Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 31.08.2015 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Regulamin

   

  Regulamin tworzenia, rejestracji i działania

  Studenckich Kół Naukowych

  przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  1. Na wniosek studentów Kierownik jednostki organizacyjnej może utworzyć Studenckie Koło Naukowe.

   

  2. Kierownik jednostki organizacyjnej po utworzeniu Studenckiego Koła Naukowego wyznacza spośród swoich współpracowników lub sam obejmuje funkcję Opiekuna Koła Naukowego.

   

  3. Studenci zainteresowani pracą w danym Kole zgłaszają się do Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego i wspólnie z nim ustalają plan pracy na dany rok, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac badawczych nadających się do przedstawienia na dorocznym Międzynarodowym Kongresie Młodych Naukowców Bialystok International Medical Congress for Young Scientists Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz plan tematycznych posiedzeń członków Studenckiego Koła Naukowego.

   

  4. Członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać tylko student studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  5. Członkowie Koła wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

   

  6. Członkowie Koła mają obowiązek zarejestrowania się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Członków SKN dostępnego na stronie internetowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego do 30 listopada br. akademickego.

   

  7. Student, który chce dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego po 30 listopada br. akademickiego jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia do Zarządu STN o dołączeniu do Studenckiego Koła Naukowego, podpisanego przez Opiekuna i Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego oraz zgłoszenie tego faktu drogą mailową Zarządowi STN, nie później niż do 30 stycznia br. akademickiego.

   

  8. Aby powołać nowe Studenckie Koło Naukowe należy:

  a. uzyskać zgodę Kierownika Kliniki lub Zakładu

  b. uzyskać zgodę Opiekuna

  c. wypełnić Formularz Rejestracyjny Nowego SKN w dwóch wersjach – papierowej oraz elektronicznej
  w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia br. akademickiego.

   

  9. Komplet dokumentów dotyczących powołania Koła, należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do 30 stycznia br.  akademickiego.

   

  10. Każdy student będący członkiem dowolnego Studenckiego Koła Naukowego, działającego przy Uniwersytecie  Medycznym w Białymstoku, zostaje członkiem zwyczajnym Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku.

   

  11.  Decyzję o powołaniu lub wznowienia działalności Koła po ich skreśleniu z powodów formalnych, podejmuje  Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego wraz z Opiekunem Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

   

  12.  Członkowie Koła mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w jego pracach, w tym

  w przygotowaniu prezentacji i ich przedstawianiu na kongresach Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

   

  13.  Zasady dofinansowania udziału studentów Koła w konferencjach naukowych są określone w Regulaminie dofinansowania udziału w konferencjach naukowych członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  14.  Opiekun i Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada danego roku akademickiego mają obowiązek złożenia do Działu Spraw Studenckich sprawozdania z działalności Koła za dany rok akademicki w formie Ankiety podsumowującej działalność Studenckich Kół Naukowych w wersji papierowej i elektronicznej.

  a. Do wypełnionej ankiety w formie papierowej należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające zgłoszone osiągnięcia (kserokopie dyplomów, certyfikatów, ksero danej pracy z książki abstraktów z okładką i numerem ISBN).

   

  15.  Na podstawie złożonych sprawozdań Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego sporządza listę Studenckich Kół Naukowych, których członkowie są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie na wyjazdy na konferencje naukowe oraz do ubiegania się o punkty za działalność naukową.

   

  16.  Weryfikację poprawności zapisów w sprawozdaniach z działalności naukowej Studenckiego Koła Naukowego prowadzi Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

   

  17.  Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego jest zobowiązany do aktualizowania danych o swoim Kole oraz delegowania przedstawiciela Koła na Walne Zgromadzenia Towarzystwa. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia negatywnej opinii przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

   

  18.  Studenckie Towarzystwo Naukowe ma prawo do stworzenia regulaminu ustalającego zasady Rankingu Studenckich Kół Naukowych oraz do wnioskowania do Prorektora ds. Studenckich oraz Opiekuna Studenckiego Towarzystwa Naukowego o nagrodzenie najlepszych Studenckich Kół Naukowych.

   

  19.  Koła nie wykazujące aktywności w danym roku akademickim bądź nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą skreślane z listy. Decyzję o skreśleniu Koła z listy podejmuje Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego wraz z Opiekunem Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

   

  20. Kwestie sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd STN UMB wraz z Opiekunem STN UMB.