• Ostatnia zmiana 30.10.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Rejestracja SKN

   

  Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy
  o zapoznanie się z >>
  Regulaminem<< tworzenia, rejestracji i działania 

  Studenckich Kół Naukowych

   

  UWAGA!

  członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać TYLKO student studiów I stopnia,
  II stopnia lub studiów jednolitych
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  1. Obowiązek zgłoszenia Studenckiego Koła Naukowego oraz dostarczenia ankiety podsumowującej działalność SKNów w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. akademickiego spoczywa na jego członkach (przede wszystkim na przewodniczącym).
   

  2. Wypełnić należy dwie ankiety: 

  - wersji elektronicznej,

  - w wersji papierowej, która wraz z podpisem  i pieczątką Opiekuna SKN powinna zostać dostarczona do Działu Spraw Studenckich.

  Obie wersje dostępne są na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMB (patrz niżej).

  3. Do wypełnionej ankiety należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające zgłoszone osiągnięcia (kserokopie dyplomów, certyfikatów, ksero danej pracy z książki abstraktów z okładką i numerem ISBN).

  4. W punkcie  - Działalność koła (wersja elektroniczna ankiety) - należy wpisać „nie dotyczy” przy działalności, której dane Koło nie prowadzi.

  5. Wymagane są obie ankiety! Wersja elektroniczna jest niezbędna do aktualizacji listy Kół na naszej stronie oraz do sporządzenia Rankingu Kół. Wersja papierowa jest wymogiem ze względu na dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia oraz do celów archiwalnych.

  6. Studenckie Koła Naukowe, które dostarczą ankiety po 30 listopada br. akademickiego nie będą brane pod uwagę w Rankingu Studenckich Kół Naukowych.

  7. Nowoutworzone Studenckie Koła Naukowe można zgłaszać do dn. 30 stycznia br. akademickiego.

   

  1. Wersja elektroniczna ankiety podsumowującej działalność SKN

  2. Wersja papierowa ankiety podsumowującej działalność SKN 

  3. Wersja elektroniczna formularza zgłoszeniowego NOWEGO SKN

  4. Wersja papierowa formularza zgłoszeniowego NOWEGO SKN