• Ostatnia zmiana 19.04.2017 przez Administrator UMB

  Udział w projektach UE

  • Zakładu Patomorfologii Ogólnej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: mbn.umb.edu.pl

  • Pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

  • Pracownicy ze wszczętym przewodem doktorskim i studenci studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (Poddziałanie 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.sbk.umb.edu.pl

  • Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia zostali objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.wpr.umb.edu.pl

  • Zakład Radiologii Dziecięcej został objęty wsparciem w ramach projektu pn. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej. Projekt współfinansowany był ze środków funduszy norweskich i krajowych.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.rad.umb.edu.pl

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2021 r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/csm

  • Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.10.2016 r. do 31.07.2019 r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/geriatria

  • Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie dziennym Wydziału Nauk o Zdrowiu wszystkich kierunków zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pn. Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt i realizowany będzie w okresie od 01.07.2016 r. do 31.06.2019r.
   Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.umb.edu.pl/abk