• Aktualności

  Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  20.01.2017 07:03
  Autor: Administrator UMB

   

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza konkurs na

   stanowisko:

  Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  Marii Skłodowskiej – Curie 24a

   

  Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone
  w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), takie jak
  :

  1. wykształcenie wyższe;
  2. wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
  3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

  Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
   z oryginałem, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  5. koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat, sporządzoną w formie pisemnej (maksymalnie 4 strony formatu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
  6. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione
   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  8. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
   oraz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  9. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 24a, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

   

  Miejsce i termin złożenia dokumentów

  Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, pod adresem Biuro Rektora  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok, (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego” oraz z podaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

   

  Udostępnienie materiałów informacyjnych

  Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 24a w sekretariacie Szpitala w dniach roboczych w godz.1000-1400

   

  Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:  28 marca 2017r.

   

  O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Powrót