Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2024.
 • Ostatnia zmiana 15.12.2023 przez Dział Nauki

  SUBWENCJA 2024

  Białystok, dn. 10.12.2023

   

  Szanowni Państwo,

   

  Po pierwsze, chciałbym serdecznie podziękować Państwu za dotychczasowy wkład w prowadzenie badań naukowych w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że przyczyniły się one nie tylko do dalszego rozwoju medycyny, ale przyniosły tez Państwu dużo satysfakcji. Co też bardzo ważne, to właśnie dzięki Państwa ciężkiej pracy, nasza Uczelnia otrzymuje najwyższe w kraju kategorie naukowe.

   

  Aby wspierać Państwa plany i realizację Państwa pasji naukowych, serdecznie zachęcam do składania wniosków o finansowanie działalności badawczej z subwencji w roku 2024. Przygotowaliśmy kilka modyfikacji, których szczegóły znajdą Państwo poniżej i w dostępnych na naszej stronie regulaminach.

   

  Tak zwaną bazę finansowania projektu będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych, zaliczeni do liczby N, mogą otrzymać odpowiednio trzykrotność lub dwukrotność tej kwoty. Oczywiście, to tylko baza, bo kwota finansowania będzie rosła proporcjonalnie do liczby obecnych w Państwa dorobku w ciągu ostatnich 2 lat publikacji za min. 3 pkt. Impact Factor (w zgodzie z duchem nowych standardów Senatu UMB przyjętych w dniu 30.11.2023), a także wartości uzyskanych grantów, liczby patentów.

   

  Uwaga, przygotowaliśmy także kolejne, bardzo znaczące korzyści dla naukowców składających wnioski grantowe w kraju i za granicą. Chciałbym zaznaczyć – składających, a nie tylko otrzymujących granty. Między innymi, warto podkreślić, że znaczne zwiększenie finansowania mogą uzyskać osoby, które złożyły (nawet jeśli bez sukcesu) w ciągu ostatnich dwóch lat wnioski do konkursu europejskiego/międzynarodowego jako lider zespołu (zwiększenie o 300 %) lub jako członek konsorcjum (zwiększenie o 100%). Premiowane będzie także złożenie w ciągu ostatnich dwóch lat wniosków do konkursów krajowych o wartości od 100 do 500 tys. złotych (zwiększenie finansowania o 50%) lub o wartości powyżej 500 tys. złotych (zwiększenie finansowania o 100%).

   

  Już samo złożenie wniosku europejskiego/międzynarodowego da gwarancję utrzymania dotychczasowego finansowania z subwencji przez kolejne dwa lata.

   

  Oczywiście, szczególne korzyści czekają na laureatów grantowych konkursów krajowych i zagranicznych. I tak, na przykład, laureaci grantowych konkursów europejskich mogą liczyć na wzrost finansowania nawet o 500%.

   

  Chcemy także docenić Państwa zaangażowanie w realizację strategicznych projektów Uczelni powstających we współpracy i/lub wykorzystujących zasoby  Centrum Medycyny Doświadczalnej, badania kohortowego Bialystok PLUS, Biobanku UMB, laboratoriów genomowego, proteomowego, metabolomowego, obrazowania molekularnego (badania radiofarmaceutyczne). Takie projekty mogą liczyć na zwiększenie finansowania o  50%

   

  Co do kosztów publikacji: UMB będzie pokrywał koszty opublikowania artykułów naukowych w 100% ze środków spoza projektu naukowego za min. 7 pkt. Impact Factor i do 60% wartości kosztów publikacji za min. 5 pkt. Impact Factor. Artykuły naukowe w czasopismach z Impact Factor lub monografie naukowe za min. 80 pkt. MEiN będą natomiast finansowane ze środków projektu danego naukowca. UMB nie może niestety pozwolić sobie na pokrywanie ze środków na naukę kosztów artykułów naukowych bez punktacji Impact Factor.

   

  Mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych, uprzejmie proszę, aby konstruować budżety swoich badań w sposób realistyczny, tak aby przyznane środki można było w całości wydać (przede wszystkim na odczynniki) w 2024 roku. Zakupy z projektów powinny być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2024 roku, ponieważ nie będzie możliwości przenoszenia środków finansowych na rok następny.

   

  Poza tym, tak jak w poprzednich naborach, wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych działań badawczych.

  ................

  Przypominamy, że aktywni naukowo studenci będą mieli możliwość sfinansowania swojej działalności badawczej, która umożliwi im czynny udział w dorocznych kongresach młodych naukowców (uwaga: uzyskane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność badawczą, bez możliwości finansowania kosztów wyjazdów i szkoleń). Uprawnionym do złożenia wniosku będzie opiekun koła naukowego, który musi być pracownikiem uczelni zaliczonym do liczby N.

  ................

  Dodatkowo, wzorem lat poprzednich, Uczelnia kontynuuje formułę projektów badawczych, które dadzą pracownikom dydaktycznym i naukowo-technicznym Uczelni niezaliczonym do liczby N szansę realizowania lub kontynuowania dotychczasowej działalności naukowej. W związku z tym uruchomiony zostaje Konkurs na projekty naukowe dla Zespołów badawczych, w których rolę Współkierownika mogą pełnić osoby niezaliczone do liczby N (pracownicy na stanowiskach dydaktycznych oraz specjaliści naukowo-techniczni).

   

  W ramach Konkursu sfinansowanych zostanie 20 projektów, w kwocie nieprzekraczającej 10 000 PLN każdy, które zostaną złożone w Zespole badawczym pod Kierownictwem pracownika należącego do liczby N oraz Współkierownictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-technicznym. Kryterium oceny wniosku stanowić będzie dotychczasowy dorobek naukowy pracowników pełniących rolę Współkierownika projektu.

   

  Jednocześnie kontynuujemy nabór projektów realizowanych przez doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UMB na podstawie odrębnego Regulaminu.

  Zasady finansowania oraz rozliczania projektów realizowanych przez tych doktorantów zostały dostosowane do właściwości, charakteru oraz potrzeb Szkoły, tak aby umożliwiać jej uczestnikom jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapis mówiący o tym, że warunkiem uruchomienia zwiększonego finansowania projektu doktorantów II oraz III roku Szkoły doktorskiej jest udokumentowanie złożenia aplikacji grantowej do konkursu lub otrzymania finansowania z innych źródeł zewnętrznych.

  .................

  Termin naboru wniosków w powyższych czterech formułach upływa dnia 15 stycznia 2024 roku.

   

  Niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania, realizacji oraz rozliczenia działalności badawczej w ramach projektów finansowanych z subwencji znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: Nauka – Dział Nauki – Subwencja 2024.

   

  Prosimy, aby wnioski w formie wydrukowanej, zawierającej wszelkie podpisy i potwierdzenia osiągnięć naukowych przez działy merytoryczne, były składane do Działu Nauki w miarę osobiście.

   

  Jednocześnie przypominam o obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem zgody właściwej komisji bioetycznej/LKE (jeśli dotyczy) i podanie terminu jej ważności. Niedostarczenie w/w zgody wstrzyma finansowanie projektu naukowego.

   

  Z wyrazami szacunku

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju