• Ostatnia zmiana 13.09.2018 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Nostryfikacje

   

  Nostryfikacja dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   
  Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra NAuki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015, poz. 1467).
   
  Zasady przeprowadzania postepowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Zarządzenie Rektora nr 31/16, nr 30/2018
   

  Przed złożeniem dokumentów w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, należy zapoznać się z treścią REGULAMINU POSTĘPOWANIA NOSTRYFIKACYJNEGO.

   

  Wzór podania - załacznik nr 1

   
  Wszystkie dostarczone dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/ lub sporządzone przez  zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula RP
   
  Koszt nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych określa Zarządzenie Rektora nr 48/11
   
  Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi mgr Emilia Górska: tel. 85/686-50-04; e-mail: emilia.gorska@umb.edu.pl