• Ostatnia zmiana 11.07.2019 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   
  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 wrzesnia 2018 roku. (Dz. U. 2018, poz. 1881).
   
  Zasady przeprowadzania postepowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą reguluje Zarządzenie Rektora  47/2019
   
  Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany we wrześniu.
   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Wzór podania

   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/ lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP
   
  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa 
   
  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi mgr Emilia Górska: tel. 85/686-50-04; e-mail: emilia.gorska@umb.edu.pl