Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dotyczące prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • Ostatnia zmiana 28.06.2018 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zasady obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dotyczące prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz uczestników studiów doktoranckich

  Lista rankingowa z dnia 26.06.2018 r. projektów badawczych złożonych do realizacji przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2018 roku

   

  Lista rankingowa projektów badawczych złożonych do realizacji przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2017 roku

   

  Lista rankingowa projektów badawczych złożonych do realizacji przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2013 roku

   

  Uprawnionymi do realizacji projektów badawczych lub prac rozwojowych są:

  • młodzi naukowcy – tj. osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 35 r. ż., zatrudnione w Uczelni na etacie naukowo-dydaktycznym posiadające stopień naukowy
  • doktora lub doktora habilitowanego lub osoby nie posiadające stopnia naukowego;uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w poszczególnych jednostkach Uczelni;

   

  Liczba projektów, którymi może kierować doktorant lub młody naukowiec uzależniona jest od stopnia lub tytułu naukowego:

  • doktorant, doktor,  pracownik nie posiadający stopnia naukowego – 1 projekt badawczy;
  • doktor habilitowany – 2 projekty;

   

  W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na charakter badań naukowych, Prorektor ds. Nauki może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby projektów kierowanych przez poszczególnych pracowników i doktorantów UMB.

   

  Kierownikiem projektu statutowegojest młody naukowiec lub doktorant. Na wniosku projektu wymagana jest akceptacja kierownika jednostki, w której wykonywane będą badania, a w przypadku doktorantów dodatkowo wymagana jest akceptacja Promotora doktoranta.

   

  Recenzje

  Złożony do realizacji wniosek badawczy zostaje poddany ocenie recenzentów.

   

  Kryteria dofinansowania projektu

  Zrecenzowane projekty badawcze tworzą listę rankingową, na podstawie której dzielone są proporcjonalnie środki finansowe.

   

  Poza projektem badawczym, przy przyznawaniu dofinansowania, brane pod uwagę jest: dotychczasowe doświadczenie naukowe oraz aktywność naukowa wnioskodawcy, min.: publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach naukowych, uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych na inne projekty badawcze, odbyte staże i stypendia naukowe, nagrody naukowe, a w przypadku doktorantów również: działalność w studenckich kołach naukowych, itp.

   

  Kosztorys projektu statutowego i limity

  Otrzymane na realizacje projektu statutowego środki finansowe powinny być wydatkowane zgodnie z realnym kosztorysem projektu, przy uwzględnieniu limitów w kategoriach:

  • wyjazdy służbowe i zagraniczne – do 15% wartości projektu;
  • usługi obce – do 20% wartości projektu.

   

  W przypadku uzasadnionej konieczności przekroczenia limitu finansowego w danym projekcie statutowym należy każdorazowo uzyskać zgodę Prorektora ds. Nauki.

   

  W ramach usług obcych można jedynie finansować koszty tłumaczenia i statystyki.

   

  Wniosek na realizację projektu statutowegonależy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na adres: wnioski@umb.edu.plna formularzu zamieszczonym poniżej, w roku poprzedzającym rok realizacji projektu badawczego (formularz dotyczy projektów badawczych realizowanych do 2012 roku).

  Wniosek o finansowanie zadania badawczego w …. roku

   

  Sprawozdanie z realizacji pracy statutoweji pracy badawczej służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie papierowej, według poniższego wzoru, oraz w formie elektronicznej na adres: sprawozdania@umb.edu.pl. Do sprawozdania należy dołączyć manuskrypt przeznaczony lub już wysłany do druku bądź kopię opublikowanej pracy.

  Sprawozdanie z prac statutowych za …. rok

   

  Nierozliczenie projektu statutowego publikacją skutkuje wstrzymaniem finansowania kolejnego projektu badawczego.

   

  Okres realizacji projektu

  Projekt badawczy uzyskuje finansowanie na 1 rok. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. nauki, realizacja projektu może zostać przedłużona na rok kolejny.

   

  Rozliczenie projektu

  Młody naukowiec lub doktorant rozlicza projekt badawczy pracą oryginalną lub przeglądową.