Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 09.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne odbywa się w formie studiów I stopnia (trzyletnie) pozwalających na uzyskanie tytułu licencjata. Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym

   

  Program studiów I stopnia

  Przedmioty realizowane na kierunku Ratownictwo Medyczne I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: propedeutyki prawa, socjologii, psychologii, biofizyki, biochemii, zdrowia publicznego, higieny i epidemiologii, anatomii, fizjologii, patofizjologii, biologii i mikrobiologii, pierwszej pomocy, farmakologii, toksykologii, dydaktyki, metodologii badań.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny katastrof, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, traumatologii narządów ruchu, intensywnej terapii, medycyny sądowej, psychiatrii, położnictwa i ginekologii.

   

  Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) kierunku Ratownictwo Medyczne posiada umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania; układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń; prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci; używania rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej; podawania tlenu; wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego; intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego; intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową; wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji; wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG; wykonywania defibrylacji automatycznej; wykonywania EKG; monitorowania czynności układu oddechowego; monitorowania czynności układu krwionośnego; wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych; podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową - przy użyciu igły automatycznej; oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło; nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym; cewnikowania pęcherza moczowego; zakładania sondy żołądkowej; pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych; oznaczania stężenia glukozy przy użyciu gleukometru; opatrywania ran; unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń; unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego; odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych; segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof; podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.