów.

   

  §3

  1. Opiekun roku czuwa nad sprawami studentów, współdziała ze starostą roku i służy pomocą studentom.
  2. Do szczegółowych obowiązków Opiekuna roku należy:
   1. Organizowanie spotkań z całym rocznikiem studentów co najmniej jeden raz w roku akademickim w pierwszym tygodniu października (o terminie i miejscu spotkania należy poinformować pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów).
   2. Określenia miejsca i czasu stałych konsultacji ze studentami danego rocznika studiów.
   3. Zapoznanie studentów z organizacją i przebiegiem toku kształcenia oraz aktualnie obowiązującym Regulaminem studiów.
   4. Zapoznanie studentów z systemem oceny efektów uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
   5. Zapoznanie studentów ze wzorem przedmiotowego sylabusa oraz lokalizacją sylabusów przedmiotowych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   6. Zapoznanie studentów z harmonogramem zajęć na semestr zimowy i letni danego roku akademickiego oraz poinformowanie o lokalizacji harmonogramów zajęć na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.
   7. Aktywizacja studentów do wypełniania anonimowych ankiet dotyczących systemu opieki dydaktycznej i naukowej oraz oceny zajęć dydaktycznych.
   8. Wsparcie studentów w aklimatyzacji do nowego otoczenia i trybu uczenia się.
   9. Zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni oraz możliwościach rozwijania swoich zainteresowań naukowych i zawodowych.
   10. Kształtowanie wśród studentów postawy zgodnej ze złożonym ślubowaniem.
   11. Informowanie studentów o inicjatywach podejmowanych na Wydziale i Uczelni.
   12. Przekazywanie władzom dziekańskim Wydziału opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia.
  3. Opiekunowi roku może zostać powierzone wykonywanie innych zadań zleconych przez władze dziekańskie Wydziału związane z opieką nad danym rocznikiem studiów.