Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nostryfikacje.
 • Ostatnia zmiana 26.02.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   
  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 wrzesnia 2018 roku. (Dz. U. 2018, poz. 1881).
   
  Zasady przeprowadzania postepowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą reguluje Zarządzenie Rektora  47/2019
   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Termin przyjmowania dokumentów od 2.09. 2024 r. do 30.09.2024 r.

   

  Kandydat do nostryfikacji zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

  • wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wzór wniosku,
  • dyplom uzyskany za granicą (kserokopie, oryginały do wglądu) ,
  • suplement do dyplomu, zawierający wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami (kserokopie, oryginały do wglądu) ,
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia (kserokopie, oryginały do wglądu) ,
  • informację o zagranicznym dyplomie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej link do strony  (kserokopie, oryginały do wglądu)
  • w przypadku zmiany nazwiska - kserokopię aktu małżeństwa, kserokopię tłumaczenia aktu małżeństwa - oryginały do wglądu
   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/ lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP

   

  W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

  Opłata wynosi 4685,00 złotych.

  Opłatę należy uiścić na konto Uczelni Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

   

  Dowód opłaty należy wysłać w postaci zeskanowanej na adres e-mail lub przesłać pocztą kserokopię na adres Dziekanatu.
   
  Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów za granicą określa Zarządzenie Rektora 49/2019
   
  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi mgr Emilia Górska: tel. 85/686-50-04; e-mail: emilia.gorska@umb.edu.pl