Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rejestracja SKN.
 • Ostatnia zmiana 15.01.2024 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Rejestracja SKN

   

  Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy
  o zapoznanie się z >>
  Regulaminem<< tworzenia, rejestracji i działania 

  Studenckich Kół Naukowych

   

  UWAGA!

  członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać TYLKO student studiów I stopnia,
  II stopnia lub studiów jednolitych
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  1. Obowiązek zgłoszenia Studenckiego Koła Naukowego oraz dostarczenia ankiety podsumowującej działalność SKNów w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. akademickiego spoczywa na jego członkach (przede wszystkim na przewodniczącym).
   

  2. Wypełnić należy tylko ankietę: 

  - wersji elektronicznej

  Dostępna jest na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMB (patrz niżej).

  3. W punkcie  - Działalność koła (wersja elektroniczna ankiety) - należy wpisać „nie dotyczy” przy działalności, której dane Koło nie prowadzi.

  5. Wersja elektroniczna jest niezbędna do aktualizacji listy Kół na naszej stronie oraz do sporządzenia Rankingu Kół. 

  6. Studenckie Koła Naukowe, które dostarczą ankiety po 30 listopada br. akademickiego nie będą brane pod uwagę w Rankingu Studenckich Kół Naukowych.

  7. Nowoutworzone Studenckie Koła Naukowe można zgłaszać do dn. 30 stycznia br.  akademickiego.

   

  1. Wersja elektroniczna ankiety podsumowującej działalność SKN 2022/2023!!!

  2. Wersja elektroniczna formularza zgłoszeniowego NOWEGO SKN 2023/2024!!!

  3. Wersja papierowa formularza zgłoszeniowego NOWEGO SKN 2023/2024!!!