• Ostatnia zmiana 06.06.2017 przez St. Podyplomowe WNOZ UMB

  Rekrutacja

  Serdecznie zapraszam do rejestrowania się na stronie internetowej rekrutacji!

  1. Rekrutacja na niestacjonarne Studia Podyplomowe "Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych" odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

  2. Rekrutacja rozpoczyna się 1 maja 2017 roku i trwa do 29 września 2017 roku. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.

  3. Studia podyplomowe obejmują dwa semestry.

  4. Studia w całości prowadzone są w języku polskim.

  5. Studia są odpłatne (4250  zł za rok akademicki).

  6. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczona zostanie osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem,
  2. jest absolwentem kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, weterynarii, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej,
  3. posiada:

  a) dyplom ukończenia studiów II stopnia lub równorzędny, lub

  b) dyplom ukończenia studiów II stopnia lub równorzędny nadany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub

  c) dyplom ukończenia studiów II stopnia lub równorzędny nadany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom nadający ten tytuł został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami.

  7. Kandydat na studia podyplomowe rejestruje się na stronie internetowej rekrutacji

  8. O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzi Kierownik Studiów Podyplomowych prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, kierownik Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB,  dr Michalina Krzyżak  Zakład Zdrowia Publicznego UMB oraz dr Dominik Maślach Zakład Zdrowia Publicznego.

  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

  2) ustalenie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego,

  3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

  4) przygotowanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego,

  5) wydawanie decyzji.

  9. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

  10. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

  11. Na studia podyplomowe może zostać przyjętych minimum 15, maksimum 60 osób.

  13. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa osób przyjętych na studia podyplomowe oraz lista rezerwowa.

  14. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 15 osób rekrutacja może ulec wydłużeniu.

  15. Po zakwalifikowaniu kandydata na listę rankingową, kandydat zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 dni do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o uczestnictwo w studiach oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za I semestr studiów w wysokości 2125 zł.

  Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych.